نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تبریز

10.22034/gp.2022.52492.3026

چکیده

امروزه اشتغال یکی از مهمترین شاخص های توسعه در کشور به شمار می رود. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه ی بخشها و ترکیب آن در مناطق است،تا بتوان برنامه ریزی و اشتغالزایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخشها و مناطق محقق ساخت. این تحقیق به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی بوده و با هدف تحلیل الگوی فضایی توزیع شاغلان بخش های عمومی و خصوصی در شهرستان های ایران صورت گرفته است.جامعه آماری شامل397 شهرستان کشور ایران است که آمار و اطلاعات آن از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 استخراج شده است.در این راستا پس از جمع آوری داده ها و بررسی های نظری شاغلین بخش های عمومی و خصوصی از بین مدلها و تکنیک های مورد برّرسی برای تحلیل فضایی، مدل همبستگی خودکار فضایی مبتنی بر شاخص Morans Iو مدلSpatial Statistics Tools، تحلیل لکه های داغ(Hot Spot Analysis With Rending) استفاده شده است. در پردازش و تحلیل داده ها و اطلاعات و نمایش نتایج از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)استفاده شده است.نتایج تحلیل MoransI حاکی از آن است که الگوی توزیع شاغلین بخش های عمومی و خصوصی شهرستان های ایران،الگوی خوشه ای و به صورت متمرکز می باشد و اشتغال به صورت متعادل و یکنواخت در منطقه مورد مطالعه توزیع نشده است. همچنین در تجزیه و تحلیل لکه های داغ توزیع اشتغال بخش های عمومی و خصوصی مشاهده شد که بیشترین تجمع فضایی اشتغال)لکه های داغ( در تهران و شعاع تقریبا300 کیلومتری تهران متمرکز شده است(هر چند خود تهران باسطح اطمینان 95% متراکم است) و بقیه شهرستانها از توزیع متعادل تری برخوردارند و تمرکز مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Spatial Distribution Pattern of Public and Private Sector Employees in the Iranian Townships

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aghayari Hir 1
  • masoumeh alirezaei 2
  • Ali Zarei 3

1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Tabriz

2 دانشجو

3 Ph. D. Student

چکیده [English]

Today employment is one of the most important indicators of development in the countries. The analysis of the employment process and its structure across the country and its various areas requires accurate knowledge of the potentialities and their composition in the areas , to create balanced planning and employment in each area. This research is descriptive-analytic and aims to analyze the spatial distribution pattern of public and private sector employees in Iranian Townships. The statistical population consists of 397 Township all over of Iran, whose statistics and data were from the general census of population and housing in 2016. In this regard, after collecting the data and theoretical studies of public and private sector employees, the spatial automation correlation model based on the Moran's I index and Spatial Statistics Tools used for spatial and Hot Spot Analysis with Rending. The results of data analysis indicate that the distribution patterns of public and private sector employees in the Iranian Townships is clustered (was not distributed uniformly in the different Townships). Also, according to the analysis of Hot Spots, the distribution of employees in the public and private sectors was observed, with the highest in Tehran and centralized in a radius of approximately 300 km from it (although Tehran itself is confined with a 95% confidence level), and the rest of the Townships have more balanced distributions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • Employment
  • Distribution pattern
  • Townships of Iran