نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 دانشگاه گیلان -مدیرگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

3 گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

مقدمه: در دنیای مدرن امروز که مردم در پیچ و خم خیابان‌ها و پل‌های گسترده و عظیم گم می‌شوند و در تو در توی لایه‌های شهر‌های آهنی و سرد و بی روح زندگی سخت را پشت سر می‌گذارند در برخی از شهر‌ها مناطقی از ساختار‌های قدیمی وجود دارد که گام برداشتن در این مناطق آرامش و کند بودن روند گذر زمان را به همراه دارد.

هدف پژوهش: کاربست بازآفرینی پایدار شهری در بافت تاریخی محله پیغمبریه شهر قزوین

روش شناسی تحقیق: تحقیق حاضر ترکیبی از روش های کمی و کیفی است و جنبه های کاربردی نیز دارد. در روش کمی، بررسی شاخص های مسکن به منظور شناخت وضع موجود مسکن در بافت تاریخی است. روش کیفی با تکنیک مصاحبه عمیق می باشد. تشکیل پنل 15 نفره متخصصین به منظور کاربست بازآفرینی پایدار شهری در بافت تاریخی شهر قزوین.

قلمروجغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه، بافت تاریخی شهر قزوین محله پیغمبریه ، پهنه بازار و بافت مسکونی هم‌جوار آن را در برمی‌گیرد. این محله از شمال به خیابان امام خمینی، از شرق به خیابان پیغمبریه، از طرف جنوب به انصاری و از طرف غرب به مولوی محدود می‌گردد.

یافته ها و بحث: در مرحله بررسی شاخص های مسکن در بافت تاریخی شهر قزوین محله پیغمبریه می توان تحلیل نمود: مسکن این بافت نیاز به بهسازی لرزه ای به منظور استحکام، توانمندسازی اقتصادی، هویت بخشی از طریق احیای گونه های مسکن تاریخی بافت دارد. مرحله دوم به موجب کاربست بازآفرینی پایدار شهری با روش مصاحبه عمیق از متخصصین مهترین ابعاد بازآفرینی در بافت تاریخی شهر قزوین محله پیغمبریه جمع بندی گردید.

نتایج: نتیجه اصلی این پژوهش " کاربست مکانیزم های نهادی برای حرکت به سمت کاربست مدیریت یکپارچه بافت در گام نخست سپس استقرار بازآفرینی پایدار شهری در این بافت می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainable urban regeneration, housing indicators, historical context, Qazvin

نویسندگان [English]

  • roqayeh godarzvand chegini 1
  • asqar shokrgozar 2
  • maryam jafari mehrabadi 3

1 nadaram

2 دانشگاه گیلان -مدیرگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

3 Department of Geography, Faculty of Humanities, University of Guilan

چکیده [English]

In today's modern world where people get lost in the maze of wide streets and stairs and live hard in the layers of cold and soulless iron cities. In some cities there are areas of old structures that Walking in these areas brings peace and slowing down the passage of time. Objective of the study: Application of sustainable urban regeneration in the historical context of the Prophetic neighborhood of Qazvin Research

The present study is a combination of quantitative and qualitative methods and has practical aspects. In a quantitative way, the study of housing indicators in order to identify the current state of housing in the historical context. Qualitative method with in-depth interview technique. Formation of a 15-member panel of experts in order to apply sustainable urban regeneration in the historical context of Qazvin. Geographical area of the study: The study area includes the historical context of Qazvin, the neighborhood of the Prophet, the market area and the adjacent residential context. This neighborhood is limited to Imam Khomeini Street from the north, Peyghambriyeh Street from the east, Ansari from the south and Rumi from the west.

In the stage of reviewing housing indicators in the historical context of Qazvin city, Peyghambrieh neighborhood can be analyzed: Housing in this context needs seismic improvement in order to strengthen, economic empowerment, identification through revitalization of historical housing species. The second stage, based on the application of sustainable urban regeneration, was summarized by the method of in-depth interviews with experts on the most important aspects of regeneration in the historical context of Qazvin, Peyghambriyeh neighborhood. Results: The main result of this research is the application of institutional mechanisms to move towards the application of integrated tissue management in the first step and then the establishment of sustainable urban regeneration in this context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable urban regeneration
  • housing indicators
  • historical context
  • Qazvin
احمدپور، احمد، فرهودی، رحمت اله، شهرکی زنگنه، سعید، قراملکی طهورا، شفاعت. (1399). تبیین الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهر تبریز، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 24، شمار ه74، صفحات 43-60
پوراحمد، احمد ، حبیبی، کیومرث، و کشاورز، مهناز. (1389). رویکردهای نوین فرآیند مفهوم سازی منطقه فرسوده شهری، مجله مطالعات شهر اسلامی ایرانی. شماره1 ، 73-92.
حاجی پور، خلیل. (1386). مقدمه ای بر تکامل و توسعه رویکردهای مرمت شهری (دوره پس از جنگ جهانی اول تا آغاز هزاره سوم). مجله اندیشه ایرانشهر. نوبت دوم (9و10).
زالی، شقایق و پیر بابایی، محمد تقی. (1394). بازآفرینی بافت تاریخی شهر با رویکرد زمینه گرایی. کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریزhttps://civilica.com/doc/409616 
عبداله زاده طرف، اکبر، سروری، سمیرا. (1400). بازآفرینی ساختار فضایی محلات سنتی با رویکرد احیای استخوان بندی آنها مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 25، شماره 77، صفحات 170-149
فتاحی زاده، فهیمه، یزدانی، سعید، شیخ الاسلامی، علیرضا، اعتماد، گیتی (1400)، بازآفرینی شهری پایدار در بافت های تاریخی با رویکرد یکپارچه (مطالعه موردی: محله دروازه ری و محدوده بازار قم)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره۳۶، شماره۴،پاییز.ص 438-446
کلانتری خلیل آبادی، حسین، و پوراحمد، احمد. (1385). تکنیک ها و تجربیات برنامه ریزی احیای بافت تاریخی شهرها. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ اول.
نوریان، فرشاد، و آریانا، اندیشه. (1391). تحلیل حمایت قضایی از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری. مجله هنرهای زیبا. نوبت هفدهم (شماره 2)، 15-27.
 
Assefa, G., and Frostell, B., (2007), Social sustainability and social acceptance in technology assessment: A case study of energy technologies: Technology in Society, v. 29, iss.1,p. 63-78.
Beebeejaun, Y, & Grimshaw, L., (2011), Is the ‘New Deal for Communities’a new deal for equality? Getting women on board in neighbourhood governance. Urban Studies, 48(10), 1997-2011.
Boyce, C. and Neale, P., (2006), Conducting In-Depth Interview: A Guide for Designing and Conducting In-Depth Interviews for Evaluation Input. Pathfinder International Tool Series, Monitoring and Evaluation-2.
Carley, M. and Christie, I., (2017), Managing Sustainable Development. 1st Edn., Earthscan, ISBN-10: 1853834408, pp: 332
Chahardowli, M; Sajadzadeh, H; Aram, F and Mosavi, A., (2020), Survey of Sustainable Regeneration of Historic and Cultural Cores of Cities, J. Energies , 13, 2708; doi:10.3390/en13112708
Chaline, C.; Coccossis, H., (2020), Guidelines for Urban Regeneration in the Mediterranean Region; Priority Actions Programme Regional Activity Centre Split: Split, Croatia,; Available online: https://www.papthecoastcentre. org/pdfs/Urban%20Regeneration.pdf (accessed on 2 April).
Couch, C.; Fraser, C., (2003), Introdution. In Urban Regeneration in Europe, 1st ed.; Couch, C., Fraser, C., Percy, S., Eds.; Blackwell Science Ltd: Oxford, UK,; pp. 1–16.
Czischke, D.; Moloney, C.; Turcu, C., (2015), State of the Art on Sustainable Regeneration in Urban Areas; URBACT II capitalisation, December URBACT: Saint Denis, France,.
Guest, G., Bunce, A. and Johnson, L., (2006), How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, 18, 59-82.
Jones P. and Evans J., (2013), Urban regeneration in UK 2nd Edition, by London, SAGE, 2013, 271 pp., £26.99, ISBN 978-1-4462-0812-0
Kara, C.; Iranmanesh, A.(2022), Modelling and Assessing Sustainable Urban Regeneration for Historic Urban Quarters via Analytical Hierarchy Process. J. Land 2023, 12, 72. https://doi.org/10.3390/ land12010072
Kearns G., Chris P., (1993), Culture, History, Capital: A Critical Introduction to the Selling of Places, Publisher: Pergamon.
Korkmaz C, Balaban O (2020). Sustainability of urban regeneration in Turkey: assessing the performance of the north ankara urban regeneration project. Habitat International. 95(102081):1-14.
Kruize, H.; Droomers, M.; van Kamp, I.; Ruijsbroek, A., (2014), What causes environmental inequalities and related health e_ects? An analysis of evolving concepts. Int. J. Environ. Res. Public Health, 11, 5807–5827.
LUDA .(2003), Appraisal of Urban Rehabilitation Literature and Projects, Including a Glossary of Terms and a Preliminary Set of Indicators Characterising LUDA. Large Scale Urban Distressed Areas (LUDA), Dresden.
Macintyre, S.; Ellaway, A., (2002), Place e_ects on health: How can we conceptualise, operationalise and measure them? Soc. Sci. Med., 55, 125–139
Martinat, S.; Navratil, J.; Hollander, J.B.; Trojan, J.; Klapka, P.; Klusacek, P.; Kalok, D. (2018) Re-reuse of regenerated brownfields: Lessons from an Eastern European post-industrial city. J. Clean. Prod. 2018, 188, 536–545
Mason, M., (2010), Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative Interviews. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 11.
Mehanna, W.A.E.-H. (2019) Urban renewal for traditional commercial  streets at the historical centers of cities. Alex. Eng. J. 2019, 58, 1127–1143.
Moroke, T., C. Schoeman and Schoeman, I., (2019), Developing a neighbourhood sustainability assessment model: An approach to sustainable urban development. Sustainable Cities and Society.
Musterd, S.; stendorf, W., (2008), Integrated urban renewal in The Netherlands: A critical appraisal. Urban Res.  Pract., 1, 78–92. [CrossRef]
 
Mutisya, E.M., (2016), An assessment of urban decay in residential neighbourhoods: A case study of Jerusalem estate. eastlands, Nairobi. Nairobi: Department of Urban and Regional Planning, School of the Built Environment, University of Nairobi.
Olagnero, M.; Ponzo, I., (2017), Promoting Social Mix through Tenure Mix: Social Housing and Mega-Event Regeneration. In Turin, In Social Housing and Urban Renewal (A Cross-National Perspective); Watt, P., Smiths, P., Eds.; Emerald Publishing Limited.: Bingley, UK,; pp. 179–213.
Ostendorf Wim J. M., (2008), Integrated urban renewal in The Netherlands: a critical appraisal, Urban Research & Practice 1(1):78-92 DOI:10.1080/17535060701795389
Peng, Y.; Lai, Y.; Li, X.; Zhang, X., (2015), An alternative model for measuring the sustainability of urban regeneration: The way forward. J. Clean. Prod., 109, 76–83.
Peres Almeida, C., F. Ramos and J. Silva, (2018), Sustainability assessment of building rehabilitation actions in old urban centres. Sustainable Cities Society, 36: 378-385. DOI: 10.1016/j.scs.2017.10.014
Ritchie, J., & Lewis, J., (2003), Qualitative Research Practice—A Guide for Social Science Students and Researchers. London, Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.
Roberts, P., (2000), The evolution, definition and purpose of urban regeneration, in P. Roberts and H. Syke(eds.). Urban Regeneration, A Handbook. British Urban Regeneration Association, SAGE Publications,London, 9–36
Ruá, M.J., Huedo, P., Cabeza, M. et al., (2021), A model to prioritise sustainable urban regeneration in vulnerable areas using SWOT and CAME methodologies. J Hous and the Built Environ  https://doi.org/10.1007/s10901-020-09813-w
Wang, H.; Zhao, Y.; Gao, X.; Gao, B.  (2021) Collaborative decision-making for urban regeneration: A literature review and bibliometric analysis. Land Use Policy 2021, 107, 105479.
Wang, Y.; Xiang, P., (2019), Urban sprawl sustainability of mountainous cities in the context of climate change adaptability using a coupled coordination model: A case study of Chongqing, China. Sustainability, 11, 20.
Xu, K.; Shen, G.; Liu, G.; Martek, I., (2019), Demolition of existing buildings in urban renewal projects A decision support system in the China context. Sustainability 2019, 11, 491.
Zheng, H. W, Shen, W., Shen, G. Q, & Wang, H., (2014), A review of recent studies on sustainable urban renewal (Vol. 41). Hong Kong: Habitat International.
Zhong, S., (2016), Artists and Shanghai’s culture-led urban regeneration. Cities, 56, 165–171.
Zhu, S.; Li, D.; Jiang, Y. (2020) The impacts of relationships between critical barriers on sustainable old residential neighborhood renewal in China. Habitat Int. 2020, 103, 102232.