اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

10.22034/gp.2023.14973

چکیده

این پژوهش با هدف کلی اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‏ی کشاورزان کوچک مقیاس استان آذربایجان غربی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها توسط نرم‏افزار SPSS19 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی مورد مطالعه دارای امنیت غذایی مناسبی در شرایط خشکسالی نیستند. علاوه بر این، تحلیل عاملی رفتارهای سازگاری را به سه طبقه راهبردهای سازگاری فعال، خودکنترلی و تلفیقی طبقه‏بندی نمود. همچنین نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد که طبقات سازگاری اثرات مثبت و معنی‏داری در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارد.

این پژوهش با هدف کلی اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‏ی کشاورزان کوچک مقیاس استان آذربایجان غربی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها توسط نرم‏افزار SPSS19 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی مورد مطالعه دارای امنیت غذایی مناسبی در شرایط خشکسالی نیستند. علاوه بر این، تحلیل عاملی رفتارهای سازگاری را به سه طبقه راهبردهای سازگاری فعال، خودکنترلی و تلفیقی طبقه‏بندی نمود. همچنین نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد که طبقات سازگاری اثرات مثبت و معنی‏داری در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of small-scale farmers' adaptation behaviors in drought conditions on household food security level in West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Moslem Savari 1
  • Mohammad Shokati Amghani 2
1 Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2 Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with the general purpose of the effects of adaptation behaviors of small-scale farmers in drought conditions on the level of household food security. The statistical population of the study included all small-scale farmers in West Azerbaijan province. The sample size was estimated using Krejcie and Morgan table of 430 small-scale rural household heads. The main research tool was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed by SPSS19 software. The results showed that the rural households studied did not have adequate food security in drought conditions. In addition, factor analysis classified adaptation behaviors into three categories: active adaptation strategies, self-control, and integration. The results of ordinal regression also showed that adaptation classes have positive and significant effects on improving food security of rural households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Adaptation Behaviors
  • Drought Conditions
  • Small-scale Farmers
  • West Azerbaijan