نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22034/gp.2022.50649.2979

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، بسترهای توسعه مشاغل خانگی روستایی شناسایی شدند. اطلاعات بر اساس مصاحبه‌های نیمه ساخت یافته و مطالعه منابع و اسناد جمع آوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد از میان 126 کد باز 34 مفهوم پایه‌ای شناسایی شد که در 11 دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم بندی هستند. . این مفاهیم در 11 دسته شامل: عوامل انگیزشی، ساختاری و زیر‌بنایی، بازار‌یابی، سیاستگذاری، آموزشی و ترویجی، مدیریتی، مشارکت، منابع مالی و اعتباری، نظام اطلاعاتی، نگرشی و حمایتی به عنوان مضامین سازمان دهنده موضوع پژوهش تقسیم بندی شدند. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که باید به مشارکت اعضا ، توانمند سازی ذینفعان، تغییر نگرش روستاییان، ارتقا منابع اعتباری و مالی روستاییان، بهبود زیرساختها و سیاستگذاری جامع و کامل در جهت توسعه مشاغل خانگی توجه نمود.

اشتغال و بیکاری که از موضوعات بسیار مهمی در نواحی روستایی می باشد از طریق مشاغل خانگی و توسعه آن می تواند به طور کلی حل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explain the basic contexts of rural home business development with a content analysis approach

نویسنده [English]

  • ahmad hajarian

univercity Isfahan,Isfahan.iran

چکیده [English]

In this research, using contextual analysis method, the contexts of rural home business development were identified. The information was collected based on semi-structured interviews and a study of sources and documents. Findings show that out of 126 open codes, 34 basic concepts were identified that can be divided into 11 categories of organizing themes. . These concepts are divided into 11 categories including: motivational, structural and infrastructural factors, marketing, policy-making, educational and extension, management, partnership, financial and credit resources, information system, attitude and support as organizing themes of the research subject. Were. The results of the analysis indicate that the participation of members, empowerment of stakeholders, change of attitude of villagers, improvement of credit and financial resources of villagers, improvement of infrastructure and comprehensive policy for the development of home-based businesses should be considered.

Employment and unemployment, which are very important issues in rural areas, can be solved in general through home-based jobs and their development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Home-based businesses
  • Rural areas
  • Theme analysis