نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2023.57632.3171

چکیده

به رغم این که وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست؛ اما در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت های اجتماعی- اقتصادی، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است. پیامد چنین جریانی فقدان عدالت توزیعی خواهد بود. پژوهش حاضر ترکیبی از روش های توصیفی - تحلیلی و کریتیک، اسنادی و پیمایشی می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت تقاضا و ظرفیت توزیعی کاربری فضای سبز در بین مناطق کلانشهر کرج و ارائه راهکارهای مبتنی بر عدالت فضایی کاربری فضای سبز در جهت افزایش آن انجام گرفته است. برای تحلیل و ارزیابی وضعیت فضاهای سبز و نقشه سازی آن از اطلاعات و داده های مربوط به سازمان های مرتبط و تصاویر ماهواره ای در مقیاس های فضایی- زمانی مدنظر و نرم افزار GIS، ویژگی های اجتماعی- اقتصادی شهروندان مناطق کلانشهر کرج از اطلاعات سازمان آمار، سازمان نیروی انتظامی شهر کرج و نقشه مناطق شهرداری کلانشهر کرج استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که، مناطق 8 و 11 به دلیل جمعیت کم و حجم وسیع از مساحت پارکها، وجود باغ خانواده، باغ سیب، باغ فاتح و ایران کوچک دارای سرانه بالایی می باشد. ولی مناطق دیگر از کمبود شدید پارک های شهری و تاثیر اکولوژی سیاسی در سطح محله ای تا منطقه ای رنج می برند که نیاز دارد با توجه به جمعیت هر یک از مناطق و با عنایت به استانداردهای مورد قبول در زمینه سرانۀ فضاهای سبز شهری به ویژه پارکها، اقدام به توزیع متناسب پارکها در مناطق شهر کرج انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining urban political ecology and measuring spatial justice in the distribution of urban green spaces in Karaj Metropolitan

نویسندگان [English]

  • Nader Ezadbin 1
  • Hassan Mahmoudzadeh 2
  • Rasoul Ghoebani 3

1 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Aras International Campus, University of Tabriz

2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Professor of the Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz

چکیده [English]

IntroductionToday, political ecology; It is a pluralistic thought that includes everything that was once exclusively the focus of attention. One of the most important consequences of the rapid growth of urbanization and the physical development of the country's cities in recent decades has been the disintegration of the distribution system of urban service centers, which has become the basis for the social inequality of citizens in enjoying these services.

Data and MethodThe general population and housing census of 2015 and the map of Karaj metropolitan areas, statistical information on crime rate and addiction will be prepared and used from the police force organization; and the discussion of political ecology in the field of green spaces in the 1990s to 2023s will be investigated. In the field survey section, the opinions of experts will be used to determine the state of spatial justice of green space in the areas of Karaj metropolis.Results and DiscussionRegions 8 and 11 have a high per capita population due to the small population and the large area of parks, the presence of family garden, apple garden, Fateh garden and small Iran. But other regions suffer from a severe lack of urban parks at the neighborhood to regional level, which requires proportional distribution according to the population of each region and taking into account the accepted standards in the field of per capita urban green spaces, especially parks. Parks should be done in the areas of Karaj city.

Conclusion

Another type of vegetation application is in the lands around the neighbourhood and its outskirts, which have been planted over the years by the municipality and the pastures and forestry organization. This covering has now formed the dominant natural appearance of the neighbourhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • Spatial justice
  • Karaj city
  • Urban political ecology
  • Critic method