نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان، ایران

2 دانشجوی مقطع دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران.

چکیده

در طی سال‌های اخیر، نقش و اهمیت بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش است این بنگاه ها علاوه بر رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال، به افزایش تولید و صادرات و نیز به توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم، کمک می‌کنند. ارزیابی وضعیت بنگاه ها نشان می‌دهد که آنها در ایفای نقش راهبردی خود در اقتصاد کشور و نیز در بازارهای جهانی با مشکل مواجه هستند. با این نگرش، هـدف مقاله حاضر بررسی موانع توسعه بنگاه های اقتصادی موجود در محلات اسلام آباد و حسین آباد شهر زابل می‌باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی‌– ‌تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، بنگاه های اقتصادی مستقر در محلات اسلام آباد و حسین آباد به تعداد (226بنگاه) می‌باشد که با توجه به تعداد بنگاه های اقتصادی موجود در محلات فوق، تعداد (142 بنگاه) به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان ۹۵ درصدمحاسبه گردید. برای برآورد حجم نمونه در هر محله از قاعده تسهیم به نسبت در هر محله استفاده گردید. از این تعداد 88 بنگاه در محله اسلام آباد و 54 بنگاه در محله به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل‌های وزن دهی تصمیم گیری چند شاخصه آنتروپی شانون و saw استفاده گردید. نتایج تحقیق مؤید آن است که از بین موانع توسعه بنگاه‌های اقتصادی موجود در محلات پیراشهر زابل، موانع سیاسی(عدم وجود متولی واحد در زمینه توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، مشکلات جهت صدور کالابه داخل و خارج از کشور)، با 246/0 بیشترین وزن و موانع زیرساختی(ضعف زیر ساخت های محلی، قرار گرفتن در مکان نامناسب، فقدان پهنای باند مناسب برای اینترنت) با وزن 187/0 کمترین وزن را بدست آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the barriers to the development of enterprises in IslamAbad and Hossein Abad neighborhoods, City of Zabul

نویسندگان [English]

 • sirous ghanbari 1
 • Azam Bordbar Galavi 2

1 Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and EnviromentalPlanning, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

2 , PhD student in Geography and Rural Planning, ,Faculty Geography andEnviromental planning,University ofSistan and Baluchestan,Zahedan,Iran.

چکیده [English]

Introuduction
In recent years, the role of enterprises (high-yield) in developed countries as well as developing countries is increasing. Enterprises are one of the most important and vital units active in today's societies that can be helped to solve the problem of unemployment, increase production and national exports with proper planning as well as supportive and regulatory solutions. But today, these enterprises face many obstacles. According to available statistics, about 23% of small units in the first year and about 42% at the end of the fifth year have failed for various reasons and have been forced to stop operating. Zabol city Enterprises, Islamabad and Hosseinabad districts are no exception to this rule. Due to lack of necessary skills and expertise, the majority of residents in these areas are not attracted to the formal sector of the urban economy and are employed in informal jobs. Considering that about 90% of the economic enterprises in these neighborhoods are serviced and commercial enterprises, and due to the unfavorable economic situation and low income, these enterprises cannot survive in the field of competition, and as a result, the owner enterprises are forced to close down. Considering the importance of the development of economic enterprises in Sistan region and its important role on the sustainability of employment and even continuoued job creation, the above article aims to investigate the obstacles to the development of economic enterprises in Islamabad and Hosseinabad neighborhoods.
Data and Method
The method in this research is descriptive-analytical. The statistical population of this research is economic enterprises located in Islamabad and Hosseinabad neighborhoods (226) which then, according to the number of economic enterprises in the above neighborhoods (142 enterprises), 142 enterprises have been calculated as the sample size of enterprises using Cochran's formula at 95% confidence level. Of these, 88 enterprises in Islamabad neighborhood and 54 enterprises are located in Hosseinabad neighborhood. To collect information, in addition to library studies and field observations and interviews with enterprise owners, indicators appropriate for the enterprises in the study area were determined. Based on the determined indicators, the studied enterprises questionnaires have been prepared. To analyze the data, Shannon and Saw entropy multivariate decision weighting models have been used.   Also, in order to analyze the data, SPSS software was used along with one-sample t-test.
 
 
Results and Discussion
In order to assess the barriers to the development of enterprises in (Islam Abad and Hossein Abad neighborhoods), several methods are used, which are different based on the purpose of the study and the expertise level and analysis method. In order to determine the weight and importance of the selected indicators using the opinions of the respondents, the entropy coefficient was used. Finally, in order to obtain accurate final results, the final weight obtained for the indicators was multiplied by the data (items) obtained from the respondents' questionnaire. The weight assigned to each selected indicator is calculated and presented. Political obstacles (lack of a single trustee in the field of development of small and medium enterprises, problems for exporting goods inside and outside the country), weighing 0.246, have the highest amount of obstacles. Financial barriers (disproportion of capital and labor, fluctuations in raw material prices, retail sales of products, trade sanctions on Iran, high inflation in the country, financial problems of enterprises, reduced liquidity, high bank interest rates) with a weight of 0.200 has second rank and skills-training barriers (lack of labor skills, low level of education in the labor force, unwillingness to consult marketing, weakness in economic, financial and managerial knowledge); With a weight of 0.189, it has third rank. Then, indicators of legal obstacles (necessary instability in regulations, rules and policies of foreign exchange and trade, lack of timely implementation of government incentive policies such as tax exemptions and export bonuses, insufficient facilities and financial and non-financial support provided by small and medium enterprises, administrative barriers to receiving facilities, lack of specialized banks to pay facilities to small enterprises, lack of unity of procedure between banks in providing facilities to enterprises, the existence of numerous and sometimes contradictory laws in the country) with a weight of 0.188, have fourth rank and indicators of infrastructure barriers (weakness of local constructions, being in the false place, lack of suitable bandwidth for the Internet) with a weight of 0.187 have the lowest rank. Also, in describing the barriers to the development of enterprises in the studied neighborhoods based on the saw method, an Islam Abad neighborhood with a final score 0.507 has the highest and Hossein Abad with 0.490 has the lowest level of development barriers.
Conclusion
Comparing the results of the present study with other similar studies shows that some of the results are consistent and contradictory.  According to the research findings, political barriers (lack of a single trustee in the field of development of small and medium-sized enterprises, problems for exporting goods inside and outside the country), weighing 0.246, have highest number of barriers to the development of enterprises. These results are consistent with the findings of the study (Rezaei and colleague, 2015). In the study of Rezaei and colleague, among the six factors extracted, the political-infrastructural factor with a value 3.715 alone explains 17.38% of the total variance. Also, the third barrier for the development of economic enterprises was the financial barriers that have been emphasized in the research (Zargar and Beidakhti, 2011).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enterprises
 • Development Barriers"
 • Islam Abad and Hossein Abad
 • "
 • Zabol'
 • s suburb"
 • اصغرپور، محمد جواد (1392)، تصمیم گیری چند معیاره، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 • امین بیدختی، علی اکبر، زرگر، سید مجتبی (1390)، بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEs) و ارائه چارچوب حمایت از این بنگاه ها، مجله اقتصاد، کار و جامعه، شماره 138، صص 48-34.
 • آزاد، عباس. علیشائی، هانیه (1394)،«نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی».کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری بابل.
 • بهرامی، رحمت الله (1398)،اثرات اقتصادی- اجتماعی صنایع روستایی(صنایع دستی و مشاغل خانگی) بر توسعه روستایی مورد: روستاهای شهرستان سنندج، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 24، شماره72، صص 103-81.
 • ادراکی، محمد رضا (1386)،بانک توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ایران، مجله رشد فناوری، دوره3، شماره 12، صص33-26.
 • پارساپور، سارا؛ براتی، جواد؛ رسول زاده، مریم(1396)، عوامل اثر گذار بر پایداری بنگاه­های کوچک و کار آفرین مورد مطالعه: بنگاه­های صنعتی شهرستان مشهد، مجله توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره1، صص 60-41.
 • جهانگیری، محمد؛ عشقی عراقی، مهتاب؛ آذرلو، میترا؛ هنرپرور، علی اصغر؛ واثق؛ احمد رضا (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری، آموزش و مهارت و کارآفرینی در بنگاه­های تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط مورد مطالعه: شهرستان اراک، نشریه مهارت آموزی، دوره3، شماره 10، صص 105-93.
 • داداش پور، هاشم؛ سخندان، نوشین (1395)؛ ارزیابی تاثیر ساختار شبکه ای صنعتی بر ارتقاء ظرفیت­های یادگیری در مناطق صنعتی، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 69، صص86-65.
 • رضایی، جلال؛ پاکروان، بایرام (1396)،«شناسایی و اولویت بندی موانع موجود در توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط»، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
 • رضائی، روح اله؛ صفا، لیلا (1394)، بررسی موانع توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشاورزی در استان زنجان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره2-47، شماره1، صص 79-67
 • شهرستانی، فاطمه (1397)، «بررسی و رتبه بندی موانع توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط دانش محورSME». دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرس پویا، تهران، ایران.
 • کیان پور،سعید؛ تولایی، رویا (1392)، بررسی نقش بنگاه­های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت­های اقتصادی کشور مالزی، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال دهم، شماره 38،صص37-25.
 • ملاشاهی، غلامعباس؛ ظریفیان، شاپور؛ پیش بهار، اسماعیل(1393)،تعیین میزان موفقیت بنگاه­های اقتصادی زود بازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 23، شماره 91، صص73-49.
 • مرادی، کیومرث؛ نیلی پور طباطبایی، سید اکبر (1394)، بررسی نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در توسعه فعالیت­های اقتصادی کشور، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره­ای آینده ساز- استان مازندران، ساری، صص 19-1.
 • مهدیان، ارزو؛ محرابیان، آزاده؛ سیفی پور، رویا (1395)، بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه­های صنعتی و رشد اقتصادی ایران، مجله فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال ششم، صص35-24.
 • Hernita, H. Surya, B.  Perwira, I.  Abubakar, H.  Idris, M., (2021), Economic Business Sustainability and Strengthening Human Resource Capacity Based on Increasing the Productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Makassar City, Indonesia, Sustainability,pp 37-2.
 • Haryati, R., Yasri, Y., Aimon, H., Darwin, Muhammad., (2021), development of small, micro enterprises based (smes) on innovation and environmental sustainable development in west sumatera, international journal of entrepreneurship; arden25, iss. 4,  pp 1-13.
 • Levy M., Powell P. and Worrall L., (1987), Strategic Intent and E-Business in SMEs: Enablers and Inhibitors, Information Resources Management Journal,18 (5),pp.1-20.
 • Porter,M., (1985), The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance,Publications Harvard Business School.
 • Saberi, Hamdan, A.,  (2019), relationship between entrepreneurship and economic growth: A study on the GCC countries, Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, Volume 11 Issue 2.
 • Surya, B.  Menne, F. Sabhan,  Suriani, S.  Abubakar, H.  Idris, M., (2021), Economic Growth, Increasing Productivity of SMEs, and Open Innovation, Journal of Open Innovation:Technology, Market, and Complexity,pp 37-2.
 • Teoh, W. M. Y. & Chong, S. C.. Improving women entrepreneurs in small and medium enterprises in Malaysia: policy recommendations. Communication of the IBIMA, (2008), 2, 31-38.
 • Tambunan, T (2009), Women entrepreneurship in Asian developing countries: Their development and main constraints, Journal of Development and Agricultural Economics 1(2),pp27-4.
 • Wu, L. Xu, L., (2020), The role of venture capital in SME loans in China, Research in International Business and Finance.