پیش بینی سرمازدگی تشعشعی بهاره با استفاده از مدل تجربی (مطالعه موردی دشت قزوین)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه باغبانی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 کارشناس، مرکز تحقیقات پیستاط، قزوین، ایران

10.22034/gp.2022.52091.3012

چکیده

هر ساله سرمازدگی دیررس بهاره خسارت‌های زیادی را به بخش کشاورزی وارد می‌نماید. پیش‌بینی سرمازدگی تشعشعی برای مبارزه فعال با این پدیده مورد نیاز است. در این پژوهش با استفاده از مدل تجربی پیشنهاد شده به وسیله فائو و داده‌های ساعتی دو ایستگاه هواشناسی ضرایب مدل تجربی پیش‌بینی سرمازدگی تشعشعی در دشت قزوین محاسبه گردید. همچنین به منظور بررسی وضعیت اقلیمی سرمازدگی بهاره از داده‌های دمای حداقل روزانه ایستگاه‌های قزوین و بوئین‌زهرا استفاده شد. تحلیل داده‌های 60 ساله ایستگاه قزوین نشان داد که شدت سرمازدگی کاهش یافته اما فراوانی زمان وقوع سرمازدگی در اردیبهشت ماه بیشتر شده است. با استفاده از داده‌های مشاهداتی 25 رخداد سرمازدگی تشعشعی شامل دمای هوا و دمای نقطه شبنم 2 ساعت بعد از غروب آفتاب و دمای مینیمم روز بعد ضرایب منطقه‌ای دو مدل در ایستگاه سیمرغ محاسبه گردید. سپس این دو مدل با استفاده از 14 رخداد سرمازدگی تشعشعی در ایستگاه مزرعه ارزیابی گردید. نتایج نشان داد مقدار متوسط خطای مطلق (MAE) برای تست و ارزیابی مدل1، 71/0 و 21/1 و برای مدل 2، 67/0 و 09/1 درجه سانتی‌گراد بود. همچنین نتایج مشخص نمود هر دو مدل دقت قابل قبولی در تخمین دمای حداقل روز بعد را دارد. پیشنهاد می‌گردد این مدل برای دشت‌های دیگر کشور نیز در پیش‌بینی سرمازدگی تشعشعی کالیبره شده و برای هر منطقه مدل مناسب ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of spring radiation frost by an empirical model (Case study of Qazvin Plain)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Nassaji Zavareh 1
  • Hossein Hokmabadi 2
  • Alireza Asadolahi 3
1 1Assist. Professor, Institute of Agricultural Education & Extension, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate professor, Horticulture, Institute of Agricultural Education & Extension, Agricultural Research, Education
3 researcher, Pistat Research Center
چکیده [English]

Late spring frost cause a lot of damage to the agricultural sector every year. Prediction of this phenomenon is needed to active protection of plants. In this research, using FAO experimental method, daily and hourly data of two meteorological stations were used to determine the coefficients of the experimental model for prediction radiation frost in Qazvin Plain. also, in order to investigate the climatic condition of spring frost, the daily minimum temperature data of Qazvin and Buinzahra stations were used. The analysis of sixty years data in Qazvin stations showed that the intensity of frost has decreased during these years, but frequency of frost in Ordibehesht month has increased. Air, dew-point at two hours after sunset and minimum temperature relate 25 events of radiation frost at Simorgh station were used for regional coefficient calculation based on two models. These models were evaluated using 14 events of radiation frost at Tat stations. The mean absolute error(MAE) for testing and evaluating of Model1 was 0.71℃ and 1.21℃ and for Model2 was 0.67℃ and 1.09℃. The findings also showed that both models have acceptable accuracy in estimating the minimum temperature of the next day. It is proposed that these two models can be used for prediction of radiation frost in other regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiation frost
  • Freezing
  • Dew-point temperature
  • Air temperature
  • Buinzahra