نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

10.22034/gp.2023.56757.3139

چکیده

با توجه به اهمیت فضاهای سبز شهری در افزایش زیست‌پذیری و رقابت‌پذیری و نقش آن‌ها در تفریح و گذران اوقات شهروندان، ضروری است درک صحیحی از مولفه‌هایی که میزان رضایتمندی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد صورت بگیرد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، تبیین رضایتمندی شهروندان از فضاهای سبز شهری و ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعه‌کنندگان از وضعیت فضاهای سبز شهری منطقه 6 کلانشهر تبریز می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی –تحلیلی و ماهیت آن کاربردی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل 30 پارک موجود در منطقه 6 شهرداری کلانشهر تبریز می‌باشد که از این تعداد، 12 پارک به عنوان حجم نمونه و به صورت هدفمند، جهت مطالعه دقیق انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و میدانی می‌باشد. جهت مشخص شدن میزان رضایتمندی شهروندان از فضاهای سبز، تعداد 320 پرسشنامه محقق‌ساخته در اختیار مراجعه‌کنندگان به پارک‌ها قرار داده شد

رضایتمندی شهروندان از وضعیت فضاهای سبز شهری، توسط شاخص‌های کیفیت خدمات، ایمنی و امنیت، پویایی، همدلی و همراهی مورد سنجش قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری t و برای تعیین تاثیر شاخص‌‌‌‌‌‌ها بر رضایت استفاده‌کنندگان از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید است. نتایج خروجی آزمون رگرسیون نشان می‌دهد که شاخص کیفیت خدمات پارک‌‌‌‌‌‌ها بیشترین تاثیر و شاخص قابلیت اعتماد و امنیت پارک کمترین تاثیر را بر رضایت استفاده کنندگان از پارک‌های منطقه 6 شهرداری تبریز دارند. میانگین رضایتمندی کلی از فضاهای سبز شهری منطقه 6 شهرداری کلانشهر تبریز، 25/3 به دست آمد و با توجه به فاصله میانگین به دست آمده با معیار میانگین، از نظر استفاده کنندگان از پارک‌های مورد مطالعه، این پارک‌ها از وضعیت متوسطی از نظر شاخص‌های مورد مطالعه برخوردار هستند. تفاوت معناداری از نظر کیفیت خدمات و ایمنی و امنیت پارک‌های مورد مطالعه وجود ندارد اما از نظر مولفه پویایی و همدلی تفاوت در بین فضاهای سبز مورد مطالعه معنادار می-باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the Citizens' Satisfaction from Urban Green Spaces (A case study: Zone 6 of Tabriz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Ali Azar 1
  • Abolfazl Zakariyazadeh 2
  • Elham Morovati Zarghani 2

1 Associate Professor, Department of Urban Planning and Architecture, Maragheh Branch،Islamic Azad University، Maragheh،Iran

2 Master of Urban Management, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of urban green spaces in increasing the city livability and competitiveness and their role in the citizens' recreation and leisure time, it is necessary to have a precise understanding of the components affecting the satisfaction of citizens. Accordingly, the aim of the present study is to explain the citizens' satisfaction from the urban green spaces in zone 6 of Tabriz metropolis. The research method is a descriptive-analytical method and it is also practical research. The statistical population includes 30 parks in the zone 6 of the Tabriz Metropolitan Municipality, of which 12 parks were purposefully selected as a sample size. The data were collected through documentary and field methods. In order to determine the level of citizens' satisfaction from the green spaces, 320 a researcher-made questionnaires were provided to the park visitors. The results of the regression test show that the service quality index has the highest impact and the safety and security index had the least impact on the satisfaction of the subjects. The average overall satisfaction with the urban green spaces of the zone 6 of the Tabriz Metropolitan Municipality was 3.25 and considering the average distance between the obtained and the standard average and from the subjects' view, these parks are in an average level in terms of the studied indicators. However, the dynamism (cultural, artistic, recreational and sports attractions) and empathy indexes of urban green spaces in zone 6 of Tabriz Metropolitan Municipality enjoyed from a satisfaction higher than the average

کلیدواژه‌ها [English]

  • green space
  • satisfaction
  • service quality
  • safety and security
  • dynamism