نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

3 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند

10.22034/gp.2022.48694.2911

چکیده

چالش‌ها و موانع مدیریتی مدیران در مناطق روستایی، یکی از موانع اصلی برای تحقق برنامه‌های توسعه بوده و طبیعتاً شناخت و رفع این موانع می‌تواند به شناخت کمبودهای مناطق روستایی و همچنین به توسعه و آبادانی این مناطق کمک فراوان ‌کند. تحقیق به شناسایی و ارزیابی عملکرد مدیران در توسعه مناطق روستایی دهستان دولت آباد(شهرستان مرند) پرداخت. تحقیق به لحاظ روش کیفی- کمی و بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق رویکرد اکتشافی به شناسایی چالش‌ها و ارزیابی آن به روش‌های کمی داشت. مصاحبه انتخابی، تصادفی و کدگزاری نتایج مصاحبه در MAXQDA. تنظیم پرسشنامه برحسب آن و تحلیل آن در SPSS و LISREL، در سوی دیگر روش‌شناسی تحقیق بود. پایایی پرسشنامه برای ضریب آلفای کرونباخ 796/0 به دست آمد، که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق برای اندازه‌گیری موضوع مورد بررسی است. پرسشنامه به صورت تصادفی در میان جامعه نمونه در 9 نقطه روستایی توسط ساکنین دهستان دولت آباد توزیع گردید که حجم نمونه برای نواحی روستایی به صورت تناسب و برحسب تعداد خانوارهای روستایی در این نواحی و براساس فرمول کوکران 230 خانوار بود. عملکرد مدیران در ناحیه روستایی به ترتیب اهمیت در 4 بعد اصلی، اداری- سازمانی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بود. در عامل اداری- سازمانی، معیار تجربه تخصصی و فعالیتی مدیران؛ در عامل کالبدی معیار کلی مقاوم‌سازی مساکن در ناحیه روستایی؛ در عامل اجتماعی معیار ارتباط مؤثر و همکاری میان مدیران و مردم محلی و همچنین در عامل اقتصادی نیز، معیار توجه به منافع اقتصادی روستا، مهمترین معیارها بوده‌‌اند. به طور کلی یافته‌های تحقیق، ضعف‌های عملکردی برای مدیران مشخص کرد، اما عملکرد آنان در برخی از نواحی، به خصوص کالبدی- فضایی مناسب بوده است. احداث و ایجاد معابر جدید در روستا، بهسازی و نوسازی معابر، ایمن‌سازی واحدهای مسکونی و... از مهمترین فعالیت آنان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of managers' performance in rural development (Case study: Dolatabad rural villages of Marand County)

نویسندگان [English]

  • sajedeh dinparast 1
  • Aboulghasem Taghizadfanid 2
  • Saeid Nasire Zare 3
  • Parsa Pashaei 4

1 PhD student in Geography and Rural Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz

2 Faculty member of Geography and Rural Planning Department

3 Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Master of Geography and Rural Planning, Birjand University

چکیده [English]

Managerial barriers Managers in rural areas are the main obstacles for development programs and naturally recognizing and removing these barriers can help to identify the shortcomings of rural areas and also to the development and prosperity of these areas. The research identified and evaluated the performance of managers in the development of rural areas of Dolatabad district. Qualitative-quantitative research based on purpose is applied research. The research had an exploratory approach to identifying challenges and evaluating them in quantitative ways. Selective, random interview and coding of MAXQDA interview results. Questionnaire design according to it and its analysis in SPSS and LISREL, on the other hand was the research methodology. The reliability of the questionnaire for Cronbach's alpha coefficient was 0.796, which indicates the appropriateness of the research tool for measuring the subject under study. The questionnaire was randomly distributed among the sample population in 9 villages by the residents. The sample size was 230 households according to the proportion and number of rural households and based on Cochran's formula. The performance of rural managers was important in 4 main dimensions, administrative-organizational, physical, social and economic, respectively. In the administrative-organizational factor, the criterion of professional experience and activity of managers; In physical factor, the general criterion of housing resilience in rural areas; In the social factor, the criterion of effective communication and cooperation between managers and local people, as well as in the economic factor, the criterion of attention to the economic interests of the village have been the most important criteria. In general, the research findings identified functional weaknesses for managers, but their performance was appropriate in some areas, especially physical-spatial. Construction and creation of new roads in the village, improvement and renovation of roads, security of residential units, etc. have been among their most important activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Rural Management
  • Rural Managers
  • Dolatabad district