بررسی و کاربست بازآفرینی پایدار بافت تاریخی شهرها (نمونه موردی: محله پیغمبریه شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 دانشگاه گیلان -مدیرگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

3 گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان

10.22034/gp.2023.51686.3005

چکیده

مقدمه: در دنیای مدرن امروز که مردم در پیچ و خم خیابان‌ها و پل‌های گسترده و عظیم گم می‌شوند و در تو در توی لایه‌های شهر‌های آهنی و سرد و بی روح زندگی سخت را پشت سر می‌گذارند در برخی از شهر‌ها مناطقی از ساختار‌های قدیمی وجود دارد که گام برداشتن در این مناطق آرامش و کند بودن روند گذر زمان را به همراه دارد.

هدف پژوهش: کاربست بازآفرینی پایدار شهری در بافت تاریخی محله پیغمبریه شهر قزوین

روش شناسی تحقیق: تحقیق حاضر ترکیبی از روش های کمی و کیفی است و جنبه های کاربردی نیز دارد. در روش کمی، بررسی شاخص های مسکن به منظور شناخت وضع موجود مسکن در بافت تاریخی است. روش کیفی با تکنیک مصاحبه عمیق می باشد. تشکیل پنل 15 نفره متخصصین به منظور کاربست بازآفرینی پایدار شهری در بافت تاریخی شهر قزوین.

قلمروجغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه، بافت تاریخی شهر قزوین محله پیغمبریه ، پهنه بازار و بافت مسکونی هم‌جوار آن را در برمی‌گیرد. این محله از شمال به خیابان امام خمینی، از شرق به خیابان پیغمبریه، از طرف جنوب به انصاری و از طرف غرب به مولوی محدود می‌گردد.

یافته ها و بحث: در مرحله بررسی شاخص های مسکن در بافت تاریخی شهر قزوین محله پیغمبریه می توان تحلیل نمود: مسکن این بافت نیاز به بهسازی لرزه ای به منظور استحکام، توانمندسازی اقتصادی، هویت بخشی از طریق احیای گونه های مسکن تاریخی بافت دارد. مرحله دوم به موجب کاربست بازآفرینی پایدار شهری با روش مصاحبه عمیق از متخصصین مهترین ابعاد بازآفرینی در بافت تاریخی شهر قزوین محله پیغمبریه جمع بندی گردید.

نتایج: نتیجه اصلی این پژوهش " کاربست مکانیزم های نهادی برای حرکت به سمت کاربست مدیریت یکپارچه بافت در گام نخست سپس استقرار بازآفرینی پایدار شهری در این بافت می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sustainable urban regeneration, housing indicators, historical context, Qazvin

نویسندگان [English]

  • roqayeh godarzvand chegini 1
  • asqar shokrgozar 2
  • maryam jafari mehrabadi 3
1 nadaram
2 دانشگاه گیلان -مدیرگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
3 Department of Geography, Faculty of Humanities, University of Guilan
چکیده [English]

In today's modern world where people get lost in the maze of wide streets and stairs and live hard in the layers of cold and soulless iron cities. In some cities there are areas of old structures that Walking in these areas brings peace and slowing down the passage of time. Objective of the study: Application of sustainable urban regeneration in the historical context of the Prophetic neighborhood of Qazvin Research

The present study is a combination of quantitative and qualitative methods and has practical aspects. In a quantitative way, the study of housing indicators in order to identify the current state of housing in the historical context. Qualitative method with in-depth interview technique. Formation of a 15-member panel of experts in order to apply sustainable urban regeneration in the historical context of Qazvin. Geographical area of the study: The study area includes the historical context of Qazvin, the neighborhood of the Prophet, the market area and the adjacent residential context. This neighborhood is limited to Imam Khomeini Street from the north, Peyghambriyeh Street from the east, Ansari from the south and Rumi from the west.

In the stage of reviewing housing indicators in the historical context of Qazvin city, Peyghambrieh neighborhood can be analyzed: Housing in this context needs seismic improvement in order to strengthen, economic empowerment, identification through revitalization of historical housing species. The second stage, based on the application of sustainable urban regeneration, was summarized by the method of in-depth interviews with experts on the most important aspects of regeneration in the historical context of Qazvin, Peyghambriyeh neighborhood. Results: The main result of this research is the application of institutional mechanisms to move towards the application of integrated tissue management in the first step and then the establishment of sustainable urban regeneration in this context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable urban regeneration
  • housing indicators
  • historical context
  • Qazvin