نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی،دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشگاه اصفهان

10.22034/gp.2021.47449.2881

چکیده

خواستگاه ادبیات، مطالعات، برنامه‌ریزی و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری خلاق، بیشتر از جنبه اقتصادی قابل بحث است که پیشران‌های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه‌یافته می‌بیند. از این گذار اقتصادی و رفتاری که با عنوان چهارمین انقلاب صنعتی یاد می‌شود، شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره‌برداری محیطی و آینده‌پژوهی سرزمینی و محلی یاد می‌شود. چراکه گردشگری با تلفیق عینی از مفهوم‌سازی گفتگوی تمدن‌ها، زمینه-ساز صلح، توسعه و رفاه تمدن بشری خواهد بود. نوشتار حاضر با علم به جایگاه و نقش این مهم در آینده اقتصاد ملی و محلی کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت گرفته و همچنین تأثر از نقش کمرنگ مطالعات گردشگری خلاق در اقتصاد سرزمینی، به بررسی این مهم در استان گلستان پرداخته است. این پژوهش که به‌لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای، از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایشی و میدانی می‌باشد، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه‌ای، اسنادی و نیز شیوه پیمایشِ میدانی با مراجعه به سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط به ارزیابی پراکنش فضایی مجریان و عملگرا‌های خلاقیت گردشگری خلاق که دارای چهار بُعدِ محیط خلاق، فرآیند خلاق، صنایع و محصول خلاق و طبقه خلاق می‌باشد پرداخته است. نتایج این مطالعه از 27 زیرشاخص در چهار حوزه مزبور که با اﺳﺘﻔﺎده از روش کریتیک(CRITIC)، همچنین تکنیک ایداس (EDAS) و البته بهره‌گیری از نرم‌افزار ArcGIS به‌دست آمده است نشان می-دهد که در قالب شاخص‌ها و شهرستان‌های مورد مطالعه از وضعیت نسبتاً نامطلوب و کاملاً نامطلوب برخوردار است. یافته‌های عینی این پژوهش در تلفیق با مبانی‌نظری و مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که مشکلات برنامه‌ریزی، ساختاری، مطالعاتی بنیادین بر پیکره گردشگری وجود دارد که نیازمند اهمیت و توجه گسترده به این حوزه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial distribution analysis of the dimensions of creative tourism operators (Case study of Golestan townships)

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Mahdian Bahnamiry 1
 • M. Taghvaei 2

1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, University of Isfahan

2 Professor of Geography and Urban Planning, University of Esfahan

چکیده [English]

which finds its functional impulses in the hearts of designers and commentators of developed nations. This economic and behavioral transition, known as the Fourth Industrial Revolution, is the key highway of the future world in environmental exploitation and territorial and local future research. Because tourism, with an objective combination of conceptualizing the dialogue of civilizations, will be the basis of peace, development and prosperity of human civilization. The present article has studied this important issue in Golestan province, knowing the position and role of this important issue in the future of our national and local economy and with the influence of global studies and also the impact of the low role of creative tourism studies in the territorial economy. This research, which in terms of purpose is a type of developmental research, in terms of nature, descriptive-analytical and based on survey and field method, using the method of library collection, documents and field survey method by referring to organizations and organs Relevant articles have evaluated the spatial distribution of creative tourism operators and practitioners of creative tourism, which has four dimensions: creative environment, creative process, creative industries and products, and creative class. The results of this study from 27 natural heritage sub-indices in the four mentioned areas, which have been obtained by using the CRITIC method, as well as the EDAS technique and, of course, using the ArcGIS software, show that in The format of indicators and cities of the study subject is relatively unfavorable and completely unfavorable. The objective findings of this study, combined with the theoretical foundations and studies, show that there are problems of planning, structure, and fundamental studies on the body of tourism, which require extensive importance and attention to this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • creative tourism"
 • . "
 • creative environment"
 • creative process"
 • creative industries &
 • product"
 • , "
 • creative class"