نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی،‌ واحد ابهر،‌ دانشگاه آزاد اسلامی،‌ ابهر،‌ ایران.

2 استادیار‌گروه باستان شناسی،‌ واحد ابهر، ‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌ ابهر، ‌ایران.

10.22034/gp.2021.45198.2810

چکیده

درجستار پیش رو به روش پژوهش تحلیلی – توصیفی نحوه شکل گیری شبکه آبرسانی و نظام توزیع آب در شهر سنقر از دوره های میانی تا معاصر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و اطلاعات کتابخانه ای در قالب اطلاعات اسنادی و آرشیوی و
یافته های میدانی به شیوه غیر تماسی EM گردآوری شده است. هدف از این بررسی شناخت هر چه بهتر شبکه آبرسانی سنتی شهر سنقر است که درگذشته نیاز جمعیت این شهر را رفع می نمود و اینک به دلیل عدم آگاهی از وضعیت فعلی نظام سنتی آب، و گسترش سازمان فضایی و فیزیکی شهر و ایجاد خطوط لوله کشی آب و فاضلاب، آثار باستانی وابسته به آب در زیر بافت نوین شهر مدفون شده است و شناسایی هر چه بهتر و مستندنگاری یافته ها در این زمینه اهمیت به سزایی در شناخت هویت فرهنگی و تاریخ فراموش شده شهر سنقردارد. لذا به دنبال پاسخ به این پرسش که شبکه آبرسانی نظام سنتی آب چه تاثیراتی بر شهر از گذشته تاکنون داشته است.؟ این فرضیه در نظر گرفته شد که به نظر می رسد شبکه آبرسانی و توزیع آب در شهر سنقر درشکل گیری و انسجام محله ها ازدوره میانی اسلامی به بعد تاثیرداشته است. دیوان حاکم در شهر سنقر از دوره میانی تا معاصر اسلامی برحفظ آثار مرتبط با آب و نحوه چگونگی توزیع آب در محله ها نظارت داشته است. نتیجه اینکه محله ها با توجه به اسناد و شواهد باستان شناسی مطابق با نظامنامه تقسیم آب در بافت سنتی شکل گرفته است و شهر سنقر از دوره های میانی تا معاصر اسلامی بر پایه شبکه آبرسانی دارای نظام سنتی توزیع آب بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of water supply network and water distribution system in the Islamic period(Case study of Sonqor city)

نویسندگان [English]

  • mehran motamedi 1
  • zarin fakhar 2
  • farzad mafi 2

1 PhD student in Archeology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Archeology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.

چکیده [English]

n the present study, By analytical-descriptive research method In the city of Sonqor How to form the water supply network and water distribution system From Middle to Contemporary Islamic Periods Has been studied. In the form of documentary and archival information and field findings ,Collected by non-contact EM method.The purpose of this review, A better understanding of traditional water supply network is Sonqor. In the past, this water supply network met the needs of the city's population And now because of the lack of awareness of the current situation And the spatial and physical expansion of the city And construction of water and sewage pipelines , Water-related antiquities Below is buried city. The cultural and historical identity of the city of Sonqor is identified by documenting the water supply network. In the search for answers to these question, What effects has the water supply network had on the city of Sonqor in the past? This hypothesis was considered which seems The water supply network in the city of Sonqor has influenced the formation of neighborhoods since the Middle Islamic period. The rule of the Islamic period in the city of Sonqor The preservation and distribution of water in the neighborhood has overseen. The result is that According to archaeological evidence neighborhoods According to the regulations, water division is formed in the traditional context And the city of Sonqor had a regular water supply network in Islamic periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sonqor city
  • water supply
  • water distribution
  • Islamic period
  • Qajar. saljoghi .koliaie .sonqor