نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/gp.2023.58116.3183

چکیده

امروزه، با توجه به رشد فزاینده‌ی جمعیت شهرها، مسائل و مشکلات متعددی دامن‌گیر شهرها شده است. بدین منظور سازمان اسکان بشر به‌منظور مواجهه با این مسائل و مشکلات و تحقق پایداری شهرها، رویکرد شکوفایی شهری را با تأکید بر پنج بعد بهره‌وری، توسعه‌ی زیرساخت‌ها، کیفیت زندگی، برابری و مشارکت اجتماعی و پایداری محیط‌زیست مطرح کرده است. با توجه به تأثیر رابطه‌ی شکوفایی شهری و توسعه‌ی پایدار، هدف از تحقیق حاضر سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری در شهر زنجان می‌باشد. در این راستا، روش تحقیق آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی است. به‌منظور تحلیل داده‌ها نیز از معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart-pls استفاده شده است. همچنین جامعه‌ی آماری تحقیق شامل مدیران شهری، نخبگان دانشگاهی و کارشناسان مسائل شهری زنجان است که با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعه‌ی آماری، با استفاده از روش کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه 100 نفر تعیین گردیده که دسترسی به آنها بر مبنای الگوی غیرتصادفی هدفمند می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین مطلوبیت در بین شاخص‌های شکوفایی شهری در شهر زنجان مربوط به شاخص‌های بهره‌وری و زیرساخت‌ها می‌باشد. همچنین از بین 25 متغیر مورد بررسی تنها 5 متغیر «دسترسی مناسب به انواع خدمات اساسی (آب، برق، گاز و تلفن)، امنیت پایدار فردی و اجتماعی برای تمامی گروه‌های سنی-جنسی، تراکم جمعیت مناسب در سطوح مختلف شهر، دسترسی به مساکن بادوام و جمع‌آوری و دفع مناسب زباله‌ها و فاضلاب شهری» دارای ارزش آماره‌ی بالاتری از 96/1 بوده و در وضعیت مطلوب قرار داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement of urban prosperity indicators in the middle cities of Iran (case study: Zanjan city)

نویسندگان [English]

  • احمد اسدی 1
  • Mohsen Ahadnejad Roshti 2

1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Bozorgmehr University, of Qaenat, Qaen, Iran

2 Associate Professor of Geography & Urban Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, due to the increasing growth of the population of cities, many issues and problems have plagued the cities. For this purpose, in order to face these issues and problems and realize the sustainability of cities, the human settlement organization has put forward the approach of urban prosperity with emphasis on the five dimensions of productivity, infrastructure development, quality of life, equality and social participation, and environmental sustainability. Considering the effect of the relationship between urban prosperity and sustainable development, the purpose of this research is to measurement of urban prosperity indicators in Zanjan city. In this regard, the research method is mixed (quantitative-qualitative) with practical purpose and analytical-exploratory nature. In order to analyze the data, structural equations based on variance with partial least squares method were used in Smart-pls software. Also, the statistical population of the research includes city managers, academic elites and experts on urban issues in Zanjan, and due to the unknown number of the statistical population, a sample size of 100 people has been determined using Cohen's method at a confidence level of 95%, and access to them is based on The non-random pattern is purposeful. The findings of the research show that among the indicators of urban prosperity in Zanjan, productivity and infrastructure indicators are the most feasible. Also, among the 25 investigated variables, only 5 variables are "proper access to all types of basic services (water, electricity, gas and telephone), stable personal and social security for all age-sex groups, suitable population density at different levels of the city, access to housing "Durable and proper collection and disposal of urban waste and wastewater" have a statistical value higher than 1.96 and were in good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Urban prosperity
  • Partial least squares model
  • Zanjan city