نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استاد گروه ژئومورفولوژی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/gp.2021.48133.2897

چکیده

مقوله زیست پذیری نه تنها از مهم ترین و موثرترین رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری و شهرسازی برای دستیابی به شهر پایدار است بلکه پارادایم نوینی است برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری، که خود پیش شرط کلیدی در تبدیل فرایند شهرنشینی به شهرگرایی می باشد به همین منظور یکی از رویکرها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی، رویکرد زیست پذیری می باشد. زیست پذیری از جمله رویکردهایی است که به دنبال ایجادِ یک محیط امن و سالم برای جوامع انسانی است. تحقیق حاضر نیز با درک اهمیت این موضوع، مناطق دهگانه آن را بصورت تطبیقی و مبتنی بر روش اسنادی، میدانی- پیمایشی و نیز ابزار پرسشنامه (در دو طیف شهروندان و کارشناسان)، بررسی و تحلیل نموده است.از آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS، مدل تصمیم گیری چند شاخصه Vikor و روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری، با استفاده از نرم افزار MicMac برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، استفاده نموده است. نتایج نشانگر این است که بر اساس نظرات کارشناسان و شهروندان،زیست پذیری بالاتر از متوسط (میانگین نظری3) می باشد.شاخص زیست پذیری بر اساس نظرات شهروندان (3.04) که پایین تر از میانگین نظرات کارشناسان(3.20) در سطح شهر تبریز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of urban livability with emphasis on physical indicators of the ten regions of Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

 • atefeh farajollahi 1
 • mahamad reza pormahamdy 2
 • rahim heydari chianeh 3
 • Davod Mokhtari 4

1 Ph.D. student of geography and urban planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

2 Professor of Geography and Urban Planning, University of Tabriz , Tabriz, Iran

3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tabriz , Tabriz, Iran

4 Professor in Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz , Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction
In recent years, the issue of sustainable development in urban areas has been one of the most important topics among researchers, professors and urban planning experts, and although many questions have been focused on what should be done and how to solve these challenges and how to do it. (Pourmohammadi, 2003: 1) But in reality, effective solutions are few and the need to renew the attitude to the city and, of course, urban planning, is more evident than ever. Cities face many challenges in the economic, social and environmental fields. At the same time, the increase in population along with the increasing proportion of urbanization has brought harmful consequences for cities. Continuation of such urban growth with social, economic, and environmental problems is critical and is a warning of urban instability, which in turn has severely affected livability in cities (Sasanpour et al., 2014: 29). In this regard, reducing social, cultural, service problems, strengthening the spirit of citizen participation in urban affairs, restoring peace, comfort and beauty to urban environments, implementing social justice effectively and restoring security in various dimensions, all in the hands of management It is an optimal city (Hosseinzadeh Dalir et al., 2012: 161). In this study, which has been conducted with the aim of studying the situation of livability in the regions of Tabriz, while comparatively comparing the situation of regions based on objective and subjective approaches, has identified the key components affecting the promotion of livability. The main question of the research is what is the situation of different areas of Tabriz in terms of livability? And what factors affect the improvement of livability in these areas?
Data and Methods
Descriptive-analytical method and questionnaire tools (at two levels of citizens and experts) have been used. In this regard, one-sample t-test in SPSS software environment, Vicker's multi-attribute decision model and interaction / structural impact analysis method were used using Mick Mac software to analyze the data. The statistical population of this study was the residents of 10 districts of Tabriz, and the statistical sample was selected based on stratified sampling method and the proportion of population share of the regions using simple random sampling method.
Results and Discussion
The physical dimension, based on the opinions of experts and the sample t-test, has an average of 3.28, which is above average. The value of this dimension, according to citizens, is equal to 3.20 above average (theoretical average of 3). According to the opinions of the citizens of District 9 and according to the opinions of experts, District 1 is in the first place. The results of Vickor analysis also show the first rank of Region 2 in terms of viability. Regarding the effective factors obtained from Mick Mac software, the results show that the renovation of worn tissue and the improvement of marginal tissue are key influential factors.
Conclusion
In the section of biodegradability analysis, based on objective criteria, 8 criteria were used and the areas were ranked according to their per capita related to urban uses using the Victor technique. The ranking of the regions is; Zones 2, 9, 5, 1, 6, 7, 3, 4, 9 and 10. Regarding the analysis of key factors affecting urban livability, cross-structural / structural analysis method was used. This was done in the Mic Mac software environment. The results show that in order of factors; Creating employment and sustainable income, renovating worn-out structures, improving suburban structures, providing adequate housing, developing green and open spaces, and providing infrastructure services are key factors. Considering this, it can be said that among the 10 areas of Tabriz metropolis, we are witnessing a spatial imbalance in terms of livability, and the optimal management of the mentioned cases plays an important role in eliminating this spatial imbalance. Based on this, it can be acknowledged that achieving viability requires an attitude similar to a living organism that people and place are two sides of this living organism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Viability
 • physical dimension
 • sustainable development
 • urban environment
 • آسیابانی پور؛ الهام، پناهی؛علی،احمدزاده؛ حسن،(1399). تاثیر فاکتورهای زیست پذیری شهری بر وضع موجود با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی(مطالعه موردی: مناطق دهگانه کلانشهر تبریز).نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، سال24،شماره 73 پائیز1399،صفحات 23-46
 • ایراندوست، کیومرث؛ عیسی لو، علی اصغر؛ شاه مرادی، بهزاد(1394). شاخص زیست پذیری در محیط های شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر مقدس قم). 4(13): 102-120.
 • پور محمدی، محمدرضا (1388)، تحلیل نابرابری نابرابری های منطقه ای و آینده نگاری توسعه نمونه موردی: استان آذربایجان شرقی، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 32 ، صص 64-29.
 • حاتمی نژاد، حسین، مدانلوجویباری، مسعود، اخوان حیدری، کورش(1398)، تحلیل فضایی زیست‏ پذیری کالبدی کلان‌شهر اهواز. فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی, 6(پیاپی 13), 11-23.
 • حسین زاده دلیر، کریم، اکبرپور سراسکانرود، محمد، حسینی، محمد حسین(1391)، مدیریت شهری در شهرهای میانی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی اهر ، سال دوازدهم، شماره 37.
 • حیدری چیانه، رحیم، علیزاده زنوزی، شاهین، قلیکی میلان، بهمن، ایمانی تبار، حکیمه (1394)، تحلیلی بر نابرابری های اجتماعی- اقتصادی مبتنی بر مدل های VIKOR و SAW در استان آذربایجان شرقی مطالعه موردی: خدمات بهداشتی درمانی،  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 21.
 • جعفری اسدآبادی، حمزه؛ ساسان پور، فرزانه؛ تولایی، سیمین(1392). قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: کلانشهر تهران)، فصلنامه علمی- پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید. 12(42): 129-157.
 • حیدری، تقی؛ شماعی، علی؛ ساسان پور، فرزانه؛ سلیمانی، محمد؛ احدنژاد، محسن(1395). تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری (بافت فرسوده شهر زنجان). فصلنامه فضای جغرافیایی. 17(59):1-25.
 • خادم الحسینی، احمد؛ منصوریان، حسین؛ ستاری، محمدحسین(1389). سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری(مطالعه شهرنوراباد استان لرستان). فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(3): 45-60.
 • خراسانی، محمد امین؛ رضوانی، محمدرضا؛ مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ رفیعیان، مجتبی (1391)؛ سنجش و ارزیابی زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری(مطالعه موردی: شهرستان ورامین). پژوهش های روستایی. 3(12): 85-110.
 • ساسان پور فرزانه, تولایی سیمین, جعفری اسدآبادی حمزه(1393)، قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)، نشریه جغرافیا، دوره 12، شماره 42. 157-129.
 • رشیدی ابراهیم حصاری، اصغر؛ موحد، علی؛ تولایی، سیمین؛ موسوی، میرنجف(1395). تحلیل فضایی منطقه کلانشهری تبریز با رویکرد زیست پذیری. فصلنامه پژوهشی فضای جغرافیایی. 16(54): 155-176.
 • قربانی، رسول؛ طاهونی، مهدیه، زمستان( 1398)نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی،شماره 74 ،صفحات 195-181
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد؛ تولایی، سیمین؛ رفیعیان، مجتبی؛ زنگانه، احمد؛ خزاعی نژاد، فروغ(1395). زیست‌پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها. پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری. 4(1): 27-50.
 • عظیمی، آزاده(1389). ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی شهری. ماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، 55: 4-8.
 • لطفی، صدیقه(1388). مفهوم کیفیت زندگی: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، 4: 65-80.
 • محمدی، یاسر؛ رحیمیان، مهدی؛ موجو محمدی،حمید؛ طرفی، عبدالحسن(1387). بررسی چالش های حاشیه نشینی در شهرستان کوهدشت. استان لرستان. پژوهش های جغرافیای انسانی، 98: 66-85.
 • مرکز آمار ایران(1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 • مهندسین مشاور زیستا(1391). مطالعات طرح تفصیلی شهر تبریز.
 • نسترن، مهین؛ احمدی، قادر؛ آقازاده مقدم، سهند(1394). ارزیابی کیفیت زندگی شهری در محلات بافت قدیم و جدید شهر ارومیه. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 3: 33-7.
 • Badland, H., Whitzman, C., Lowe, M., Davern, M., Aye, L., Butterworth, I. M., Hes, D., Corti, B. G. (2014). Urban liveability: Emerging lessons from Australia for exploring the potential for indicators to measure the social determinants of health. ocial Science & Medicine 111C:64-73. DOI: 10.1016/j.socscimed.2014.04.003.
 • Higgs, C., Badland, H., Simons, K., Knibbs, L. D., Giles- Corti, B. (2019). The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and evaluating associations with transport mode choice. International Journal of Health Geographics.14(2019).
 • Landry, C. (2004). Urban Vitality: A new source of urban Competiveness, prince, claus fund journal, ARCHIS issue urban Vitality / urban Heroes.
 • Larice, M, Z. (2005). great neighborhoods: the livability and morphology high density neighborhoods in urban north America, phd.
 • Lennard, H, L. (1997) “principles for the livable city”. International making cities livable conference. 
 • McNulty,R.H(1998), ,,Whats Livability?Whats Livability?,, Presntation at Conference Sponsored by the Seoul (south, Kore) metro Politicians.
 • Newman, peter et al (1996), Australia: state of the Environment 1996, state of the Environment Advisory council .