نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه تبریز.

10.22034/gp.2023.57581.3170

چکیده

گردشگری در دنیای جدید به عنوان صنعتی مهم در امر توسعه‌ی اقتصادی کشورها مدنظر تصمیم‌گیرندگان قرار گرفته است. در راستای تحقق این امر و گسترش آن بدون شک موضوع امنیت یکی از پارامترهای مهم می-باشد که محققان توجه خاصی بدان نموده‌اند؛ از این رو، در تحقیق حاضر به بررسی نقش امنیت در توسعه‌ی گردشگری خارجی پرداخته شده است. نتایج بررسی‌های تحقیق، بیانگر این موضوع است که انواع مختلف امنیت، از جمله، امنیت مالی، اجتماعی و ... و همچنین چگونگی ارایه تصویر از ایران و تبلیغات، بر توسعه گردشگری خارجی در ایران تأثیر دارد. به همین دلیل این تحقیق با هدف شناخت نقش امنیت در تجربه‌ی گردشگری و بازاریابی مسئولان دولت در جهت ایجاد امنیت بیشتر و تبلیغ آن انجام گرفته است. در این تحقیق جهت بررسی نقش امنیت در توسعه‌ی گردشگری خارجی، پرسشنامه محقق ساخته‌ای با 25 معرف و در مقیاس نقطه‌ای طیف لیکرت تهیه و در بین گردشگران خارجی موجود در شهر تبریز پخش شد و شیوه‌ی انتخاب افراد نمونه به ‌صورت نمونه‌گیری تصادفی در دسترس بود و در مدت یک ماه 70 پرسشنامه تکمیل گردید که از این تعداد 65 مورد برای استفاده مناسب بود؛ پایایی و روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی (PLS-SEM) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مدل بررسی نقش امنیت در توسعه‌ی گردشگری خارجی از جمع‌بندی مطالعات پیشین استخراج شد. نتایج مدل بررسی نقش امنیت در توسعه‌ی گردشگری خارجی نشان می‌دهد که عامل امنیت سیاسی با مقدار ضریب مسیر 327/0 بیشترین تأثیر بر عوامل توسعه‌ی گردشگری خارجی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study the Role of Security in the Development of Foreign Tourism in Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghanbari 1
  • Taha Imanzadeh 2
  • khatereh Abdi 2

1 Academic Member/ University of Tabriz

2 M. A. in Geography and Tourism Planning, University of Tabriz.

چکیده [English]

Tourism in the New World has been considered by decision makers as an important industry in the economic development of countries. In order to achieve this and its expansion, the issue of security is undoubtedly one of the important parameters that researchers have paid special attention to; Therefore, in the present study, the role of security in the development of foreign tourism will be investigated. The results of research studies indicate that different types of security, including financial, social security, etc., as well as how to present the image of Iran and advertising, affect the development of foreign tourism in Iran. For this reason, recognizing the role of security in the experience of tourism and marketing of government officials in order to create more security and promote it, is very important. In this study, to investigate the role of security in the development of foreign tourism, a researcher-made questionnaire with 25 indicators and a Likert scale was prepared and distributed among foreign tourists in the city of Tabriz. 70 questionnaires were completed in three weeks, of which 65 were suitable for use; The reliability and validity of the questionnaires were calculated using Cronbach's alpha coefficient and analyzed by structural equation modeling with least squares approach (PLS-SEM). The model variables of the role of security in the development of foreign tourism were extracted from the summary of previous studies. The results show that the factor of political security with a path coefficient of 0.327 has the greatest impact on the factors of development of foreign tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Minimum Squares (PLS-SEM)
  • Foreign Tourism
  • Tabriz