سنجش سطح پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی در شهرستان لنگرود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی جغرافیا، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گیلان

10.22034/gp.2023.50883.2985

چکیده

از آنجا که روستاها سلول های اصلی حیات اقتصادی ایران محسوب می شوند، لذا پایداری اقتصاد روستاها یک کریدور حیاتی برای نیل به پایداری اقتصاد ملی می باشد. از این‌رو، تحقیق حاضر با هدف شناخت سطح پایداری اقتصادی روستاهای شهرستان لنگرود انجام شده است؛ ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر، شامل روش های اسنادی بصورت کتابخانه‌ای و میدانی بصورت اجرای پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دهیاران روستاهای دارای 20 خانوار و بیشتر شهرستان لنگرود و مجموعا به تعداد 110 نفر و در 7 دهستان این شهرستان می‌باشد که بصورت تمام‌شماری بررسی شده است. در این پژوهش به منظور بررسی سطح پایداری اقتصادی روستاها از روش بارومتر پایداری بهره گرفته شد. همچنین جهت مقایسه مولفه‌های پژوهش از آزمون دوجمله‌ای (Binomial Test) استفاده گردید. نتایج نشان داد سطح پایداری اقتصادی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان در سه مولفه عدالت، ثبات و رفاه و در نهایت، پایداری اقتصادی کل، تفاوت معنی‌دار داشته اند. نتایج سطح پایداری مولفه‌های مورد بررسی نشان داد که عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی، رفاه اقتصادی، و در نهایت پایداری اقتصادی روستاهای منطقه، در سطح ضعیف قرار دارد. از نظر سطح پایداری اقتصادی، بالاترین سطح را روستاهای کلید‌بر، سیگارود، و پایین‌ترین سطح پایداری اقتصادی را روستاهای فتیده و کهلبون دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the level of economic sustainability of rural settlements in the county of Langroud

نویسندگان [English]

  • masoumeh noroozinezhad 1
  • majid yasouri 2
  • Ruhollah Oji 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, University of Guilan
2 Faculty member of Geography, University of Guilan
3 Assistant Professor of Geography, University of Guilan
چکیده [English]

Since villages are the main cells of Iran's economic life, so the stability of the rural economy is a vital corridor to achieve the stability of the national economy. Therefore, the present study was conducted with the aim of recognizing the level of economic sustainability of the villages of Langroud county; The data collection tools in the present study include documentary methods in the form of libraries and field methods in the form of questionnaires. The statistical population of this study includes the Rural managers with 20 households and more in the county of Langroud and a total of 110 people in 7 rural areas of this city, which has been studied in a total number. In this study, in order to investigate the level of economic sustainability of villages, the sustainability barometer method was used. Binomial test was also used to compare the research components. The results showed that the level of economic stability in rural settlements of the city in the three components of justice, stability and welfare and finally, overall economic stability, were significantly different. The results of the level of sustainability of the studied components showed that economic justice, economic stability, economic welfare, and finally the economic sustainability of the villages in the region are at a weak level. In terms of the level of economic stability, the highest level has the villages of Klidbar, Sigarud, and the lowest level of economic stability have the villages of Fetideh and Koholboon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Sustainable Rural Development
  • Rural Economic Sustainability
  • Rural Settlements of Langroud County