نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22034/gp.2021.48486.2907

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدلسازی سرمایه‌های معیشتی خانوارهای روستایی دهستان حومه جنوبی در شرایط خشکسالی انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع-آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی دهستان حومه جنوبی شهرستان اسلام آباد غرب بودند (2894=N) که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، حجم نمونه‌ی آماری 339 نفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به نمونه‌ها در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای استفاده گردید. چارچوب تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش، چارچوب معیشت پایدار بود. برای مدلسازی نیز از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شد. بزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی استادان و کارشناسان دانشگاه و پس از انجام اصلاحات لازم در چند مرحله تأیید شد. پایایی کل پرسشنامه برابر 778/0 است. نتایج نشان می‌دهد که اعتبار اندازه گیری شده هر چهار مدل اندازه گیری بر سرمایه های معیشتی و نیز مدل چهار عاملی مرتبه دوم برای بررسی سرمایه معیشتی قابل قبول می‌باشد. در نهایت شاخص انسانی به میزان 64/0، شاخص طبیعی به میزان 45/0، شاخص مالی به میزان 37/0 و شاخص اجتماعی با کمترین تأثیر به میزان 23/0 بر سرمایه معیشتی تأثیر داشت. همچنین ضریب تاثیر بدست آمده بین سرمایه های معیشتی و متغیر خشکسالی 72/0- می باشد که نشان از شدت رابطه غیر مستقیم خشکسالی بر سرمایه های معیشتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the livelihood capital of rural households in drought conditions (Case study: South Suburbs, West Islamabad city)

نویسنده [English]

  • ahmad hajarian

univercity Isfahan,Isfahan.iran

چکیده [English]

The aim of this study was to model the livelihoods of rural households in rural areas of the southern suburbs in drought conditions. This research is a survey in terms of practical purpose and in terms of how to collect data. The statistical population of the study was the heads of rural households in the southern suburbs of Islamabad Gharb (N = 2894). Using the Krejcie-Morgan table, the statistical sample size was 339 people. In order to obtain samples in this study, multi-stage sampling method was used. The analytical framework used in this study was a sustainable livelihood framework. Structural equation method was used for modeling. The research tool was a researcher-made questionnaire that the face and content validity of the questionnaire was confirmed with the corrective opinion of university professors and experts and after making the necessary corrections in several stages. The total reliability of the questionnaire is equal to 0.778. The results show that the measured validity of all four measurement models on livelihood capital as well as the second-order four-factor model is acceptable for examining livelihood capital. Finally, human index of 0.64, natural index of 0.45, financial index of 0.37 and social index with the least effect of 0.23 had an impact on livelihood capital. Also, the coefficient of impact obtained between subsistence capital and drought variable is -0.72, which indicates the severity of the indirect relationship between drought and subsistence capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Living capital
  • drought
  • structural equations
  • southern suburbs