نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران.

2 استادیارگروه جغرافیا،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران

3 دانشیارگروه جغرافیاو ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران.

4 دانشیارگروه جغرافیا ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران.

10.22034/gp.2021.46874.2867

چکیده

تاب آوری اجتماعی نقش مهمی در پایداری اجتماعی در برابر بحرانهای شهری داردلذا، پژوهش حاضر تلاش کرد تا با استفاده از روش «توصیفی- تحلیلی» از طریق ابزار پرسشنامه به تعداد 383 نفر به تحلیل تطبیقی کیفیت تحقق مؤلفه های تاب‌آوری اجتماعی در مناطق 1، 12 و 20 کلانشهر تهران بپردازد. نظرات شهروندان بر حسب فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه بندی شده و تخصیص نسبی بر اساس حجم جمعیت گردآوری گردید. نتایج نشان داد که کیفیت تحقق و برخورداری از مؤلفه های تاب آوری اجتماعی در سه منطقه مورد مطالعه بر اساس آنالیز واریانس چند متغیره1 متفاوت بود ، و نتایج نشان داد که شاخص اعتماد عمومی در منطقه 1 به عنوان یکی از مناطق مرفه تهران و شاخص مشارکت غیررسمی در منطقه 12 به عنوان یکی از منطقه های متوسط نشین و شاخص حس تعلق مکانی در منطقه 20 به عنوان یکی از مناطق کم برخوردار از اولویت برخورداربودند و اما در تحلیل اولویت مؤلفه های تاب آوری در سه منطقه یاد شده بر اساس مدل تاپسیس فازی2 و در هر سه منطقه یاد شده، شاخص آگاهی به ترتیب با (منطقه 1 با 5518/0 وزن فازی) (منطقه 12 با 5675/0 وزن فازی) و (منطقه 20 با 6451/0 وزن فازی) بیشترین تاثیر را پذیرفته است. در نتیجه مشخص شدکه راهبرد ارتقای تاب آوری اجتماعی در کلانشهر تهران باید در راستای افزایش سطح آگاهی و مهارت های شهروندی در هر سه منطقه تهران باشد همچنین باید در راستای افزایش سازگاری و همبستگی اجتماعی شهروندان بوده ونیزموجب افزایش مشارکت غیر رسمی آنها گردد و همیاری و عضویت شهروندان را در تشکل های درون گروهی و اجتماعی افزایش دهد همچنین بهبود حس تعلق مکانی و هویت مندی اجتماعی در مناطق کم برخوردار شهری باید در اولویت قرارگیرد ، تا بتوان به تاب آوری اجتماعی همگن و پایدار در کلانشهر تهران دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the quality of realization of social resilience indicators in Tehran (A study in districts 1, 12 and 20 of Tehran)

نویسندگان [English]

 • afshin montazer alghaem 1
 • Mehri Azani 2
 • ahmad khademolhoseiny 3
 • amir gandomkar 4

1 , Ph.D Student of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

2 ,Assistant Professor of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

3 Associate Professor of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

4 Associate Professor of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction
Social resilience plays an important role in social sustainability and solidarity in the face of urban crises. In this regard, the present study tried to use a "descriptive-analytical" method through a questionnaire of 383 people to make a comparative analysis of the quality of social resilience components in the twenty-first and twenty-first districts of Tehran. Citizens' opinions were collected according to Cochran's formula by sampling and relative allocation based on population size. The results showed that the quality of realization and enjoyment of social resilience components in the three study areas was different based on multivariate analysis of variance 1, and the results showed that the public trust index in region one as one of the most prosperous areas of Tehran. And informal participation index in the twelfth region as one of the middle-class regions and the index of the sense of spatial belonging in the twentieth region as one of the low-income regions had more priority, but in analyzing the priority of resilience components in the three regions Fuzzy TOPSIS 2 model and in all three regions, the knowledge index with (zone one with 0.555 fuzzy weight) (zone twelve with 0.576 fuzzy weight) and (zone twenty with 0.6451 fuzzy weight) had the greatest impact, respectively. Has accepted. As a result, it was found that the strategy to promote social resilience in the metropolis of Tehran should be in line with increasing the level of awareness and citizenship skills in all three areas of Tehran. Increase citizens in intra-group and social organizations. Also, improving the sense of spatial belonging and social identity in low-income urban areas should be a priority, in order to achieve a homogeneous and sustainable social resilience in the metropolis of Tehran. 
Data and Method
            The present study has been carried out with applied purpose and descriptive-analytical methodology with the aim of comparative analysis of quality assessment of the realization of social resilience components in three areas 1, 12 and 20 of Tehran metropolis. To collect descriptive or theoretical information, content reading of basic scientific text documents (valid articles and books) was used and to collect analytical data, a survey method with a questionnaire was used. According to the main questions posed for the present study to answer and assess the differences in understanding and having social resilience indicators in selected areas of multivariate analysis of variance (ANOVA) and to answer how planning priorities to achieve the indicators Social resilience has been used in selected areas of Tehran metropolis Fuzzy TOPSIS model (FTOPSIS).
Results and Discussion
The results showed that the quality of realization and enjoyment of social resilience components in the three regions was different based on multivariate analysis of variance. The informal participation index in District 12 as one of the middle-class areas and the Index of Spatiality in District 20 as one of the lower areas had higher priority.
In the analysis of the priority of resilience components in the three mentioned areas based on the fuzzy TOPSIS model and in all three areas of Tehran metropolis, it was found that the awareness index has received the most impact. Therefore, it is suggested that urban planners pay attention to the role of awareness in cultural development and increase citizenship literacy and associate cultural, media and educational institutions with urban development programs. Social skills, increasing awareness of risk reduction, and citizenship lifestyle issues enhanced the cultural development of cities, as well as the level of social resilience of all urban areas.
Conclusion
In the present study, an attempt was made to study rich, relatively rich and low-income areas in the metropolis of Tehran by stratified sampling in terms of differences in having social resilience indicators and their priorities for realization in these areas. . Therefore, region1 was selected and studied as one of the prosperous regions, region 12 as one of the middle regions and region 20 as one of the socially inferior regions in Kalashahr, Tehran. The results showed that the quality of realization and enjoyment of social resilience components in the three regions was different based on multivariate analysis of variance. The informal participation index in District 12 as one of the middle-class areas and the Index of Spatiality in District 20 as one of the lower areas had higher priority, so it can be concluded that more urban culture development programs have the trust of low-income citizens. It has authority and the citizens of the middle and affluent classes in Tehran have less public trust in the goals of cultural and urban planning and their implementation by city and government managers. Also, the institutional trust of citizens in cultural and urban organizations and institutions is low. We see between cultural planning in the cities and strata of the middle and affluent class of Tehran, so attracting the trust of the middle and affluent classes of Tehran is one of the most important proposed strategies. And it is the duty of cultural creators and media managers to help city managers in increasing the public trust and institutional trust of the citizens of Tehran. Also, the level of citizen participation in urban development and management programs, especially in medium-sized urban areas such as District 12 is low, and the urban management system and structure of Tehran should be improved in favor of increasing formal and informal citizen participation and urban management models based on It is based on the participation of citizens, such as the model of urban governance in the metropolis of Tehran to be comprehensively developed and implemented. In the index of sense of spatial belonging, the feeling of satisfaction of the residents of region 1 is more than the 12th and 20th regions of Tehran, and the inhabitants of region 20 have less sense of spatial belonging, and this shows that Tehran And to create the citizenship relations of the residents between the middle, relatively rich and low-income classes of the city in a desirable way, and this causes a biological rift in the metropolis of Tehran, so paying attention to strengthening the sense of spatial belonging is also one of the strategies.
However, in the analysis of the priority of resilience components in the three mentioned areas based on the fuzzy TOPSIS model and in all three areas of Tehran metropolis, it was found that the awareness index has received the most impact. Therefore, it is suggested that urban planners pay attention to the role of awareness in cultural development and increase citizenship literacy and associate cultural, media and educational institutions with urban development programs. Social skills, increasing awareness of risk reduction, and citizenship lifestyle issues enhanced the cultural development of cities, as well as the level of social resilience of all urban areas.
Researchers and researchers in future studies can study the role and characteristics of resilience in achieving a sustainable urban ecosystem, especially in cities vulnerable to climate change. In the organizational dimension, media resilience and its relationship with cities can be a manifestation of future hypotheses for applied research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social resilience
 • Comparative analysis
 • Public trust
 • Sense of place
 • Tehran metropolis
 • اسکندری نوده، قلی پور، محمد یاسر، فلاح حیدری، فاطمه و ایوب احمدپور(۱۳۹۸)، شناسایی ابعاد تاب آوری و تاثیر آن بر پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، ۳۲، ۶۳ -۷۷
 • بسطامی نیا، امیر، رضایی، محمدرضا و محمدحسین سرایی(۱۳۹۷) تبیین و تحلیل تاب آوری اجتماعی برای مقابله با سوانح طبیعی، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، ۳، ۲۰۹ -۲۲۴
 • پرتوی، پروین؛ بهزادفر، مصطفی و زهرا شیرانی(۱۳۹۵) طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی؛ بررسی موردی: محله جلفا اصفهان، نشریه نامه معماری و شهرسازی، ۱۷، ۹۹ -۱۱۶
 • پورمحمدی, محمدرضا, حکیمی, هادی, هادی, الناز, هادی, الهام. (1399). بررسی سازگاری کاربری های شهری در راستای افزایش تاب آوری در برابر زلزله، مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تبریز. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی 9
 • سام آرام، عزت الله و منصوری، سمانه(1396) تبیین و بررسی مفهوم تاب آوری اجتماعی و ارزیابی شاخص های اندازه گیری آن، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 32، 1-19
 • صالحی اسماعیل؛ آقابابایی محمدتقی، سرمدی هاجر، فرزادبهتاش محمدرضا (1390) بررسی میزان تاب آوری محیطی با استفاده از مدل شبکه علیت، مجله محیط شناسی، 59، 99-112
 • عباسی گوجانی, داود, خادم الحسینی, احمد, مدیری, مهدی, صابری، حمید و امیر گندمکار (1398). تحلیل پیشران های تبیین کنندۀ تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد. فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری, 6(1), 109-122.
 • علی محمدی, اکرم, متولی, صدرالدین, رجبی, آزیتا. (1399). ارائه الگو برای مدیریت راهبردی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری در منطقه یک شهر تهران. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی40-49
 • فرزاد بهتاش، محمدرضا ؛ محمدعلی کی نژاد ؛ محمدتقی پیربابایی ؛ علی عسگری (1392).  ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری کلان‌شهر تبریز، نشریه هنرهای زیبا، 3، 33-42
 • محمدی ده چشمه مصطفی, علیزاده هادی, و عباسی گوجانی داود. تحلیل فضایی شاخص های تبیین کننده ی تاب آوری در زیرساخت شریانی حمل ونقل (مطالعه ی موردی: کلان شهر اهواز) فصلنامه جغرافیایی پژوهش های برنامه ریزی شهری، 7، 375-391
 • مطهری، زینب السادات، رفیعیان، مجتبی(1395). تبیین مدلی به منظور ارتقاء مدیریت خطر بحران با رویکرد اجتماع محور، نمونه موردی: یکی از اجتماعات محلی تهران، فصلنامه آرمانشهر، 17، 389-401
 • Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related? Progress in human geography, 24(3), pp347-364.
 • Cutter, S. L. (2016). Resilience to what? Resilience for whom? The Geographical Journal, 182(2),PP 110-113.
 • Fernández-Prados, J. S., Lozano-Díaz, A., & Muyor-Rodríguez, J. (2021). Factors explaining social resilience against COVID-19: the case of Spain. European Societies, 23(sup1), PP111-121.
 • Gonzales, P., & Ajami, N. K. (2017). An integrative regional resilience framework for the changing urban water paradigm. Sustainable cities and society, 30, PP128-138.
 • Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and ways forward. Erdkunde, PP5-19.
 • Kwok, A. H., Doyle, E. E., Becker, J., Johnston, D., & Paton, D. (2016). What is ‘social resilience’? Perspectives of disaster researchers, emergency management practitioners, and policymakers in New Zealand. International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, PP197-211.
 • Lambert, S. J. (2015). Networks of Support for Māori Mental Health: The response and recovery of Tangata Whaiora through the Ōtautahi earthquakes. PP1-72
 • Maclean, K., Cuthill, M. and Ross, H., 2014. Six attributes of social resilience. Journal of Environmental Planning and Management, 57(1), pp.144-156.
 • Obrist, B., Pfeiffer, C. and Henley, R., 2010. Multi‐layered social resilience: A new approach in mitigation research. Progress in Development Studies, PP.283-293.
 • Van Puijenbroek, P. J. T. M., Beusen, A. H. W., & Bouwman, A. F. (2019). Global nitrogen and phosphorus in urban waste water based on the Shared Socio-economic pathways. Journal of environmental management, 231, PP241-244.