نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز خیابان آزادی جنب جهادکشاورزی کوی امیر کبیر12متری بنفشه پلاک 110

2 استاد

3 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2021.48133.2897

چکیده

مقوله زیست پذیری نه تنها از مهم ترین و موثرترین رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری و شهرسازی برای دستیابی به شهر پایدار است بلکه پارادایم نوینی است برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری، که خود پیش شرط کلیدی در تبدیل فرایند شهرنشینی به شهرگرایی می باشد به همین منظور یکی از رویکرها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی، رویکرد زیست پذیری می باشد. زیست پذیری از جمله رویکردهایی است که به دنبال ایجادِ یک محیط امن و سالم برای جوامع انسانی است. تحقیق حاضر نیز با درک اهمیت این موضوع، مناطق دهگانه آن را بصورت تطبیقی و مبتنی بر روش اسنادی، میدانی- پیمایشی و نیز ابزار پرسشنامه (در دو طیف شهروندان و کارشناسان)، بررسی و تحلیل نموده است.از آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS، مدل تصمیم گیری چند شاخصه Vikor و روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری، با استفاده از نرم افزار MicMac برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، استفاده نموده است. نتایج نشانگر این است که بر اساس نظرات کارشناسان و شهروندان،زیست پذیری بالاتر از متوسط (میانگین نظری3) می باشد.شاخص زیست پذیری بر اساس نظرات شهروندان (3.04) که پایین تر از میانگین نظرات کارشناسان(3.20) در سطح شهر تبریز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of urban livability with emphasis on physical indicators of the ten regions of Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

  • atefeh farajollahi 1
  • mahamad reza pormahamdy 2
  • rahim heydari chianeh 3
  • Davod Mokhtari 4

1 تبریز خیابان آزادی جنب جهادکشاورزی کوی امیر کبیر12متری بنفشه پلاک 110

2 Professor

3 The University of Tabriz , Tabriz. Iran

4 Department of Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

The category of livability is not only one of the most important and effective new approaches in urban planning and urban planning to achieve a sustainable city, but also a new paradigm to achieve the goals of sustainable urban development, which is a key precondition in transforming the urbanization process into urbanism. Therefore, one of the approaches to improve the quality of life is the livability approach. Sustainability is one of the approaches that seeks to create a safe and healthy environment for human societies. The present study, realizing the importance of this issue, has examined and analyzed its ten regions in a comparative manner based on documentary, field-survey method and questionnaire tools (in both citizens and experts). SPSS software environment, Vikor multi-criteria decision model and interaction / structural impact analysis method have been used using MicMac software to analyze the collected data. The results show that based on the opinions of experts and citizens, the viability is higher than average (theoretical average 3). Viability index based on citizens 'opinions (3.04) which is lower than the average of experts' opinions (3.20) in Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viability
  • physical dimension
  • Sustainable development
  • Urban environment