نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،‌ تهران،‌ ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف کلی اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‏ی کشاورزان کوچک مقیاس استان آذربایجان غربی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها توسط نرم‏افزار SPSS19 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی مورد مطالعه دارای امنیت غذایی مناسبی در شرایط خشکسالی نیستند. علاوه بر این، تحلیل عاملی رفتارهای سازگاری را به سه طبقه راهبردهای سازگاری فعال، خودکنترلی و تلفیقی طبقه‏بندی نمود. همچنین نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد که طبقات سازگاری اثرات مثبت و معنی‏داری در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارد.

این پژوهش با هدف کلی اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‏ی کشاورزان کوچک مقیاس استان آذربایجان غربی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها توسط نرم‏افزار SPSS19 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی مورد مطالعه دارای امنیت غذایی مناسبی در شرایط خشکسالی نیستند. علاوه بر این، تحلیل عاملی رفتارهای سازگاری را به سه طبقه راهبردهای سازگاری فعال، خودکنترلی و تلفیقی طبقه‏بندی نمود. همچنین نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد که طبقات سازگاری اثرات مثبت و معنی‏داری در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of small-scale farmers' adaptation behaviors in drought conditions on household food security level in West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Moslem Savari 1
  • Mohammad Shokati Amghani 2

1 Associate Prof. Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.

2 Assistant Prof. Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study was conducted with the general purpose of the effects of adaptation behaviors of small-scale farmers in drought conditions on the level of household food security. The statistical population of the study included all small-scale farmers in West Azerbaijan province. The sample size was estimated using Krejcie and Morgan table of 430 small-scale rural household heads. The main research tool was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed by SPSS19 software. The results showed that the rural households studied did not have adequate food security in drought conditions. In addition, factor analysis classified adaptation behaviors into three categories: active adaptation strategies, self-control, and integration. The results of ordinal regression also showed that adaptation classes have positive and significant effects on improving food security of rural households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Adaptation Behaviors
  • Drought Conditions
  • Small-scale Farmers
  • West Azerbaijan
بابایی، محبوب. جلالیان، حمید. افراخته، حسن. (1400). تاب‏آوری معیشت روستایی (مورد پژوهی روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه در محدوده شهرستان ارومیه). نشریه جغرافیا و برنامه‏ریزی، 25 (77): 1-15.
باقری فهرجی، رضا. قره‏چایی، حمیدرضا. سواری، مسلم. (1396). نقش تاب‏آوری در برابر تغییر اقلیم بر سطح امنیت غذایی در خانوارهای روستایی تحت پروژه منارید در استان یزد. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 49(۲): 347-359.
توکلی، مرتضی. احمدی، شیرکو. فاضل‏نیا، غریب. (1395). تحلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی (بررسی موردی: روستاهای شهرستان سردشت). فصلنامه جغرافیا و برنامه‏ریزی، 20 (58): 63-81.
رحیمی، زینب. کرمی‏دهکردی، مهدی. (1400). تحلیل دارایی‏های پنچ‏گانه معیشتی در جوامع‏روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دره‏شهر). نشریه جغرافیا و برنامه‏ریزی، 25(78): 179-195.
رشیدی چگینی، خدیجه. پاکروان چروده، محمدرضا. رحیمیان، مهدی. غلامرضایی، سعید. (1400). ارتباط بین رفاه و امنیت غذایی خانوارهای شهرستان چگنی. پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه لرستان.
جمینی، داود. امینی، عباس. قادرمرزی، حامد. توکلی، جعفر. (1396). سنجش امنیت غذایی و واکاوی چالش‏های آن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر). فصلنامه برنامه‏ریزی منطقه‏ای، 7(27)، 87-102.
سواری، مسلم. برفی‏زاده، لیلا. اسدی،‌زینب. (1400). مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت و اقدام جمعی، عضویت در گروه) اثر مثبت و معنا‌داری بر بهبود امنیت غذایی در خانوارهای روستایی. فصلنامه جغرافیا و برنامه‏ریزی محیطی، 32(4): 1-28.
طولابی نژادُ مهرشاد. طولابی نژاد، میثم، طباطبایی، سید علی. (1395). سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر. مجله مخاطرات محیط طبیعی، 6(13): 67-90.
محمدرضا پاکروان، سید صفدر حسینی، حبیب اله سلامی، سعید یزدانی (1394)، شناسایی عوامل مؤثر بر ‏امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران، نشریه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم کشاورزی ‏ایران)، دوره 46 شماره 3، ص 408-395‏.
 
 
Adger, W. N., Agrawal, S., Mirza, M. M. W., Conde, C., O'brien, K. L., Pulhin, J., ... & Takahashi, K. (2007). Assessment of adaptation practices, options, constraints and capacity. In Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of working group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 719-743
Ali, A., & Erenstein, O. (2017). Assessing farmer use of climate change adaptation practices and impacts on food security and poverty in Pakistan. Climate Risk Management, 16, 183-194.
Alpízar, F., Saborío-Rodríguez, M., Martínez-Rodríguez, M. R., Viguera, B., Vignola, R., Capitán, T., & Harvey, C. A. (2020). Determinants of food insecurity among smallholder farmer households in Central America: recurrent versus extreme weather-driven events. Regional Environmental Change, 20(1), 1-16.
Anik, A. R., Rahman, S., Sarker, J. R., & Al Hasan, M. (2021). Farmers’ adaptation strategies to combat climate change in drought prone areas in Bangladesh. International Journal of Disaster Risk Reduction, 65, 102562.
Ayal, D. Y., Tilahun, K., Ture, K., & Zeleke, T. T. (2021). Psychological dimensions of climate change: perceptions, collective efficacy, and responses in Berehet District, north Shoa, Ethiopia. Climatic Change, 165(1), 1-18.
Azadi, Y., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., & Mahmoudi, H. (2019). Farmers’ adaptation choices to climate change: a case study of wheat growers in Western Iran. Journal of Water and Climate Change, 10(1), 102–116.
Bickel, G. Margaret, A. Bruce, K. (2008). Measuring food security in the United States: A supplement to the CPS. in nutrition and food security in the Food Stamp Program. Editors, D. Hall and M. Stavrianos. Mathematica Policy Research, Inc., Washington, DC. Pp: 48.
Blair, P., & Buytaert, W. (2016). Socio-hydrological modelling: a review asking" why, what and how?". Hydrology and Earth System Sciences, 20(1), 443-478.
Chappell, M. J., & LaValle, L. A. (2011). Food security and biodiversity: can we have both? An agroecological analysis. Agriculture and Human Values, 28(1), 3-26.
Cooper, P. J. M. Dimes, J. Rao, K. P. C. Shapiro, B. Shiferaw, B-Twomlow, S. (2008). Coping better with current climatic variability inthe rain- fed farming systems of sub-Saharan Africa: An essential firststep in adapting to future climate change?. J. of Agri. Ecos. & Envi. 126: 24- 35.
Debonne, N. (2019). Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems: Chapter 1. Framing and Context, 1-9.
Endale, F., & Tolossa, D. (2017). Food Security Status of People with Disabilities in Selassie Kebele, Hawassa Town, Southern Ethiopia. Ethiopian Journal of the Social Sciences and Humanities, 13(1), 105-134.
Engstrom, J., Jafarzadegan, K., & Moradkhani, H. (2020). Drought Vulnerability in the United States: An Integrated Assessment. Water, 12(7), 1-18.
FAO, IFAD, and WFP. (2015). The State of Food Insecurity in the World 2015. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress. Rome: FAO.
Fiseha, E., Degefa, T., (2018). Food Security Status of People with Disabilities in Selassie Kebele, Hawassa Town, Southern Ethiopia. EJOSSAH 13 (1). https://doi.org/10.43 14/ejossaah.v13i1.5
Harvey C. A., Rakotobe Z., Rao N. S., Dave R., Razafimahatratra H., Rabarijohn H. and Mackinnon J. K. (2014). Extreme vulnerability of smallholder farmers to agricultural risks and climate change in madagascar. Philosophical Transactions B. 369: 1-12.
Herrero, M. T., Ringler, C., Steeg, J. V. D., Thornton, P. K., Zhu, T., Bryan, E., ... & Notenbaert, A. M. O. (2010). Climate variability and climate change and their impacts on Kenya’s agricultural sector. 1-65.
Hilemelekot, F., Ayal, D. Y., Ture, K., & Zeleke, T. T. (2021). Climate change and variability adaptation strategies and their implications for household food Security: The case of Basona Worena District, North Shewa zone, Ethiopia. Climate Services, 24, 100269, 1-9.
Ifeanyi-obi C.C., Etuk U.R. and Jike-wai O. (2012). Climate Change, Effects and Adaptation Strategies; Implication for Agricultural Extension System in Nigeria. Greener Journal of Agricultural Sciences, ISSN: 2276-7770. Vol. 2 (2), pp. 053-060, March 2012.
Jones, L., & Tanner, T. (2017). ‘Subjective resilience’: using perceptions to quantify household resilience to climate extremes and disasters. Regional Environmental Change, 17(1), 229-243.
Khalili, N., Arshad, M., Farajzadeh, Z., Kächele, H., & Müller, K. (2021). Does drought affect smallholder health expenditures? Evidence from Fars Province, Iran. Environment, Development and Sustainability, 23(1), 765-788.
Kogan, F., Guo, W., & Yang, W. (2019). Drought and food security prediction from NOAA new generation of operational satellites. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10(1), 651-666.
Lindel M. K. (2013). Disaster studies. Current Sociology Review. 61: 797-825.
Lolemtum, J. T., Mugalavai, E. M., & Obiri, J. A. (2017). Impact of drought on food security in West Pokot County, Kenya. International Journal of Scientific and Research Publications, 7(6), 742-750.
Maskrey, A., Buescher, G., Peduzzi, P., & Schaerpf, C. (2007). Disaster risk reduction: 2007 global review. Consultation edition. Prepared for the global platform for disaster risk reduction first session, Geneva, Switzerland, 5-7.
Mekonnen, A., Tessema, A., Ganewo, Z., & Haile, A. (2021). Climate change impacts on household food security and farmers adaptation strategies. Journal of Agriculture and Food Research, 6, 100197, 1-9.
Mihunov, V. V., & Lam, N. S. (2020). Modeling the dynamics of drought resilience in South-Central United States using a Bayesian Network. Applied Geography, 120, 102224, 1-8.
Montanari, A. (2015). Debates—Perspectives on socio‐hydrology: Introduction. Water Resources Research, 51(6), 4768-4769.
Ozor, N., & Cynthia, N. (2011). The role of extension in agricultural adaptation to climate change in Enugu State, Nigeria. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 3(3), 42-50.
Rao, I. M., Peters, M., Castro, A., Schultze-Kraft, R., White, D., Fisher, M., ... & Rudel, T. K. (2015). LivestockPlus: The sustainable intensification of forage-based agricultural systems to improve livelihoods and ecosystem services in the tropics. CIAT Publication.
Saint Ville, A., Po, J. Y. T., Sen, A., Bui, A., & Melgar-Quiñonez, H. (2019). Food security and the Food Insecurity Experience Scale (FIES): ensuring progress by 2030. Food Security, 11(3), 483-491.
Savari, M., Damaneh, H. E., & Damaneh, H. E. (2023a). The effect of social capital in mitigating drought impacts and improving livability of Iranian rural households. International Journal of Disaster Risk Reduction, 89, 103630, 1-12.
Savari, M., Damaneh, H. E., & Damaneh, H. E. (2023b). Effective factors to increase rural households' resilience under drought conditions in Iran. International Journal of Disaster Risk Reduction, 90, 103644, 1-12.
Savari, M., & Zhoolideh, M. (2021). The role of climate change adaptation of small-scale farmers on the households food security level in the west of Iran. Development in Practice, 1-15.
Savari, M., Damaneh, H. E., & Damaneh, H. E. (2022a). Savari, M., Mombeni, A. S., & Izadi, H. (2022a). Socio-psychological determinants of Iranian rural households' adoption of water consumption curtailment behaviors. Scientific Reports, 12(1), 13077, 1-12.
Savari, M., Damaneh, H. E., & Damaneh, H. E. (2022b). Drought vulnerability assessment: Solution for risk alleviation and drought management among Iranian farmers. International Journal of Disaster Risk Reduction, 67, 102654.
Savari, M., Eslami, M., & Monavarifard, F. (2013). The impact of social capital on agricultural employees' job satisfaction, city of Divandarreh. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(2), 291-295.
Savari, M., Sheheytavi, A., & Amghani, M. S. (2023). Promotion of adopting preventive behavioral intention toward biodiversity degradation among Iranian farmers. Global Ecology and Conservation, 43, e02450, 1-12.
Savari, M., Sheykhi, H., & Amghani, M. S. (2020). The role of educational channels in the motivating of rural women to improve household food security. One Health, 10, 100150???
Savari, M., Zhoolideh, M., & Khosravipour, B. (2021). Explaining pro-environmental behavior of farmers: A case of rural Iran. Current Psychology, 1-19.
Savari, S., Shabanali Fami, H., & Daneshvar Ameri, Z. (2015). Rural women's empowerment in improving household food security in the Divandarreh county. Journal of Research and Rural Planning, 3(4), 107-121.
Segnestam, L. (2009). Division of capitals—What role does it play for gender-differentiated vulnerability to drought in Nicaragua?. Community Development, 40(2), 154-176.
Shisanya, S., & Mafongoya, P. (2016). Adaptation to climate change and the impacts on household food security among rural farmers in uMzinyathi District of Kwazulu-Natal, South Africa. Food Security, 8(3), 597-608.
Shukla, P. R., Skea, J., Calvo Buendia, E., Masson-Delmotte, V., Pörtner, H. O., Roberts, D. C., ... & Malley, J. (2019). IPCC, 2019: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.
Singh, P. K., & Chudasama, H. (2017). Pathways for drought resilient livelihoods based on people’s perception. Climatic Change, 140(2), 179-193.
Singh, R. K., Zander, K. K., Kumar, S., Singh, A., Sheoran, P., Kumar, A., ... & Garnett, S. T. (2017). Perceptions of climate variability and livelihood adaptations relating to gender and wealth among the Adi community of the Eastern Indian Himalayas. Applied Geography, 86, 41-52.
Skaf, L., Buonocore, E., Dumontet, S., Capone, R., & Franzese, P. P. (2021). Integrating environmental and socio-economic indicators to explore the sustainability of food patterns and food security in Lebanon. Current Research in Environmental Sustainability, 3, 100047, 1-8.
Smit, B., & Skinner, M. W. (2002). Adaptation options in agriculture to climate change: A typology. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 7(1), 85–114.
Smit, B., & Skinner, M. W. (2002). Adaptation options in agriculture to climate change: A typology. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 7(1), 1-30.
Storeng, K. T., Drabo, S., & Filippi, V. (2013). Too poor to live? A case study of vulnerability and maternal mortality in Burkina Faso. Global health promotion, 20 (1_suppl), 33-38.
Thompson, J. R., Frezza, D., Necioglu, B., Cohen, M. L., Hoffman, K., & Rosfjord, K. (2019). Interdependent Critical Infrastructure Model (ICIM): An agent-based model of power and water infrastructure. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 24, 144-165.
Tirivangasi, H. M. (2018). Regional disaster risk management strategies for food security: Probing Southern African Development Community channels for influencing national policy. Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 10(1), 1-7.
Tora, T. T., Degaga, D. T., & Utallo, A. U. (2021). Drought vulnerability perceptions and food security status of rural lowland communities: An insight from Southwest Ethiopia. Current Research in Environmental Sustainability, 3, 100073, 1-12.
Tripathi, A., & Mishra, A. K. (2017). Knowledge and passive adaptation to climate change: An example from Indian farmers. Climate Risk Management, 16, 195-207.
UNCCD, U. (2012). UNEP, 2009: Climate change in the African drylands: options and opportunities for adaptation and mitigation. In United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Bonn, Germany, United Nations Development Programme (UNDP), New York, NY, USA, and United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, Kenya.
USDA Food Security Module. (2008). To Measuring Household Food Security. Available at: http://www.sciencedirect.com/science?_0b=RedirctURL&_metod=externObjLink& locator =url&_cd=3021&_plsSign=2B&_targetURL=http%253A%252F%252Fwww. ers.usda.gov%252FBriefing%252FFoodSecurity%252F (Accessed June 15, 2008).
Wang, P., Qiao, W., Wang, Y., Cao, S., & Zhang, Y. (2020). Urban drought vulnerability assessment–A framework to integrate socio-economic, physical, and policy index in a vulnerability contribution analysis. Sustainable Cities and Society, 54, 102004, 1-11.
Wens, M., Johnson, J. M., Zagaria, C., & Veldkamp, T. I. (2019). Integrating human behavior dynamics into drought risk assessment—A sociohydrologic, agent‐based approach. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 6(4), e1345, 1-19.
Wilhite, D. A. (2002, October). Reducing vulnerability to drought through mitigation and preparedness. A report on the inter agency taskforce for disaster reduction. In Sixth meeting, Geneva, Switzerland, 24-25
World Bank .(2008). World Development Report 2008: Agriculture for Development. The World Bank, Washington, DC.
World Bank, (2009). South Asia: Shared Views on Development and Climate Change. World Bank, South Asia Region, Sustainable Development Department, 1818 H Street NW, Washington DC, 20433, U.S.A.
Yazdanpanah, M., Forouzani, M and Zobeidi, T. (2015). A typology of Iranian farmer perceptions of climate change: Application of the Qmethodology. A typology of Iranian farmer perceptions of climate change: Application of the Q- methodology. Proceedings of 31st Q Conference. Università Politecnica delle Marche (PP.121-123). ANCONA. ITALY.
Yazdanpanah, M., Tajeri Moghadam, M., Savari, M., Zobeidi, T., Sieber, S., & Löhr, K. (2021). The impact of livelihood assets on the food security of farmers in Southern Iran during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5310.
Zarafshani, K., Sharafi, L., Azadi, H., & Van Passel, S. (2016). Vulnerability assessment models to drought: toward a conceptual framework. Sustainability, 8(6), 588.
Zhang, L., Hu, J., Li, Y., & Pradhan, N. S. (2018). Public-private partnership in enhancing farmers’ adaptation to drought: Insights from the Lujiang Flatland in the Nu River (Upper Salween) valley, China. Land use policy, 71, 138-145.
Zobeidi, T., Yaghoubi, J., & Yazdanpanah, M. (2022). Farmers’ incremental adaptation to water scarcity: An application of the model of private proactive adaptation to climate change (MPPACC). Agricultural Water Management, 264, 107528, 1-12.