نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران.

2 استادیارگروه جغرافیا،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران

3 دانشیارگروه جغرافیاو ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران.

4 دانشیارگروه جغرافیا ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران.

10.22034/gp.2021.46874.2867

چکیده

تاب آوری اجتماعی نقش مهمی در پایداری اجتماعی در برابر بحرانهای شهری داردلذا، پژوهش حاضر تلاش کرد تا با استفاده از روش «توصیفی- تحلیلی» از طریق ابزار پرسشنامه به تعداد 383 نفر به تحلیل تطبیقی کیفیت تحقق مؤلفه های تاب‌آوری اجتماعی در مناطق 1، 12 و 20 کلانشهر تهران بپردازد. نظرات شهروندان بر حسب فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه بندی شده و تخصیص نسبی بر اساس حجم جمعیت گردآوری گردید. نتایج نشان داد که کیفیت تحقق و برخورداری از مؤلفه های تاب آوری اجتماعی در سه منطقه مورد مطالعه بر اساس آنالیز واریانس چند متغیره1 متفاوت بود ، و نتایج نشان داد که شاخص اعتماد عمومی در منطقه 1 به عنوان یکی از مناطق مرفه تهران و شاخص مشارکت غیررسمی در منطقه 12 به عنوان یکی از منطقه های متوسط نشین و شاخص حس تعلق مکانی در منطقه 20 به عنوان یکی از مناطق کم برخوردار از اولویت برخورداربودند و اما در تحلیل اولویت مؤلفه های تاب آوری در سه منطقه یاد شده بر اساس مدل تاپسیس فازی2 و در هر سه منطقه یاد شده، شاخص آگاهی به ترتیب با (منطقه 1 با 5518/0 وزن فازی) (منطقه 12 با 5675/0 وزن فازی) و (منطقه 20 با 6451/0 وزن فازی) بیشترین تاثیر را پذیرفته است. در نتیجه مشخص شدکه راهبرد ارتقای تاب آوری اجتماعی در کلانشهر تهران باید در راستای افزایش سطح آگاهی و مهارت های شهروندی در هر سه منطقه تهران باشد همچنین باید در راستای افزایش سازگاری و همبستگی اجتماعی شهروندان بوده ونیزموجب افزایش مشارکت غیر رسمی آنها گردد و همیاری و عضویت شهروندان را در تشکل های درون گروهی و اجتماعی افزایش دهد همچنین بهبود حس تعلق مکانی و هویت مندی اجتماعی در مناطق کم برخوردار شهری باید در اولویت قرارگیرد ، تا بتوان به تاب آوری اجتماعی همگن و پایدار در کلانشهر تهران دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the quality of realization of social resilience indicators in Tehran (A study in districts 1, 12 and 20 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • afshin montazer alghaem 1
  • Mehri Azani 2
  • ahmad khademolhoseiny 3
  • amir gandomkar 4

1 , Ph.D Student of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

2 ,Assistant Professor of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

3 Associate Professor of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

4 Associate Professor of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Social resilience plays an important role in social sustainability in the face of urban crises. , 12 and 20 metropolis of Tehran. Citizens' opinions were classified according to Cochran's formula by sampling method and relative allocation was collected based on population size. The results showed that the quality of realization and enjoyment of social resilience components in the three regions was different based on multivariate analysis of variance 1, and the results showed that the public trust index in region 1 as one of the prosperous regions of Tehran and informal participation index. In region 12 as one of the middle-class regions and the index of sense of spatial belonging in region 20 as one of the low-priority regions, but in the analysis of the priority of resilience components in the three regions based on fuzzy TOPSIS model 2 and in In all three regions, the awareness index has the most impact with (region 1 with fuzzy weight 0.555) (region 12 with fuzzy weight 0.575) and (region 20 with fuzzy weight 0.6451), respectively. As a result, it was found that the strategy to promote social resilience in the metropolis of Tehran should be in line with increasing the level of awareness and citizenship skills in all three areas of Tehran. Increase citizens in intra-group and social organizations. Also, improving the sense of spatial belonging and social identity in low-income urban areas should be a priority, in order to achieve a homogeneous and sustainable social resilience in the metropolis of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social resilience
  • Comparative analysis
  • Public trust
  • Sense of place
  • Tehran metropolis