ارزیابی و تحلیل بارش‌های شدید روزانه برآوردی ماهواره GPM در مقابل داده‌های بارش مشاهده‌ای در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استاد یار

10.22034/gp.2022.51078.2988

چکیده

چکیده

تغییر در رفتار پدیده‌های بارشی از مهمترین جنبه‌های تغییرات آب و هوایی جهانی محسوب می‌شود که با پیامدهای قابل توجهی برای جامعه انسانی و محیط زیست همراه است. پایش و اندازه‌ گیری‌های مؤثر رویدادهای بارشی شدید برای درک ماهیت اساسی پدیده‌های شدید آب و هوایی و ارزیابی تغییرات آینده از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. در این مطالعه، توانایی‌های انجام اندازه‌گیری بارش جهانی (GPM) با داده‌های ایستگاه‌های زمینی برای شناسایی بارش‌های شدید روزانه (بارش‌های 25 میلی‌متر به بالا) در یک دوره 8 ساله (2021-2014) در 20 ایستگاه سینوپتیک عملی گردید. برای مقایسه و ارزیابی بین داده‌های مشاهده‌ای و ماهواره‌ای از آماره‌هایی نظیر، ضریب تعیین (R2)، ضریب همبستگی (R) و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)،... استفاده شد. مقایسه نقشه‌های حاصل از ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی نشان داد که توزیع فضایی بارش حاصل از دو پایگاه داده مشابه هم بوده و نواحی کم بارش و پربارش منطبق بر یکدیگر هستند. در واقع ماهواره GPM پهنه‌های بارشی را به خوبی تشخیص داده است به طوری که ضریب همبستگی مکانی بین بارش ماهواره‌ GPM و مشاهده شده 81/0 می‌باشد. نتایج آزمون ANOVA بین میانگین بارش‌های زمینی و ماهواره‌ GPM نشان داد که با توجه به سطح معنی داری پایین p-value به مقدار 000/0 فرض یکسان بودن میانگین بارش بین دو پایگاه داده رد می‌شود و نتیجه این که اختلاف و ارتباط معنی داری بین میانگین بارش در ایستگاه‌های زمینی و ماهواره‌ای وجود دارد. همچنین نتایج آزمون کلموگراف- اسمیرنوف نشان داد که با توجه به اینکه p-value حاصل شده (819/0) عددی بالاتر از مقدار خطای آزمون (05/0) است، بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری مقادیر بارش ثبت شده در ایستگاه‌های زمینی و مدلسازی شده یکسان بوده و فرض صفر تایید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intensive evaluation and daily analysis of the GPM satellite versus observed precipitation data in Urmia Lake catchment area

نویسنده [English]

  • Hashem Rostamzadeh
climatology faculty,environmental planning,university of Tabriz
چکیده [English]

Abstract

Changes in the incidental behaviors are among the most important aspects of global climate change with significant consequences on human society and the environment. Monitoring and measuring heavy rainfall events are important for understanding the nature of severe weather fundamentals and future assessment. In this study, Global Precipitation Measurement (GPM) experiments with ground station data were performed at 20 synoptic stations for intense daily detection (25 mm and above) of precipitation over an 8-year period (2021-2014). Statistics such as coefficient of determination (R2), correlation coefficient (R) and root mean square error (RMSE) were used to compare and evaluate the observational and satellite data. Comparison of the maps obtained from GPM satellites and ground stations showed that the spatial distribution of precipitation from two similar bases is the same and the low and high rainfall areas correspond to the region. GPM satellite detected precipitation zones well so that the spatial correlation coefficient between GPM satellite and observed was 0.81. The results of the ANOVA test between the observational data and the GPM satellites showed that due to the low significance level of p-value of 0.000, the assumption that the average precipitation is the same between the two databases is rejected. There is a significant relationship between the average precipitation at ground and satellite stations. Also, the results of Kolmogorov-Smirnov test showed that since the obtained p-value (0.819) is a number higher than the error value of the test (0.05), so the null hypothesis based on the equality of precipitation values recorded at ground stations and modeled are the same and the null hypothesis is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Urmia Lake catchment
  • statistical index
  • ground rainfall
  • GPM satellite heavy rainfall