تحلیل فضایی میزان جابه جایی گنبدهای نمکی و نقش آن بر افت آب زیرزمینی مطالعه موردی جنوب شرق فارس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی، گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار گروه سنجش از دور و GIS-دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران

3 پژوهشگرپسادکترا ژئومورفولوژی، گروه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

گنبدهای نمکی یکی از پدیده‌های منحصر بفرد ژئومورفولوژیکی می‌باشد که از لحاظ توسعه اقتصادی، زیست محیطی و گردشگری حائز اهمیت هستند و از طرف دیگر نیز به عنوان یک عامل تشدیدکننده موثر در بروز فعالیت تکتونیکی نقش زیادی در رخداد زلزله و همچنین نشست زمین دارد. در این پژوهش به ارزیابی وضعیت فعالیت گنبدهای نمکی منطقه جنوب شرق فارس با استفاده از8 شاخص تکتونیکی پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری، میزان جابجایی عمودی منطقه محاسبه شده است. نهایتاً جهت ارتباط بین میزان فرونشست و افت آب زیرزمینی از روش رگرسیون وزن‌دار فضایی رگرسیون حداقل مربعات استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در میزان جابجایی عمودی منطقه علاوه بر حرکت گنبدهای نمکی، عوامل تکتونیکیو فرونشست نیز تاثیرگذار بوده است.نتایج حاصل از روش تداخل سنجی راداری نیز بیانگر جابجایی عمودی منطقه و فعال بودن منطقه از نظر تکتونیکی است. گنبد نمکی S2در بخش غربی محدوده که در محاسبه شاخص ها دارای بالاترین امتیاز حدود (7.4) بوده، همچنین در نتیجه حاصله از طریق تداخل‌سنجی در محدوده بالاآمدگی قرار داشته است، سایر گنبدها اگرچه با توجه به ویژگی خاص خود دارای میزانی بالاآمدگی بوده اند اما عامل برداشت آب زیرزمینی سبب بیشترین میزان فرونشست در گنبدهای S10, S4,S5,S6 گردیده است که حداکثر افت آب زیرزمینی در این گنبدها حدود 70 متر می باشد با مقایسه دو مدل مذکور گویا این مطلب است که مدل GWR با ضریب R2 حدود80%-99% و کمترین خطا001/. و مدل OLS با ضریبR2 حدود 23/0 و خطا07/0 را نشان میدهد و مدل GWR با دقت بالاتر انطباق بین دو پارامتر مذکور را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the rate of displacement of salt domes and its relationship with groundwater drops Case study of southeastern Fars

نویسندگان [English]

  • mohamadali zanganehasadi 1
  • Rahman Zandi 2
  • Najmeh shafiei 3
1 Associate Professor of Geomorphology, Department of Climatology and Geomorphology, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University
2 Associate Professor of Remote Sensing and GIS - Hakim Sabzevari University - Sabzevar - Iran
3 Postdoctoral researcher in Geomorphology, Department of Climatology and Geomorphology, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Salt domes are one of the unique geomorphological phenomena that are important in terms of economic development, environment and tourism.. It plays a significant role in earthquakes and land subsidence as an effective aggravating factor in tectonic activity. In this study, after identification and morphometry of salt domes in the southeast Fars region using eight tectonic indices, i.e., the activity status of the domes was evaluated. Then using differential radar interferometry, the amount of vertical displacement of the area was calculated. Finally, Geographically Weighted Regression was employed to determine the relationship between subsidence and collapse at salt domes. The results indicate that in addition to the movement of salt domes, tectonic subsidence factors have also been effective in the rate of vertical displacement in the region. The calculation of indices indicates that some salt domes are active, and the results of differential radar interferometry also indicate the region’s vertical displacement and tectonic activity. However, some salt domes, including salt dome S2 in the western part of Fasa township, with a high score in calculating the indices, were also in the range of uplift due to interferometry. Although other salt domes had a degree of uplift due to their unique characteristics, groundwater loss had caused the highest subsidence rate in salt domes S10, S4, S5, and S6.

Therefore, besides the unique characteristics of salt domes, other factors such as subsidence due to groundwater overdraft which are about 70 meters, Comparing the two models, it shows that the GWR model with a coefficient of R2 of about 80% -99% and the lowest error of / 001. And OLS model with R2 coefficient shows about 0.23 and an error 0.07 and GWR model with higher accuracy confirmed the agreement between the two parameters

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt Dome
  • Tectonic Indices
  • Displacement
  • GWR and OLS
  • Southeast Iran