نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 خیابان رسالت نرسیده به میدان رسالت رو به روی قصر عسل مجتمع مسکونی گلستان بلوک 3 طبقه 2 واحد 321

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

3 هیأت علمی

10.22034/gp.2023.55551.3107

چکیده

متاسفانه بسیاری از هشدار هایی که در رابطه با وندالیسم داده شده بود، نادیده گرفته شد و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. در سرتاسر جهان می توان شاهد ازادی تبعیض،خشونت و تعصبی بود که به واسطه پیدایش سیاست های نفرت و تفرقه پراکنی،نارضایتی های عمیق و تجربه طولانی طردشدگی و خشونت علیه جمعیت،عادی سازی بی عدالتی های روزانه و عدم پاسخگویی و... برانگیخته شده است همچنین الگوهایی هست که نشان می دهد شرایط خاصی بیش تر مستعد فوران هستند مکان هایی که در ان ها خیزش رخ می دهد، افرادی که در خیزش ها شرکت می کنند و اتفاقاتی که این افراد را تحریک می کنند و اقداماتی که انجام می دهند در اکثر کشور های جهان ویژگی های مشابهی دارند که برامده از دلایل در هم تنیده اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و... هستند لذا هدف تحقیق بررسی رابطه بین طراحی محیط شهری، کیفیت محیطی و روان‌شناختی فردی با بروز رفتارهای وندالیستی بود. تحقیق از نوع روش‌های پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کل جمعیت مناطق ده‌گانه شهر تبریز به تعداد 1584855 نفر بود. حجم نمونه 384 عدد برآورد شد که 400 نفر در نظر گرفته شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه‌ای استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. محاسبات در نرم‌افزارspss نسخه 18 انجام شد. نتایج نشان داد که بین روان‌شناختی فردی، کیفیت محیطی و طراحی محیط شهری با رفتارهای وندالیستی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (05/0 > p). این متغیرها در مجموع توانستند 55 درصد از تغییرات رفتارهای وندالیستی را تبیین نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between urban environment design, environmental quality and individual psychology with the occurrence of vandalistic behaviors

نویسندگان [English]

  • vahid Hosseinhaghi 1
  • Shahrivar Roostaei 2
  • akbar asgharizamani 3

1 Faculty of Planning and Environmental Sciences

2 daneshyar

3 daneshyar

چکیده [English]

Unfortunately, many of the warnings that were given regarding vandalism were ignored and now more than ever they need attention. Therefore, based on this, the aim of the research was to examine the relationship between the design of the urban environment, environmental and psychological quality of an individual with the occurrence of vandalistic behaviors. The results showed that there is a significant positive relationship between individual psychology, environmental quality and urban environment design with vandalistic behaviors (p < 0.05). These variables were able to explain 55% of the changes in vandalistic behaviors.

Unfortunately, many of the warnings that were given regarding vandalism were ignored and now more than ever they need attention. Therefore, based on this, the aim of the research was to examine the relationship between the design of the urban environment, environmental and psychological quality of an individual with the occurrence of vandalistic behaviors. The results showed that there is a significant positive relationship between individual psychology, environmental quality and urban environment design with vandalistic behaviors (p < 0.05). These variables were able to explain 55% of the changes in vandalistic behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • urban environment design
  • environmental quality
  • individual psychology