شناسایی و ارزیابی عملکرد مدیران در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان دولت آباد شهرستان مرند)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

3 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند

چکیده

چالش‌ها و موانع مدیریتی مدیران در مناطق روستایی، یکی از موانع اصلی برای تحقق برنامه‌های توسعه بوده و طبیعتاً شناخت و رفع این موانع می‌تواند به شناخت کمبودهای مناطق روستایی و همچنین به توسعه و آبادانی این مناطق کمک فراوان ‌کند. تحقیق به شناسایی و ارزیابی عملکرد مدیران در توسعه مناطق روستایی دهستان دولت آباد(شهرستان مرند) پرداخت. تحقیق به لحاظ روش کیفی- کمی و بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق رویکرد اکتشافی به شناسایی چالش‌ها و ارزیابی آن به روش‌های کمی داشت. مصاحبه انتخابی، تصادفی و کدگزاری نتایج مصاحبه در MAXQDA. تنظیم پرسشنامه برحسب آن و تحلیل آن در SPSS و LISREL، در سوی دیگر روش‌شناسی تحقیق بود. پایایی پرسشنامه برای ضریب آلفای کرونباخ 796/0 به دست آمد، که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق برای اندازه‌گیری موضوع مورد بررسی است. پرسشنامه به صورت تصادفی در میان جامعه نمونه در 9 نقطه روستایی توسط ساکنین دهستان دولت آباد توزیع گردید که حجم نمونه برای نواحی روستایی به صورت تناسب و برحسب تعداد خانوارهای روستایی در این نواحی و براساس فرمول کوکران 230 خانوار بود. عملکرد مدیران در ناحیه روستایی به ترتیب اهمیت در 4 بعد اصلی، اداری- سازمانی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بود. در عامل اداری- سازمانی، معیار تجربه تخصصی و فعالیتی مدیران؛ در عامل کالبدی معیار کلی مقاوم‌سازی مساکن در ناحیه روستایی؛ در عامل اجتماعی معیار ارتباط مؤثر و همکاری میان مدیران و مردم محلی و همچنین در عامل اقتصادی نیز، معیار توجه به منافع اقتصادی روستا، مهمترین معیارها بوده‌‌اند. به طور کلی یافته‌های تحقیق، ضعف‌های عملکردی برای مدیران مشخص کرد، اما عملکرد آنان در برخی از نواحی، به خصوص کالبدی- فضایی مناسب بوده است. احداث و ایجاد معابر جدید در روستا، بهسازی و نوسازی معابر، ایمن‌سازی واحدهای مسکونی و... از مهمترین فعالیت آنان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of managers' performance in rural development (Case study: Dolatabad rural villages of Marand County)

نویسندگان [English]

 • Aboulghasem Taghizadfanid 1
 • sajedeh dinparast 2
 • Saeid Nasire Zare 3
 • Parsa Pashaei 4
1 Faculty member of Geography and Rural Planning Department
2 PhD student in Geography and Rural Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz
3 Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Master of Geography and Rural Planning, Birjand University
چکیده [English]

Introduction
 
Rural areas are a well-known research topic. Development in these areas is due to the efficiency of agricultural institutions that should ensure the welfare of these areas and employment and population factors that lead to the growth of welfare. In relation to these areas, development is to improve the living conditions and is the most important solution to solve the problems of the villagers. But for this issue, the first step will be to identify the challenges and obstacles to development in these areas, one of the main axes of which is to pay attention to the managerial performance of managers in these communities.
 
Data and Method
 
On the one hand, research is a qualitative research that seeks to explore and identify the factors affecting the management of managers in the development of rural areas, and on the other hand, it is a quantitative research, because it tries to describe these factors statistically by tests. From the point of view of research classification, based on purpose, research is of applied type. Because it seeks to apply the theories, regularities, principles and techniques developed in basic research to solve practical and real problems. Also, in terms of the possibility of controlling variables, the present study is a quasi-experimental research, because due to the post-event nature of the research, it is not possible to control variables completely. In the qualitative part of the research, sampling was done randomly and selectively from local residents. In the end, after reaching the theoretical saturation and reaching the repetitive answers, the qualitative part of the research was completed. But for the quantitative part of the research that sought to describe and identify the factors affecting the performance weaknesses of local managers for development in rural areas, first these criteria should be integrated into factors and sub-factors. On the one hand, this made the research criteria clearer and on the other hand, it made it easier to measure it in the researcher-made questionnaire. Therefore, the semantic units obtained from the interview were coded and classified in three stages. This classification was the basis for designing a questionnaire in the Likert scale. The validity and content of the questionnaire were also confirmed by a panel of experts after simplifying some of the questions and statements. The reliability of the questionnaire for Cronbach's alpha coefficient was 0.796, which indicates the appropriateness of the research tool for measuring the subject. The questionnaire was randomly distributed among the sample population which included 230 samples (according to Cochran's formula) from rural areas of Dolatabad district. The sample size for rural areas was proportional to the number of rural households in these areas. SPSS and Lisral were used to analyze the data. Thus, factor analysis was used as a multivariate analysis technique to evaluate the factors and to show their significance, the T-statistic model was used.
 
Conclusion
According to the results of the interview, 43 semantic units were obtained which after coding and classification, these criteria were classified into 26 criteria and 4 general dimensions. These criteria are the most important managerial performance of managers in the rural area, which has played an important role in the development of the rural area from the point of view of the local community. After identifying the desired criteria, these criteria were evaluated in a specialized questionnaire by 230 samples from the study population and analyzed in the LISR program. Based on the results, the value of t-statistic for all criteria is more than 1.96, which indicates a significant relationship between criteria and factors. Therefore, all criteria have the necessary accuracy to measure their own structure and each indicator only measures its own structure and the criteria are correctly classified in the form of key barriers. Based on the statistical values ​​obtained, which are the most important results of the analysis, the highest factor load for administrative-organizational factors; Body; It has been social and economic. Therefore, the administrative-organizational factor is studied as the most important factor for the performance of managers in the development of rural areas.
 
Results and Discussion
 
Identifying and evaluating the performance of managers in the development of the studied rural area was in 4 main dimensions, administrative-organizational, social, economic and physical. In each of these factors, some criteria had the highest factor load. In the administrative-organizational factor, the standard of professional experience and activity of local managers; In the physical factor, the general standard of retrofitting houses in rural areas, which includes the sub-criteria of regulating suitable laws for rural constructions and providing suitable financial resources for retrofitting houses, had the highest factor load. In the social factor, the standard of effective communication and cooperation between managers and local people has been most important. In relation to this standard, it is clear that two-way and mutual communication between managers and local people will lead to cooperative management. This is a standard that the development literature considers its role in realizing development goals to be very important. In the economic factor, the criterion of paying attention to the economic interests of the village was the most important criterion, which had the highest factor load. In general, the findings of the research determined the challenges faced by managers in the development of rural areas. Of course, the subject of the research was only investigating the challenges of managers in rural areas, but the performance of local managers in some areas, especially in the physical-spatial field, has been appropriate. Construction and creation of new roads in the village, improvement and renovation of roads, security of residential units, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Development
 • Rural Management
 • Rural Managers
 • Dolatabad district
 • استعلاجی، علیرضا (1390)، نقش دهیاری‌ها در توسعه روستایی. مجله دانشنامه جغرافیا، دوره 34، پیاپی 82، صص 22- 15.
 • افراخته، حسن (1388)، مدیریت روستایی با تأکید بر ایران، تهران: انتشارات گنج هنر.
 • امینی، عباس؛ جمینی، داوود (1393)، تحلیلی بر ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد نهاد دهیاری با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری. مجله تحقیقات جغرافیایی، سال 29، شماره 2، صص 196- 177.
 • بدری، جواد (1396)، واکاوی چالش‌های مدیران محلی(دهیاران) در توسعه مناطق روستایی: مورد مطالعه بخش کاکی- شهرستان دشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
 • حسنلو، لیلا؛ عزیزپور، فرهاد؛ جلالیان، حمید (1396)، ارزیابی نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاها مطالعه موردی: دهستان دستجرده(شهرستان طارم). مجله جغرافیا و توسعه، شماره 52، صص 174- 157.
 • رضوانی، محمد رضا (1388)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران. تهران: انتشارات: قومس، چاپ 3.
 • رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سجاسی قیداری، حمدالله؛ عینالی، جمشید (1386)، نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید نهادهای تأثیرگذار. مجله روستا و توسعه، دوره 10، شماره 2، صص 30- 1.
 • سعیدی، عباس (1389)، مبانی جغرافیای روستایی. تهران: انتشارات سمت، چاپ 3.
 • شفیعی ثابت، ناصر؛ رحمانی، بیژن؛ رهبری، مهناز (1399)، رویکرد مدیریت روستایی و تحولات فضایی سکونتگاه‌های روستایی، مورد مطالعه: استان سمنان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال 10، شماره 35، صص 280- 257.
 • صادقلو، طاهره (1399)، تحلیل سبک مدیریت محلی در مناطق روستایی و تأثیر آن بر میزان مشارکت‌پذیری روستاییان(منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان زرینگل شهرستان علی آباد). مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 3، صص 870- 851.
 • صیدالی، محسن؛ صادقی؛ غلام؛ میرزایی گودرزی، زهرا (1390)، جایگاه مدیریت در پیشبرد اهداف توسعه روستایی مطالعه موردی: روستای جوانمردی(شهرستان لردگان). مجله برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 1، شماره 2، صص 91- 79.
 • صیدایی، سید اسکندر؛ جمینی، داود؛ جمشیدی، علیرضا؛ جمشیدی، معصومه (1393)، بررسی و تحلیل عملکرد مدیران نوین روستایی در توسعه روستایی(مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان کرمانشاه). مجله برنامه‌ریزی فضایی، سال 4، شماره 4، صص 24- 1.
 • طالب، مهدی (1376)، مدیریت روستایی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد 2.
 • طالب، مهدی (1376)، مدیریت روستایی در ایران. تهران: گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
 • عنابستانی، علی اکبر؛ حاتمی نژاد، حجت (1391)، مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول مساکن با توجه به عملکرد دهیاران(مطالعه موردی: دهستان میشن خاص شهرستان ایلام). مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 2، شماره 2، صص 140- 121.
 • فراهانی، حسین؛ آئین مقدم، فاطمه (1391)، ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی(مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی در شهرستان بویر احمد). مجله چشم‌انداز(مطالعات انسانی)، سال 7، شماره 18، صص 127- 118.
 • قنبری، سیروس؛ بهرامی، کیوان (1395)، مدیریت محلی و نقش آن در توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان چناران)، مجله برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 6، شماره 22، صص 146- 135.
 • مرکز آمار ایران (1395)، سرشماری عمومی استان آذربایجان شرقی.
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن (1392)، برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، مشهد: انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ 6.
 • موسوی، میرنجف؛ ملکی نظام آباد، رسول؛ باقری کشکولی، علی (1393)، مدل‌سازی معدلات ساختاری نقش مساجد در توسعه گردشگری مذهبی(مطالعه موردی: مسجد جامع عتیق شیراز). مجله مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال 1، شماره 1، صص 171- 151.
 • مهدوی، مسعود؛ نیجفی کانی، علی اکبر (1384)، دهیاری‌ها تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستایی مطالعه موردی دهیاری‌های استان آذربایجان غربی، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 53، صص 39- 21.
 • نصیری زارع، سعید و ریاحی، وحید (1400)، تبیین نقش عوامل فضایی در استقرار الگوی بهینه مراکز خدمات روستایی مورد نواحی روستایی شهرستان طارم، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 25، شماره 75، صص 278- 261.
 • نصیری لاکه، محمد؛ مولایی هشجین، نصرالله؛ پور رمضان، عیسی (1398)، تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی- فضایی روستایی(مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان). مجله نگرش‌های نو در جغرافیایی انسانی، سال 11، شماره 3، صص 244- 223.
 • نعمتی، مرتضی؛ بدری، سید علی (1386)، ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی، مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مورد گلستان، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 59.
 • وودز، مایکل (1390)، جغرافیای روستایی فرآیندها، واکنش‌ها و تجربه‌های بازساخت روستایی. ترجمه محمدرضا رضوانی و صامت فرهادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • Badibanga, T., Ragasa, C., & Ulimwengu, J. (2013). Assessing the effectiveness of multistakeholder platforms: agricultural and rural management councils in the Democratic Republic of the Congo (Vol. 1258). Intl Food Policy Res Inst.
 • Eom, S. J. (2011). Synergy between state and rural society for development: an analysis of the governance system of the rural Saemaul Undong in Korea. Korea Observer, 42(4), 583.
 • Halseth, G., & Ryser, L. (2004). Building Rural Capacity in the New Economy: Service Provision in Rural and Small Town Canada-Cross-Canada Summary Report. Social Sciences and Humanities Research Council of British Columbia.
 • Kai-ji, H. (2015). Village Welfare from the Perspective of Rural Good Governance. Journal of Taiyuan University of Technology (Social Science Edition)(1), 12.
 • Kakumba, U. (2010). Local government citizen participation and rural development: reflections on Uganda’s decentralization system, International Review of Administrative Sciences. Sage Publications Sage UK: London, England, 76(1), 171–186.
 • Landini, F., Vargas, G., Bianqui, V., y Rebolé, M. I. M., & Martínez, M. (2017). Contributions to group work and to the management of collective processes in extension and rural development. Journal of rural studies, 56, 143-155.
 • Lawal, T. (2014). Local government and rural infrastructural delivery in Nigeria, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Human Resource Management Academic Research Society, 4(4), 139.
 • Loghman, R., Jamal, F. H. S., & Mahdi, M. S. (2011). Local community based management as a good governance approach to rural poverty reduction and sustainable development in Iran. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci, 10(2), 174-179.
 • Pugliese, P. (2001). Organic farming and sustainable rural development: A multifaceted and promising convergence, Sociologia ruralis. Wiley Online Library, 41(1), 112–130.
 • Sayahi Kashi, J. (2002). A Country Papers for Islamic Republic of Iran, in Report of the APO (Asian Productivity Organization) Seminar on Role of local communities and institutions in integrated rural development, 15–20.
 • Sriram, M. S. (2007). Rural management education in India: A retrospect.
 • Tanguay, G. A., Rajaonson, J., Lefebvre, J. F., & Lanoie, P. (2010). Measuring the sustainability of cities: An analysis of the use of local indicators. Ecological Indicators, 10(2), 407-418.
 • Teguh, Y. and Fitriyah, F. (2020). A Study of Leadership in the Management of Village Development Program: The Role of Local Leadership in Village Governance. International Research Association for Talent Development and Excellence.
 • Thiede, B. C., Brown, D. L., Sanders, S. R., Glasgow, N., & Kulcsar, L. J. (2017). A demographic deficit? Local population aging and access to services in rural America, 1990–2010. Rural sociology, 82(1), 44-74.
 • Tomashuk, I. (2017). Problems and prospects of management of rural development, Baltic Journal of Economic Studies, 3(5), 214–220.
 • Wenchang, W. (2008). Rural Management–The Way Out for Tibetan Rural Areas, Business and Public Administration Studies, 3(3), 75–75.