نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2022.49861.2956

چکیده

شهر همه‌شمول به معنای افزیش دسترسی همه آحاد جامعه به خدمات و زیرساخت‌های شهری از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند بوده و مستلزم رعایت سه بعد فضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در همه‌شمولی مناطق شهر تبریز است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است. بدین منظور از روش‌ دلفی به منظور شناسایی عوامل کلیدی شهر همه شمول استفاده شد. در ادامه به منظور تأثیرگذاری عوامل و یافتن رابطه علت و معلولی بین عوامل کلیدی از روش Vensim استفاده شد. در ادامه به منظور شناسایی مناطق به لحاظ برخورداری از شاخص‌ها، از روش ویکور استفاده شد. نتایج مدل دلفی نشان می‌دهد که عوامل اصلی همه‌شمولی شهر تبریز شامل: وضعیت اقتصادی شهر ، مسائل ساختاری، علل اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی هستند که آینده این تحولات را تحت تاثیر خود قرار می دهند. نتایج مدل وِنسیم نشان می‌دهد که دو عامل تاب‌آوری و عدالت فضایی بیشترین تأثیرگذاری را در سوق دادن شهر تبریز به سوی همه‌شمولی دارند. نتایج مدل ویکور نشان می‌دهد که مناطق نه و شش دارای وضعیت مناسبی از لحاظ شاخص‌های همه‌شمولی هستند و مناطق ده و یک در بدترین شرایط قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

analysis of effective factors in the inclusion of Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

 • ferydoun babai aghdam 1
 • hadi hakimi 2
 • nader tabei 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz

2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz

3 PhD student in Urban Planning, University of Tabriz

چکیده [English]

Introduction
Inclusive city approach seeks to increase citizens' access to urban services and infrastructure through targeted and accessible investments.
The city of Tabriz facing a major challenge in terms of the three basic dimensions of the inclusive city (spatial, social and economic inclusion); Because access to affordable infrastructure, land and housing (spatial dimension), the right to the city and participation in the urban management process (social dimension) and access to equal opportunities has become a major issue for urban development managers. Therefore, considering the issues and problems raised, the present study seeks to identify the factors affecting the inclusion of the city of Tabriz, to level the ten regions in terms of indicators.
Data and Method
The research method is descriptive-analytical. The steps and methods of conducting research, can be summarized in three steps. In the first step, the Delphi method has been used to identify the key factors of inclusive city. In the second step, Vensim model was used to find the cause and effect relationship between key factors. Then, VIKOR model was used to identify areas in terms of having the characteristics of an inclusive city and their ranking.
Results and Discussion
Based on the Delphi model, the key and influential factors on the formation of an inclusive city in the metropolis of Tabriz by thematic axes are presented in the table below.
Table 1-1. Factors affecting the formation of an inclusive city in the metropolis of Tabriz
Axis


Key factors


Spatial scale
Local


National


International
Economic


Economic reconstruction


 


*


 
Employment


 


*


 
Informal employment


*


 


 
Economic replacement


*


 


 
Inclusive growth


*


 


 
Distribution of opportunities


*


 


 
Social


Migration


 


*


 
Mobility


*


 


 
access to information


*


*


 
Feeling of security


*


 


 
Citizenship rights


*


*


 
Right to the city


*


 


 
Smart City


*


 


 
Sustainable Development


*


*


*
Social Equality


*


 


 
Quality of Life


*


 


 
Social Justice


*


*


 
Environmental


Resilience


*


*


 
transportation planning


*


 


 
Infrastructure


*


*


 
Environmental sustainability


*


*


 
Reduce water loss


*


 


 
Make up for lost water


*


 


 
Waste Management


*


 


 
Natural quality of urban space


*


 


 
Water saving


*


 


 
Political


Governance


*


*


 
Innovation


*


 


 
Stability


*


*


 
Political participation


*


*


 
political power


*


*


 
Spatial


Affordable housing


*


 


 
Public spaces


*


 


 
Spatial justice


*


 


 
Land Use


*


 


 
Source: Results of the author's studies
After identifying the effective factors and confirming their relationship to the formation of the inclusive city, these factors were modeled through Vensim software. The purpose of this software is to find optimal solutions in different situations that need to be analyzed. This software has the ability to simulate the dynamic behavior of systems by identifying causal loops and finding leverage points. Then, in order to analyze the cause-and-effect relationship (factors extracted in the Delphi model), key factors were entered into the relevant software. Findings obtained from Vensim model, show the effectiveness of two factors of spatial justice and resilience in the inclusive development of Tabriz.
Then, in order to ranking the ten districts of Tabriz, the VIKOR model was used. Research indicators have been extracted according to the review of theoretical foundations and studies conducted in the field of inclusive city and urban sustainability. Therefore, after collecting the data and combining them, the raw data matrix of each criterion was defined in the study area. The decision matrix consists of options (rows) and criteria (columns). Our options are the ten districts of Tabriz metropolis and our criteria are 14 criteria that are given in the raw data table. The results of VIKOR model indicate that the comprehensiveness indicators of Tabriz city areas do not depend on the location of urban areas according to the north and south of the city. So that regions 9, 6, 2 and 8 have a good situation in terms of inclusive indicators. Areas 10, 1 and 4 are in the worst condition.
Conclusion
The study of inclusive cities, requires study the city in all economic, social and spatial dimensions. Accordingly, the Delphi model was used to investigate the factors affecting the inclusiveness of the city of Tabriz. The results of the Delphi model show that the main factors of the inclusiveness of Tabriz city, can be divided into four main categories. Part of the factors is related to the economic situation of the city (or community) which includes economic growth, unemployment, land and housing prices and other economic and financial factors. Another part is related to structural issues, laws and regulations and general policies and even infrastructures and popular institutions that affect the formation of an inclusive city in the city of Tabriz. Social and environmental causes are other factors that affect the future of these developments. In order to identify the most influential factors and cause and effect relationships between factors, the Venice model was used. The results of Vensim model show that the two factors of resilience and spatial justice have the greatest impact on leading the city of Tabriz to inclusiveness. The results of VIKOR model show that the inclusive indicators of Tabriz city areas do not depend on the location of urban areas with respect to the north and south of the city. So that regions 9, 6, 2 and 8 have a good situation in terms of inclusive indicators and regions 10, 1 and 4 are in the worst condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: inclusive
 • inclusive city
 • Delphi model
 • VIKOR model
 • Tabriz city
 • اسدزاده، هانیه، حاتمی، افشار، ساسان­پور، فرزانه(1401)، سنجش وضعیت کلانشهر تهران بر مبنای شاخص­های شهر فراگیر، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ش 67، تهران
 • اشلقی، مهدی(1389)، ارزیابی الگوهای مکان­یابی بیمارستان­ها در شهر تبریز، پایان نامه­ کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر فیروز جمالی و دکتر میرستار صدر موسوی، دانشگاه تبریز، تبریز.
 • آذر، علی، محبوبی، قربان و مهسا صلاحی رنجبر(1399)، بررسی عوامل مؤثر در مهاجرت معکوس از کلانشهر تبریز به نواحی پیراشهری و روستاهای الحاقی، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، ش 74، تبریز
 • بگ­محمدی، علی اصغر، سلاورزی، محمد(1400)، تحلیل مؤلفه­های اثرگذار در همه­شمولی فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)، مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی، ش 3، تهران
 • چوپانکاره، وحید، فریدی­زاد، امیر مسعود، فریدی­زاد، محمدرضا(1390)، شهری برای همه، طراحی فراگیر در تعادل با ارگونومی(مطالعه موردی: طراحی کیوسک بلیط فروشی شرکت واحد شهر اصفهان)، نشریه گونه­شناسی فضاهای عمومی شهری، ش 2، تهران
 • رحیم­زاد مدنی، کاوه، رفیعیان، مجتبی، دادش­پور، هاشم(1400)، تحلیل فضایی دسترسی­پذیری گروه­های آسیب­پذیر به خدمات عمومی با رویکرد شهر فراگیر، مجله پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، ش 1، تهران
 • سبحانی، بهروز، فرامرزی، محمد(1395)، استفاده از روش ویکور برای سنجش تناسب اراضی برای کشت زعفران در محیط ساج(مطالعه موردی: شهرستان ملایر)، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، ش 56، تبریز
 • مستوفی، وحید، فرامرزی، مهسا و رسول درسخوان(1400)، تحلیلی بر پیشران­های مؤثر بر بر الگوی توسعه میان افزا و مدیریت اراضی قهوه­ای(موردی: کلانشهر تبریز)، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، ش 76، تبریز
 • موسی کاظمی­محمدی، سیدمهدی(1381)، ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری شهر قم، پایان­نامه دکتری به راهنمایی دکتر حسین شکویی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • کاملی، محسن، حسینی امینی، حسن، مطوف، شریف(1395)، معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از تکنیک دلفی، مجله نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، ش 2، تهران
 • مهندسین مشاور نقش محیط(1391)، طرح توسعه و عمران شهر تبریز، جلد اول
 • نصیری، مرتضی، فروغان، مهشید، راشدی، وحید، مکارم، اصغر و بهرام جعفری مورجان(1400)، وضعیت رعایت اصول طراحی فراگیر در آسایشگاه­های سالمندان شهر تهران، مجله سالمند، ش 2، تهران
 • Amado M, Ramalhete I and Ribeiro A (2017), Inclusive housing program: The case of Oe-Cusse region in East Timor, Regeneration of Informal Settlements. Frontiers of Architectural Research6(1):74-88
 • Dong, H.; Fujita, T.; Geng, Y.; Dong, L.; Ohnishi, S.; Sun, L.; Dou, Y.; Fujii, M. A (2016) review on eco-city evaluation methods and highlights for integration. Ecol. Indic. 60, 1184–1191.
 • Dong, L.; Wang, Y.; Scipioni, A.; Park, H.-S.; Ren, J. (2018) Recent progress on innovative urban infrastructures system towards sustainable resource management. Resource. Conserve. Recycle, 128, 355–359
 • Drakakis D (1996), Third World Cities: Sustainable Urban Development II—Population, Labour and Poverty, journal of SAGE, Vol 33, pp: 673-701
 • Elias P (2020), Inclusive City, Perspectives, Challenges, and Pathways, Sustainable Cities and Communities, pp 290-300
 • Elsinga, M and Hoekstra J (2020), Toward Sustainable and Inclusive Housing: Underpinning Housing Policy as Design for Values, Sustainability12(5)
 • Fernando, A., (2015). World – inclusive cities approach paper, Washington, D.C.: World Bank Group,
 • Ganesh R., Ravi K (2009) Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literature, Journal of the Asia Pacific Economy, IED Occasional Paper No. 8
 • Hanusch, M. (2018) Republic of South Africa Systematic Country Diagnostic: An Incomplete Transition Overcoming the Legacy of Exclusion in South Africa; World Bank: Washington, DC, USA,
 • Hwankim, S (2021), A Urban Theology’s Vision for Spatial Justice and Inclusive City, Theology and Praxis77:749-775
 • Laquian, A.A.; Hanley, L.M. (2007) The Inclusive City: Infrastructure and Public Services for the Urban Poor in Asia; Johns Hopkins University Press: Baltimore, MA, USA,
 • Liang D, Jong M, Schraven D and Wang L (2021), Mapping key features and dimensions of the inclusive city: A systematic bibliometric analysis and literature study, international journal of sustainable development and world ecology, pp: 1-20
 • Lopes H, Riberio V and Remoaldo P (2019), Spatial Accessibility and Social Inclusion: The Impact of Portugal's Last Health Reform, geohealth journal, V.3(11): pp. 356-368
 • Moser C, Gatehose M and Garcia H (1996), Urban poverty research sourcebook module I : sub-city level household survey, Urban Management Program; p: 53
 • Phoram, S.; Hamilton, E.; Armendaris, F.; Lee, H. (2019)World Inclusive Cities Approach Paper; World Bank Group: Washington, DC, USA.
 • Pineda VS. 2020. Building the inclusive city: Governance, access, and the urban transformation of Dubai, London, UK: Palgrave Pivot
 • Pokhrel N (2019), Transforming kolkata: a partnership for a more sustainable, inclusive, and resilient city. Asian Dev Bank. doi:10.22617/TCS189628-2
 • Rogers D, Jones R and Steele W (2015), Housing and Socio-Spatial Inclusion, social inclusion journal, Vol 3, pp: 1-5
 • Roseland M (2000), Sustainable community development: integrating environmental, economic, and social objectives
 • Salahub JE, Gottsbacher M, J等 DEBOER (2019, Reducing urban violence in the global south: Towards safe and inclusive cities, New York, USA: Routledge
 • Saunders, D. (2010), Arrival City: How the Last Great Migration Is Reshaping Our World. Sydney: Allen & Unwin.
 • Schippers A, Van Heumen L 2014. The inclusive city through the lens of quality of life. Quality of life and intellectual disability: knowledge application to other social and educational challenges.
 • Sharma, D. (2010) Inclusive urban development: Role of institutions and governance. Int. J. Regul. Gov. 10, 91–102
 • Singru, R.N., Lindfield, M.R(2017), Enabling inclusive cities: Tool Kit for Inclusive Urban Development Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank,
 • Steinberg, S. (2018). Occupational Apartheid in America: Race, Labor Market Segmentation, and Affirmative Action. In Without Justice for All; Routledge: Abingdon, UK, pp. 215–233.
 • UN-Habitat (2020), The value of Sustainable urbanization, World Cities Report, United Nations Human Settlements Program
 • World Bank (2015), World inclusive cities approach paper, Washington, DC