نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی جغرافیا، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گیلان

چکیده

از آنجا که روستاها سلول های اصلی حیات اقتصادی ایران محسوب می شوند، لذا پایداری اقتصاد روستاها یک کریدور حیاتی برای نیل به پایداری اقتصاد ملی می باشد. از این‌رو، تحقیق حاضر با هدف شناخت سطح پایداری اقتصادی روستاهای شهرستان لنگرود انجام شده است؛ ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر، شامل روش های اسنادی بصورت کتابخانه‌ای و میدانی بصورت اجرای پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دهیاران روستاهای دارای 20 خانوار و بیشتر شهرستان لنگرود و مجموعا به تعداد 110 نفر و در 7 دهستان این شهرستان می‌باشد که بصورت تمام‌شماری بررسی شده است. در این پژوهش به منظور بررسی سطح پایداری اقتصادی روستاها از روش بارومتر پایداری بهره گرفته شد. همچنین جهت مقایسه مولفه‌های پژوهش از آزمون دوجمله‌ای (Binomial Test) استفاده گردید. نتایج نشان داد سطح پایداری اقتصادی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان در سه مولفه عدالت، ثبات و رفاه و در نهایت، پایداری اقتصادی کل، تفاوت معنی‌دار داشته اند. نتایج سطح پایداری مولفه‌های مورد بررسی نشان داد که عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی، رفاه اقتصادی، و در نهایت پایداری اقتصادی روستاهای منطقه، در سطح ضعیف قرار دارد. از نظر سطح پایداری اقتصادی، بالاترین سطح را روستاهای کلید‌بر، سیگارود، و پایین‌ترین سطح پایداری اقتصادی را روستاهای فتیده و کهلبون دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the level of economic sustainability of rural settlements in the county of Langroud

نویسندگان [English]

  • masoumeh noroozinezhad 1
  • majid yasouri 2
  • Ruhollah Oji 3

1 PhD student in Geography and Rural Planning, University of Guilan

2 Faculty member of Geography, University of Guilan

3 Assistant Professor of Geography, University of Guilan

چکیده [English]

Since villages are the main cells of Iran's economic life, so the stability of the rural economy is a vital corridor to achieve the stability of the national economy. Therefore, the present study was conducted with the aim of recognizing the level of economic sustainability of the villages of Langroud county; The data collection tools in the present study include documentary methods in the form of libraries and field methods in the form of questionnaires. The statistical population of this study includes the Rural managers with 20 households and more in the county of Langroud and a total of 110 people in 7 rural areas of this city, which has been studied in a total number. In this study, in order to investigate the level of economic sustainability of villages, the sustainability barometer method was used. Binomial test was also used to compare the research components. The results showed that the level of economic stability in rural settlements of the city in the three components of justice, stability and welfare and finally, overall economic stability, were significantly different. The results of the level of sustainability of the studied components showed that economic justice, economic stability, economic welfare, and finally the economic sustainability of the villages in the region are at a weak level. In terms of the level of economic stability, the highest level has the villages of Klidbar, Sigarud, and the lowest level of economic stability have the villages of Fetideh and Koholboon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Sustainable Rural Development
  • Rural Economic Sustainability
  • Rural Settlements of Langroud County
ازکیا مصطفی؛ ایمانی علی. (1394). توسعه پایدار روستایی.  چاپ اطلاعات، نوبت دوم .
افراخته حسن؛ ریاحی‌ وحید؛ جوان فرهاد. (1394). پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر. جغرافیا، (13)46، 93-118.
برزگر صادق؛ بخشی امیر؛ حیدری محمدتقی. (1398). تبیین پایداری اجتماعی-اقتصادی درشهرهای کوچک با رویکرد توسعه پایدار (نمونه: شهرهای کوچک شمال ایران). فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(97)، 38-35.  
بزی خدارحم؛ موسی زاده حسین؛ حسین نژآد مجتبی. (1396). سنجش پایداری اقتصادی و اجتماعی محله‌های شهری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند‌معیاره  (AHP)، (مورد شناسی: محله‌های منطقة یک شهریِ گرگان). فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، (25)7، 105-124.  
بشکار اسلام؛ بذرافشان جواد؛ طولابی‌نژاد مهرشاد. (1398). حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار (روستاهای مرزی شهرستان چابهار). جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23 (69)، 41-64.
توکلی جعفر. (1393). سنجش پایداری اجتماعی-اقتصادی سکونتگاه های روستایی دهستان های خاوه شمالی و جنوبی، استان لرستان. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 14(32)، 71-92.  
جعفریان مزدک؛ عبدالحسین پور، فرید. (1385). پایداری شهری با نگاهی به ویژگی های شهرهای ایران. اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر سازمان عمران شهرداری همدان.
جهانگیری علیرضا. (1396). بررسی تاثیرگذاری تنوع اقتصادی بر توسعه پایدار اقتصادی در روستاها، با نگاهی به بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه. پژوهش های مکانی-فضایی، 5، 103-188.  
جوان جعفر؛ علویزاده امیرمحمد؛ کرمانی مهدی. (1390). نقش متنوع سازی فعالیت‏ های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان سمیرم. جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران، 9(29)، 43-17.  
حاتمی محمدرضا؛ رحمانی جبار. (1391). عدالت در اسلام.  پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج 11، ،چاپ اول.  
دادگر یدا...؛ آرمان‌مهر محمدرضا. (1388). بررسی و نقد مبانی معیار عدالت اقتصادی رالز. پژوهشنامه اقتصاد کلان، (4) 37، 60-37.
دادگر یدا...؛ رحمانی تیمور، (1391). مبانی و اصول علم اقتصاد. بوستان کتاب قم، چاپ سیزدهم.
دربان آستانه علیرضا؛ حجتشمامی سیروس؛ طهماسی بهمن. (1398). سنجش پایداری شاخص های توسعه اقتصادی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رودبار). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(3)، 757-771.  
ریاحی وحید؛ نوری آذر. (1394). تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی و پایداری روستاها مورد: شهرستان خرمدره. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(10)، 113-128.  
طالشی مصطفی؛ خداپناه کیومرث؛ آقایاری هیر محسن. (1397). ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیل. جغرافیا و برنامه‌ریزی، 22 (64)، 169-188.
علایی حسن؛ یارعلی نبی ا.... (1388). اقتصاد پایدار؛ توسعه پایدار. مجموعه مقالات هشتمین همایش از سلسله همایش های منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.  
فولادی اعظم. (1393). «سنجش پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی؛ مطاالعه موردی: شهرستان طارم، دهستان چورزق». پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان.  
قدیری‌معصوم مجتبی؛ ضیانوشین محمدمهدی؛ خراسانی محمدامین. (1389). پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی-فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ. روستا و توسعه، 50(13)، 1-29.  
محمدپور سمیه. (1387). سنجش پایداری اجتماعی اقتصادی توسعه روستایی. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان.  
مطیعی لنگرودی سیدحسن؛ شمسایی ابراهیم. (1394). توسعه و کشاورزی پایدار. ، موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.
همتی علیرضا؛ پذیرا عبدالرحیم. (1397). توسعه پایدار روستایی در ایران در مطالعات محققان داخلی. دومین کنفرانس بین المللی مهندسی آب و محیط زیست.
ویسی فرزاد؛ نیکخواه چنور. (1397). واکاوی نقش گردشگری در معیشت و پایداری معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش اورامان سروآباد). جغرافیا و برنامه‌ریزی، 22 (66)، 329-348.
یاسوری مجید؛ وطنخواه‌کلورزی ژیلا. (1394). نقش گردشگری در توسعه کارافرینی زنان روستایی (دهستان گوراب‌پس شهرستان فومن). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 5 (20)، 46-59.
 
 
Basiago, Andrew D., (1998), Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice, Environmentalist, 19(2), 145-161.
Cerin, Pontus., (2006), Bringing economic opportunity into line with environmental influence: A discussion on the Coase theorem and the Porter and van der Linde hypothesis, Ecological Economics, 56(2), 209-225.
Du, Q., Kang, J., (2016), Tentative ideas on the reform of exercising state ownership of natural resources: Preliminary thoughts on establishing a state-owned natural resources supervision and administration commission, Jiangxi Social Science, 6, 160.
Kruja, Alba., (2013), Sustainable economic development, a necessity of the 21st century, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(10), 93.
Lobo, María-Jesús., Pietriga, Emmanuel., Appert, Caroline., (2015), An evaluation of interactive map comparison techniques, Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems.
Mensah, Justice., (2019), Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review, Cogent Social Sciences, 5(1), 1653531.
Pugliese, Patrizia., (2001), Organic farming and sustainable rural development: A multifaceted and promising convergence, Sociologia ruralis, 41(1), 112-130.
Ruth, Meena., (2001), Women and Sustainable Development. Non-Governmental Liaison Service, available on www. un-ngls. org. page1.
SARDF., South African Rural Development framework, (2005).
Spangenberg, Joachim H., (2005), Economic sustainability of the economy: concepts and indicators, International journal of sustainable development, 8(1-2), 47-64.
Uitto, Juha I., (2009), RURAL DEVELOPMENT: PARTICIPATION AND DIVERSITY FOR SUSTAINABILITY, Human Settlement Development-Volume IV, 146.