نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 جغرافیای طبیعی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 گروه جغرافیایی طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/gp.2023.55307.3099

چکیده

جابه‌جایی زمین یکی از بارزترین آثار نامحسوس مخاطره‌ی طبیعی زلزله شناخته می‌شود. در مطالعه حاضر از تکنیک تداخل سنجی راداری (SBAS) با استفاده از تصاویر سنتیل 1 (2018 الی 2021) جهت برآورد جابجائی و از تصویر لندست 8 سال 2018 جهت استخراج طبقات کاربری اراضی در قسمتی از شهرستان سراب استفاده شده است. همچنین داده‌های اخذ شده از سازمان آب منطقه‌ای جهت بررسی وضعیت آب‌های زیرزمینی در ارتباط با فرونشست ناشی از جابجایی استفاده شده است. طبق یافته‌ها و بررسی نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه، فرونشست در نقاط مختلف قابل مشاهده است و در اطراف مناطق کشاورزی و مراتع به 9 سانتی‌متر در سال نیز می‌رسد. همچنین در بعضی نقاط میزان بالاآمدگی تا 12 سانتی متر برآورد شده است. بررسی وضعیت سفره‌ها نشان دهنده‌ی افت سطح آب‌های زیرزمینی در اکثر ایستگاه‌ها بخصوص افت ناگهانی از ابتدای سال 98 می‌باشد. با توجه به اینکه رابطه‌ی مستقیم برداشت از آب‌های زیرزمینی و پدیده‌ی فرونشست کاملا اثبات شده است؛ ولی بعد از زلزله 5.9 ریشتری آبان 1398 تغییرات ناگهانی در وضعیت فرونشست منطقه رخ داده است. بنابراین بنظر می‌رسد جابجایی منطقه، بیشتر تحت تاثیر زلزله باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the height changes of the land surface using the SBAS radar interferometry technique in a part of Sarab county

نویسندگان [English]

  • sayyad asghari 1
  • shiva safari 2
  • elham mollanouri 3

1 Associate professor of Geomorghology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil

2 Physical Geography, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3 Department of physical Geography, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Land displacement is known as one of the most obvious invisible effects of natural earthquake hazards. In the present study, the radar interferometric technique (SBAS) using the images of Sentinel 1 (2018 to 2021) was used to estimate the land subsidence, and the Landsat 8 image of 2018 was used to extract the land use classes in a part of the Sarab county. Also, the data obtained from the regional water organization has been used to investigate the condition of underground water in connection with the subsidence caused by displacement. According to the findings and survey of the land use map of the study area, the subsidence can be seen in different places and it reaches 9 cm per year around the agricultural areas and pastures. Also, in some places, the rising rate is estimated up to 12 cm. Examining the condition of aquifers shows a drop in the level of underground water in most stations, especially a sudden drop since the beginning of 2018. Considering that the direct relationship between groundwater withdrawal and subsidence has been fully proven; But after the 5.9 magnitude earthquake in November 2018, sudden changes have occurred in the subsidence of the region. Therefore, it seems that the subsidence of the region is more affected by the earthquake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radar interferometry
  • SBAS technique
  • subsidence rate
  • underground water. earthquake