واکاوی راهبردهای توسعه شهرهای پشتیبان خدمات کشاورزی (مطالعه موردی : شهر سنقر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری هنر، دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

10.22034/gp.2022.51210.2992

چکیده

بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است. توسعه روستایی جدا از مسائل شهری نیست زیرا بسیاری از خدمات روستایی و کشاورزی از جمله بازار، توزیع نهاده ها، تجهیزات و ادوات و ... در مراکز شهری قرار دارد. هدف مقاله حاضر بررسی و ارائه راهبردهای توسعه شهر پشتیبان خدمات کشاورزی سنقر است. ایـن پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر چهارچوب در گروه تحقیقات کیفی و کمی قرار می‌گیرد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل واکاوی اسنادی، مشاهده و پرسشنامه هستند. تحقیق از منظر ماهیت و روش جمع آوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی و از منظر هدف کاربردی است. نمونه گیری به شکل غیراحتمالی و قصدی انجام شده که با هدف مطالعه سازگاری دارد. روایی محتوای پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و خبرگان مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد؛ ضریب اعتبار پرسشنامه (آلفای کرونباخ) نیز با استفاده از نرم افزارSPSS عدد 0.983به دست آمده و تایید شد. پس از تعیین اعضای لیست متشکل از 26نفر از خبرگان ، 3مرحله دلفی انجام شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش استفاده از ماتریس تحلیل عوامل استراتژیک((SWOT می‌باشد؛ همچنین جهت اولویت‌بندی راهبردها ، از ماتریس Qspm، نیز استفاده شده است؛ بدین صورت که در ابتدا عوامل استراتژیک در قالب ماتریس SWOT مشخص گردید و در نهایت با تشکیل ماتریس QSPM ، راهبردهای "استفاده از ظرفیت برند سازی برای توسعه اقتصادی" با کل نمره جذابیت 6.71 ، "توسعه شبکه ارتباطی برون شهری جهت خروج از انزوای جغرافیایی" و "تکمیل زنجیره تولید در بخش کشاورزی و دامپروری" با کل نمره جذابیت 6.39 و "افزایش مشوق‌ها و ایجاد جاذبه‌ها و بسترهای سرمایه گذاری جهت جذب سرمایه گذاران و اشتغالزایی در بخش خصوصی" با کل نمره جذابیت 6.33 به عنوان مهم‌ترین راهبردهای توسعه شهرسنقر معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of development strategies of cities supporting agricultural services (Case study: songhor City)

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Salaripour 1
  • Amirmohammad Amjadian 2
1 Assistant Professor of Urban Planning, University of Guilan
2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan , Rasht , Ian
چکیده [English]

Rural development is not separate from urban issues because many rural and agricultural services are located in urban centers. The purpose of this article is to review and present strategies for the development of the Songhor as a city supporting agricultural service. This research is placed in the group of qualitative and quantitative research in terms of practical purpose and in terms of framework. Data collection tools include document analysis, observation and questionnaire. The research is descriptive-survey from the point of view of the nature and method of data collection and is applied from the point of view of the goal. Sampling was done in a non-probability and intentional way, which is compatible with the purpose of the study. The validity of the content of the questionnaire was examined and confirmed by obtaining the opinions of specialists and experts; The reliability coefficient of the questionnaire (Cronbach's alpha) was obtained and confirmed as 0.983 using SPSS software. After determining the members of the list consisting of 26 experts, 3 Delphi steps were carried out. The method of data analysis in this research is the use of strategic factors analysis matrix. In this way, at the beginning, strategic factors were determined in the form of SWOT matrix, and finally, with the formation of QSPM matrix, the strategies of "Using branding capacity for economic development" with a total attractiveness score of 6.71, "Development of suburban communication network to get out of geographical isolation" and "Completing the production chain in the agriculture and animal husbandry sector" with a total attractiveness score of 6.39 and "Increasing incentives and creating attractions and investment platforms to attract investors and creating jobs in the private sector" with a total attractiveness score of 6.33 are introduced as the most important development strategies of the city of Songhor became

کلیدواژه‌ها [English]

  • city development
  • agricultural services support city
  • Songhor city
  • agricultural services