نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه طراحی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیارگروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیارگروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تاب آوری شهری، مدلول دیالکتیک تغییر است که همزاد مدرنیته، ابتدا در بستر شهر نمود فضایی- مکانی یافته است. رخداد تغییر، هستی شناسی نوینی از فضا را افشا می کند که همانا فرماسیون متکثری به خود می گیرد و در واقع نقض انگاره کانتی از فضا است. مدلول دیالکتیک تغییر، ابتدا پیچیدگی وضعیت و سپس بحران های متعدد است که بر شهر آوار می شود به عبارت دیگر فاجعه ها در شهرها متمرکز هستند. پاردایم تاب آوری شهری فراهم نمودن دانش برنامه ریزی شهری بر بستر احتمالات و رشد پیچیدگی ها است. نظریه تاب آوری در طول چهار دهه گذشته به منظور توضیح تغییرات ناگهانی در سیستم های اجتماعی اکولوژیکی توسعه داده شد. تاب آوری ظرفیت یک سیستم برای مقاومت در برابر تغییرات داخلی یا خارجی است. هدف اصلی این پژوهش اندازه‌گیری میزان تاب‌آوری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی به منظور مقابله با اثرات سوانح طبیعی در شهر زنجان می‌باشد. در همین ارتباط جامعه آماری این تحقیق خانوارهای ساکن در سه محله شهر زنجان است که با استفاده از سرشماری سال 1395، مصاحبه با مسئولان ذیربط و توزیع پرسشنامه، از طریق فرمول کوکران 383 خانوار انتخاب شدند. در تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های کمی- پیمایشی استفاده گردیده است. با توجه به تحلیل داده‌ها در محیط نرم‌افزار SPSS و همچنین تحلیل شبکه‌ای ANP با استفاده از نرم افزار super decisions برای تعیین درجه اهمیت هر کدام از مؤلفه‌های مذکور استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین تاب‌آوری موجود در محلات نمونه و سطح تاب‌آوری آنها در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و با تغییر هر یک از آنها، میزان تاب‌آوری خانوارها نیز تغییر می‌یابد.واژگان کلیدی: تاب‌آوری، سوانح طبیعی، جوامع تاب‌آور، محلات زنجان

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Surveying of socio-cultural, institutional-organizational resilience in the city quarters of Zanjan

نویسندگان [English]

 • jamshid Nagiloo 1
 • hasan sattari sarbangoli 2
 • Mohammad Reza Pakdelfard 3
 • Shabnam Akbari Nam,dar 4

1 Ph.D. student of Urban Design Group, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Associate Professor of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

4 Assistant Professor of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction
Socio-economic transformations and its metamorphoses in the some natural, environmental and sociological spheres  have reached to complex stage that epistemological reading of it needs to readout of the philosophical and  theosophy and literacy tradition on the lived and non-lived experience of communities at the length of history. The most important factor of this situation is the dialectic of change that twin of modernity that firstly it has been revealed in the context of the city. Modernity as the driving force of development has created the city- change foundation. Dialectical signification of change , is firstly the complexity of the situation and then multiple crisis that come down on city in other word disasters are concentrated in cities. Urban resilience paradigm is the provision of urban planning knowledge based on probabilities and growth of complexities. The theory of the resilience over the past four decades was developed to explain the sudden changes in socio- ecological systems. Resilience is the capacity of a system against the internal or external changes.   Urban resilience is the multi-dimensional and therefore we consider analyzing of interaction and strength and weakness and threats and opportunity points of various dimensions of city system an by the way finding of minimum, middle and maximum  optimum points in this debt. Olazabal and Chelleri have been reached  to this conclusion that in order to rising of resilience , cities have to  stepwise change about way of life, services, infrastructure, access to labor market and also organizational and commercial types.  Because of this in the literature about resilience, terms such as protective factors, adaptive reactions, results and principled mechanisms are understood.  resilience  Infrastructures of Zanjan city is  affected by both it's natural- absolute geography and by it's relative- human geography at the local and national level and scales. 
Data and Method
The logic of the research , of course, is deductive reasoning. For this purpose, first, the basic theory of urban resilience that has been proposed in recent years was considered. Then by explanatory- analytical method, the indicators of this theory have been used for experimental expression in the field of the research.
 
Results and Discussion
 Finally according to the evaluation of the average values of resilience from the sample areas can be said in fact there is downward trend in the rate of social  resilience respectively from the neighborhoods of Karmandan and Sabzehmeydan to the Engelab square to Amirkabir neighborhoods.  Descriptive analysis of the socio- cultural dimensions data of the resilience shows that the average resilience rate for all sample household is 97.42. this amount is equal to 152.067 for households of Karmandan, Sabzeh Meydan to Enghelab Square is 141.65 and Amirkabir is 139.72.  
Conclusions
Natural hazards are not considered as natural destructive phenomena in the first view. They repeatedly occur in the nature.   Today the most important  hazards include earthquake, flood, storm, tsunamis, drought , landslide, volcano etc. countries around the world considering different management methods to deal with different types of risks in order to be able to implement risk reduction program. Resilience approach in order to strengthen of  society capabilities and also reduce their vulnerability, promotes resilience of urban settlements . thus " analyzing and increasing resilience against natural disaster" has become more important and widespread area. So that currently discussed about simultaneous and reciprocal movement of sustainable development and disaster management toward increasing of  resilience. Accordingly the analysis and increase of resilience of human and environmental systems against natural disasters in order to achieve the goal of sustainable development has been particular importance.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • resilience
 • natural disaster
 • dialectic of change
 • Zanjan
 • رفیعیان، مجتبی، رضایی، محمدرضا، عسگری، علی، پرهیزکار، اکبر، شایان، سیاوش (1390)، تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)، برنامه ریزی و آمایش فضا، مدرس علوم انسانی، 15 (4)، پیاپی 72، 41-19.
 • سلمانی مقدم، محمد، امیر احمدی، ابوالقاسم، کاویان فرزانه، (1393)، کاربرد برنامه ریزی کاربری اراضی در افزایش تاب آوری شهری در برابر زمین لرزه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه‌ی موردی: شهر سبزوار)، نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال پنجم، شماره هفدهم، صص:14- 27.
 • عینالی، جمشید 1389، ظرفیت سازی برای کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان خدابنده، رساله دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، به راهنمایی دکتر مهدی پورطاهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • فلاحی، علیرضا، جلالی، تارا (1392)، بازسازی تاب‌آوری از دیدگاه طراحی شهری پس از زلزله بم، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 3، صص 16-5.
 • قدیری، محمود، (1387)، رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیب‌پذیری در برابر زلزله: مطالعه موردی محلات کلانشهر تهران، رساله دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • Adger w.N., Hughes, T.P, Folke, C, Carpenter, SR., Rocksrorm, J., (2005), “Social-ecological resilience to coastal disasters”.
 • Adger, W.N,m 2000. “Social and ecological resilience: Are they related”? Progress in Human Geography, vol. 24, no.3, pp. 347-364.
 • ADPC (2004), CBDRM Field Practitioners’ Handbook, Asian Disaster Preparedness Center, Thailand.
 • Ainuddin, S., Routray, Jayant Kumar (2012), Community resilience framework for an earthquake prone area in Baluchistan, International Journal of Disaster Risk Reduction, 2, 25-36.
 • Allan, P and Bryant, M  (2010), The Critical Role of Open Space in Earthquake Recovery: A Case Study, NZSEE Conference, Victoria Uni-versity of Wellington, Wellington New Zealand.
 • Amaratunga D, and Haigh R (2011), Post-Disaster Reconstruction of The Built Environment- Building for Resilience, Wiley- Blackwell, U.K.
 • Amaratunga D, and Haigh R (2011), Post-Disaster Reconstruction of The Built Environment- Building for Resilience, Wiley- Blackwell, U.K.
 • Berke and Campanella, 2006, “Planning for post-disaster resilienct, Annals of the American Academy of Political and Social Science 604 (1) (2006), pp. 192-207.
 • Berkes, F. 2006. “Understanding uncertainty and reducing vulnerability: lessons from esilience thinking”, Natural Hazards 41: 283-295.
 • Bodin, P., & Wiman, B. 2004. Resilience and other stability concepts in ecology: Notes on their origin, validity, and usefulness. ESS Bulletin, 2, 33-43.
 • Brooks, Nick, Adger, Neil W., Kelly, Mick P., (2005), The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level and the implications for adaptation. Global Environmental Change Part A 15 (2), 151–163.
 • Bruneau et al., 2003. “a framework to quantitatively assess and engance the seismic esilience of communities”, Earthquake Spectra 19 94) (2003), pp. 733-752.
 • P. Graham. M and Syd S. 2000. “New approaches to assessing vulnerability and resilience”, Australian Journal of Emergencyt Management 2000 (2000), pp. 8-14.
 • Carpenter, S. R. et al. (2001), "From metaphor to measurement: Resilience of what to what?” Ecosystems, 4, Pp. 765-781.
 • Carpenter, S., Bennett, E., & Peterson, G.2006. “Scenarios for ecosystem services: an overview”, Ecology and Society 11 (1): 29. http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss 1/art 29/ ES-2005-1610.pdf
 • Carpenter, S., Brock, W., Hanson, P., 1999. “Ecological and social dynamics in simple models of ecosystem management”. Conservation Ecology 3 (2) art. 4 [online], URL: http://www.conseol.org/vol3/iss2/art4.
 • Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J.M., Abel, N., 2001. “From metaphor to measurement: resilience of what to what”? Ecosystem 4 (8), 765-781.
 • Carpenter, S.R., et al., 2001. “From metaphor to measurement: resilience of what”? Ecosystems 4, 765-781.
 • Centre for Community Enterprise. 2000. The community resilience manual. Port Alberni, BC: CCE Publications.
 • Cutter, L., Burton, C., Emrich, C. 2010. “Disaster Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions”, Homeland Security and Emergency Management, 7, 1, 51, pp: 1-22.
 • Cutter, S., Boruff, B., & Shiriley, W. L. 2003. “Social vulnerability to environmental hazards”. Social Science Quarterly, 84, 242-261.
 • Cutter, S.L. 1993. Living with Risk. Edward Arnold, London.
 • Cutter, Susan L., Lindsey Barnes, Melissa Berry, Christopher Burton, Elijah Evans, Eric Tate, and Jennifer Webb (2008a), Community and Regional Resilience: Perspectives from Hazards, Disasters, and Emergency Management, CARRI Research Report1.
 • S.L. 1996. “Vulnerability to environmental hazards”, Progress in Human Geography 20 (1996), pp. 529-539.
 • Nancy Kete, (2014), City Resilience Index, City Resilience Framework, Ove Arup & Partners International Limited.
 • Folke, C. (2006), Resilience: Th emergence of a perspective for social ecological systems analyses, Global Environmental Change 16, 3, Pp. 253-267.
 • Folke, C. (2006), Resilience: The emergence of a perspective for social ecological systems analyses, Global Environmental Change 16, 3, Pp. 253-267.
 • Holling, C.S. (1973), Resilience an Stability of Ecological Systems, Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 1, No, 4, PP. 1-23.
 • Klein, R.G.N & Thomalla, F(2003), Resilience to Natural Hazard: How Useful is this Concept, Environmental Hazards.
 • Klein, R.J.T., Smith, M.J., Goosen, H. and Hulsbergen, C. H. (1998). Resilience and vulnerability: Coastal dynamics or Dutch dikes? The Geographical Journal. 163(3):259–268.
 • Lebel, L., J. M. Anderies, B. Campbell, C. Folke, S. Hatfield-Dodds, T. P. Hughes. and J. Wilson. 2006. Governance and the capacity to manage resilience in regional social-ecological systems. Ecology and Society 11(1): 19.
 • Lebel, L., J. M. Anderies, B. Campbell, C. Folke, S. Hatfield-Dodds, T. P. Hughes. and J. Wilson. (2006), Governance and the capacity to manage resilience in regional social-ecological systems. Ecology and Society 11(1): 19.
 • Maguire B & Hagen PC. (2007), “Disasters and communities: understanding social resilience”. The Australian Journal of Emergency Management, 22, pp. 16-20.
 • Manyena, S. B. (2006) ‘The concept of resilience revisited’, Disasters, 30(4): 433-450. Disasters Journal.
 • MANYENA, S. B., O’BRIEN, G., O’KEEFE, P. & ROSE, J. (2011). Disaster resilience: a bounce back or bounce forward ability. Local Environment, 16, 417-424.
 • Mayunga, J. S.(2007), "Understanding and applying the concept of community disaster resilience: A capital-based approach", A Draft Working Paper Prepared for the Summer Academy for Social Vulnerability and Resilience Building, 22- 28 July 2007.
 • Mileti, D., ed. (1999). Disasters by design: A reassessment of natural hazards in the United States, Joseph Henry Press, Washington, D.C.
 • Norris F.H., Stevens S.P., Pfefferbaum B., Wyche K.F. and Pfefferbaum R.L. (2008) Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness, American Journal of Community Psychology, 41, 127-150.
 • Norris F.H., Stevens S.P., Pfefferbaum B., Wyche K.F. and Pfefferbaum R.L. (2008) Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness, American Journal of Community Psychology, 41, 127-150.
 • NRC, (2006), Publications Available in the Agencywide Documents Access and Management System (ADAMS).
 • Paton D. and Johnston, D. 2001. “Disasters and communities: vulnerabilities, resilience, and preparedness”, Disaster “Prevention and Management 10 (4) (2001), pp. 270-277.
 • Pelling, M. 2003. The vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience, Earthscan, London (2003).
 • Pfefferbaum, B. J., Reissman, D. B., Pfefferbaum, R. L., Klomp, R. W., & Gurwitch, R. H. (2005), Building resilience to mass trauma events. In L. S. Doll, S. E. Bonzo, J. A. Mercy & D. A. Sleet (Eds.), Handbook on injury and violence prevention interventions. New York: Kluwer Academic Publishers.
 • Rose A.Z. (2009) Economic Resilience to Disasters, CREATE Research Archive.
 • Rose, A. 2004. “Defining and measuring economic resilience to disasters”. Disaster Prevention and Management, 13, pp. 307-314.
 • Sanderson, David, Jerold S.  Kayden and Julia Leis (2016). Urban Disaster Resilience: New Dimensions from International Practice in the Built Environment. New York and London: Routledge.
 • Tilio, L. et al. (2011), Rsilient City and Seismic Risk: A Spatial Multi Criteria Approach, ICCSA, Part I, Springer-VArlage, Berlin. Heidelberg, pp. 410-422.
 • Tilior, L. et al. (2011), Rsilient City and Seismic Risk: A Spatial Multi Criteria Approach, ICCSA, Part I, Springer-VArlage, Berlin. Heidelberg, pp. 410-422.
 • Timmerman, P. 1981. Vulnerability, Resilience and the Collapse of Society: A Review of Models and Possible Collapse of Society: A Review of Models and Possible Climatic Application, Institute for Environmental Studies, University of Toronto, Canada.
 • Twigg, j, 2007 Characteristics of a Disaster-resilienct Community A Guidance Note, Verson 1 (for field testing) August 2007, to the DFID Disaster Risk Reducation Internagency Coordination Group.
 • Vaghaye negare kordestani, ali akbar (1366), hadighe naseriye dar joghrafia va tarikh kordestan be tashihe mohamad raof tavakoli, entesharate mosaheh, tehran.
 • Young, H. Christopher and Jarvis, J. Peter (2001) Measuring Urban Habitat Fragmentation: an Example From the Black Country, Uk, Landscape Ecology, Vol. 16,No. 7.
 • Zhang, Y. 2006, “Modeling single family housing recovery after hurricane Andrew in Miami-Dade County, Florida”. A PhD dissertation, College Station, TX: Texas A &M University.