نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، بسترهای توسعه مشاغل خانگی روستایی شناسایی شدند. اطلاعات بر اساس مصاحبه‌های نیمه ساخت یافته و مطالعه منابع و اسناد جمع آوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد از میان 126 کد باز 34 مفهوم پایه‌ای شناسایی شد که در 11 دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم بندی هستند. . این مفاهیم در 11 دسته شامل: عوامل انگیزشی، ساختاری و زیر‌بنایی، بازار‌یابی، سیاستگذاری، آموزشی و ترویجی، مدیریتی، مشارکت، منابع مالی و اعتباری، نظام اطلاعاتی، نگرشی و حمایتی به عنوان مضامین سازمان دهنده موضوع پژوهش تقسیم بندی شدند. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که باید به مشارکت اعضا ، توانمند سازی ذینفعان، تغییر نگرش روستاییان، ارتقا منابع اعتباری و مالی روستاییان، بهبود زیرساختها و سیاستگذاری جامع و کامل در جهت توسعه مشاغل خانگی توجه نمود.

اشتغال و بیکاری که از موضوعات بسیار مهمی در نواحی روستایی می باشد از طریق مشاغل خانگی و توسعه آن می تواند به طور کلی حل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explain the basic contexts of rural home business development with a content analysis approach

نویسنده [English]

  • ahmad hajarian

univercity Isfahan,Isfahan.iran

چکیده [English]

In this research, using contextual analysis method, the contexts of rural home business development were identified. The information was collected based on semi-structured interviews and a study of sources and documents. Findings show that out of 126 open codes, 34 basic concepts were identified that can be divided into 11 categories of organizing themes. . These concepts are divided into 11 categories including: motivational, structural and infrastructural factors, marketing, policy-making, educational and extension, management, partnership, financial and credit resources, information system, attitude and support as organizing themes of the research subject. Were. The results of the analysis indicate that the participation of members, empowerment of stakeholders, change of attitude of villagers, improvement of credit and financial resources of villagers, improvement of infrastructure and comprehensive policy for the development of home-based businesses should be considered.

Employment and unemployment, which are very important issues in rural areas, can be solved in general through home-based jobs and their development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Home-based businesses
  • Rural areas
  • Theme analysis
آگهی، حسین، میرک زاده علی، تقی بیگی معصومه. (1391). اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی. فصلنامه زن و جامعه، سال 3، شماره 3، صص 181-201
اکبرپور، محمد. (1395). نقش وعملکردتوانمندسازی روستاییان درکارآفرینی مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود. جغرافیا و پایداری محیط، سال 6، شماره 18، صص. 51-66.
ایزدی، بنت الهدی، رضائی مقدم، کورش، اسداله‏ پور، علی. (1395). سازه های موثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 12، دوره 1، صص 39-51
بهرامی، رحمت. (1399). اثرات اقتصادی-اجتماعی صنایع روستایی( صنایع دستی و مشاغل خانگی) برتوسعه روستایی مورد: روستاهای شهرستان سنندج. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 24، شماره 72، صص 81-103
تقی بیگی، معصومه، آگهی، حسین، میرک زاده، علی اصغر. (1393). بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعة مشاغل خانگی روستایی شهرستان اسلام‌آباد غرب. پژوهشهای روستایی،شماره 5، دوره 2، صص 283-310.
توکلی، مرتضی، احمدی، شیرکو، فاضل نیا، غریب. (1395). تحلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی (بررسی موردی: روستاهای شهرستان سردشت). نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 20، شماره 58، صص 63-81
رضائی، روح اله، نجفی، بهمن. (1394). موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 3، صص 433-451.
حسینی نیا، غلامحسین، داوری، علی، باقرصاد، وجیه، فرخ منش، ترانه. (1400). علّیت، اثرسازی و عملکرد کسب و کار: یک رویکرد فازی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 14، شماره 11، صص  21-40.
سالنامه آماری،1395
شریف زاده، محمدشریف، عبدالله زاده، غلامحسین، رهبری، محمد. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی زمینه‌های توسعه کسب‌وکارهای سبز در استان گلستان. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 12، شماره 2، صص  201-219.
شجاعی فرد، علی، 1398، توانمندسازی و ایجاد کارآفرینی روستایی در محیطهای کسب و کار کوچک مورد: دهستان آیسین- شهرستان بندرعباس. برنامه ریزی منطقه ای، سال 9، شماره 36، صص. 185-196.
شیخان, ناهید. (1385). آموزش و ترویج مهارتهای دانش محور در بعضی از کشورهای اروپایی. رهیافت، دوره 16، شماره 38،صص 45-55
مسیبی، سمانه، صیدایی، سیداسکندر، زنگی آبادی، علی, رحیمی، علیرضا. (1393). تحلیل فضایی شـاخص های اشتغال با استفاده از تحلیل عاملی و تـحلیل خوشه ای (نمونه موردی شهرستان های استان اصفهان). نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 18، شماره 47، صص 197-213.
منتصب مجابی، حسن.(1373) . اصلاح نظام اطلاع رسانی ، یا ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق ؟. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.  دوره 11، شماره یک، صص۵۴-۵۱
نقی زاده، زهرا، مروتی، الهام، شاه ولی، ریحانه. (1402). مرور سیستماتیک مقالات پژوهشی حوزه مشاغل خانگی زنان در ایران. مجله پژوهش‌های کارآفرینی، دوره 2، شماره 2، صص 91-108. doi: 10.22034/jer.2023.2002655.1041
 
 
Akbarpour, M. (2016). The Role and Function of Entrepreneurship Empowerment of Villagers in Rural Areas (Case Study: Central Part of Hashtroud). Geography and Environmental Sustainability, 6(1), 51-66.(In Persian)
Agahi, H., Mirakzadeh, A., & Taghi Beigi, M. (2012). Prioritization of Effective Factors in the Development of Household Jobs in West Islamabad. Quarterly Journal of Woman and Society, 3(11), 181-202.(In Persian)
Attride- Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405
Bahrami, R. (2020). Economic and social relations of rural industries (handicrafts and household jobs) on rural village Items: Sanandaj Village Towns. Journal of Geography and Planning, 24(72), 81-103. doi: 10.22034/gp.2020.10848. (In Persian)
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101
Edwards, P., Edwards, S., & Economy, P. (2010). Home-based business for dummies. John Wiley & Sons.
Galloway, L. and Kapasi, I. (2014). Rural home-based businesses and their contribution to rural lives: An exploratory study. Research Report, HeriotWatt University, Edinburgh.
Gonzalez, O., & Gray, N. (2023). Zoning for Opportunity: A Survey of Home-Based-Business Regulations. The Center for Growth and Opportunity, Utah State University.
Harpa, E., Moica, S. and Dana, R. (2015). A predictive model of innovation in rural entrepreneurship. Procedia Technology, 19(2), 471-478.
Hosseininia, G. H., Davari, A., Baghersad, V., & Farokhmanesh, T. (2021). Causality, effectiveness and business performance: A fuzzy approach. Journal of Entrepreneurship Development, 14(1), 21-40. doi: 10.22059/jed.2021.318608.653594(In Persian)
Kamali, Y. (2018). Methodology of content analysis and its application in public policy. Public policy,4 (2) .189-208
Kalantaridis, C. and Bika, Z. (2011). Entrepreneurial origin and the configuration of innovation in rural areas: the case of Cumbria, North West England. Environment and Planning, 43 (4), 866-884.
King, N., Horrocks, C., & Brooks, J. (2018). Interviews in qualitative research. SAGE Publications Limited.
Izadi, B. H., Rezaei Moghaddam, K., & Asadollahpour, A. (2016). Influencing Factors and Obstacles for Accomplishing Entrepreneurship Development in Agricultural Home-Based Businesses in Villages of Shiraz. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 12(1), 39-51.(In Persian)
Mosayebi, S., Seydayee, S. S., Zangabadi, A., & Rahimi, A. (2014). Spatial Analysis of Employment Indicators, Using the Factor and Cluster Analyses (Case Study: Esfahan Province Towns). Journal of Geography and Planning, 18(47), 197-213. (In Persian)
Muntasab Mojabi, H. (1999). Reforming the information system, or promoting the culture of study and research? Journal of information processing and management, 11(1), 51-54.(In Persian)
Muske, G. and Woods, M. (2005). Home-based business: An economic development alternative. Oklahoma Cooperative Extension Fact Sheets, Division of Agricultural Sciences and Natural Resources, Oklahoma State University
Naghizadeh, Z., Morovati, E., & Shahvali, R. (2023). A Systematic Review of Research on Women’s Home Businesses in Iran. Journal of Entrepreneurship Research, 2(2), 91-108. doi: 10.22034/jer.2023.2002655.1041.(In Persian)
Sharifzadeh, Mohammad Sharif, Abdollahzadeh, Gholamhossein, & Derbeh, Mohammad. (2018). Identifying and prioritizing areas for the development of green businesses in Golestan province. Scientific Research Quarterly Journal of Entrepreneurship Development, 12(2), 201-219. doi: 10.22059/jed.2019.281260.653001.(In Persian).
Sheikhan, N. (2001). Education and promotion of knowledge-based skills in some European countries. Approach, 16(38), 45-55
Shojaeifard, A. (2020). Empowering and Creating Rural Entrepreneurship in Small Business Environment Case Study of Hormozgan Province Villages. Regional Planning, 9(36), 185-196.
Rezaei, R., & Najafi, B. (2015). Barriers of Starting and Expanding Home based Businesses in Rural Areas of Urmia County. Journal of Entrepreneurship Development, 8(3), 433-451. doi: 10.22059/jed.2015.57644.(In Persian)
Taggart, J. (2010). Networking experiences of Australian home based businesses. DBA Thesis, Southern Cross University, Australia.
Taghibaygi, M., Agahi, H., & Mirakzadeh, A. A. (2014). A Study of Barriers and Suitable Solution in Development of Rural Household Jobs from the Perspective of Rural Women and Expert in the City of West Islamabad. Journal of Rural Research, 5(2), 283-310. doi: 10.22059/jrur.2014.52472.(In Persian)
Tavakoli, M., Ahmadi, S., & Fazelniya, G. (2017). Analysis of Factors Affecting Rural Livelihoods (The Case Study: Villages of Sardasht Township). Journal of Geography and Planning, 20(58), 63-81.(In Persian)
Walker Elizabeth, Webster Beverley (2004). Gender issues in homebased businesses. Women in Management Review. 19(3),404-412