ارزیابی روند توسعه نواحی سکونتگاهی و تاثیر وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه در توسعه آینده شهر بانه با استفاده از مدل LCM

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2022.51431.3000

چکیده

میزان رشد جمعیت شهری در مناطق مختلف متفاوت است و نقش و موقعیت شهرها در این میزان بسیار تاثیرگذار است. شهر بانه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین شهرهای غرب کشور محسوب می‌شود که بسیار مورد توجه قرار دارد و با توجه به موقعیت تجاری که دارد جمعیت شهری و گسترش نواحی سکونتگاهی شهری آن با روند قابل توجهی در حال افزایش است. با توجه به وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه، توسعه نواحی سکونتگاهی این شهر با محدودیت‌هایی مواجه است و به همین دلیل در ادامه روند توسعه این شهر، بسیاری از سکونتگاها در مناطقی استقرار می‌یابند که از نظر ژئومورفولوژی جزء مناطق مخاطره آفرین هستند. با توجه به موارد مذکور در این تحقیق به ارزیابی روند توسعه شهری بانه از سال 1990 تا 2020 پرداخته شده است و هدف از تحقیق حاضر این است تا روند توسعه شهری بانه در طی دوره زمانی 1990 تا 2020 ارزیابی و سپس بر مبنای آن، میزان توسعه شهر بانه را تا سال 2030 پیش بینی کرد. داده‌های تحقیق شامل تصاویر ماهواره‌ای لندست سال‌های 1990، 2000، 2010 و 2020 و همچنین لایه‌های اطلاعاتی از جمله DEM 30 متر و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو نرم افزار ARC GIS و IDRISI استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در طی سال‌های 1990 تا 2020 تهیه شده است و سپس بر مبنای این نقشه‌ها با مدل LCM میزان توسعه نواحی سکونتگاهی تا سال 2030 پیش بینی شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در طی دوره زمانی 1990 تا 2020 وسعت نواحی سکونتگاهی از 9 کیلومترمربع به 20 کیلومترمربع افزایش یافته است و همچنین نتایج حاصل از پیش بینی میزان توسعه نواحی سکونتگاهی نیز بیانگر این است که وسعت نواحی سکونتگاهی محدود مطالعاتی تا سال 2030 به حدود 4/27 کیلومترمربع خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the development of residential areas and the impact of geomorphologic status of the area on future development of Baneh city using LCM model

نویسندگان [English]

  • asadollah hejazi 1
  • Atrin Ebrahimi 2
1 tabriz
2 Tabriz University
چکیده [English]

The growth rate of urban population varies in different regions, and the role and position of cities in this area is very influential. Baneh is now considered one of the most important cities in the west of the country, which is very much considered, and due to its commercial location, the urban population and the expansion of its urban settlements are in a steady rising trend. Due to the geomorphologic situation of the area, the development of the settlement areas of this city is confronted, and as a result of the development of this city, many settlements are located in areas that are geomorphologically part of the hazardous areas. Considering the above mentioned cases in this research, the Baneh urban development process from 1992 to 2017 has been evaluated and the aim of this research is to evaluate the Baneh urban development process during the period 1992 to 2017, and then on the basis of it, the development rate the city of Baneh will be projected until 2030. The research data included Landsat satellite imagery of 1992, 2001, 2011, and 2017, as well as information layers including DEM 30m. Data analysis was performed using two ARC GIS and IDRISI software. In this research, using satellite imagery of land use, a study area was developed from 1992 to 2017, and based on these maps, the LCM model predicts the development of residential areas by 2030. The results of the present study indicate that during the period 1992 to 2017 the size of the residential areas increased from 9 km2 to 20 km2, as well as the results of the prediction of the development of residential areas also indicate that the size of the restricted settlement areas until 2030 It will reach about 27.7 square kilometers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baneh
  • Development of Settlement
  • Geomorphology
  • LCM