نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

2 گروه شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان،رشت، ایران

10.22034/gp.2023.57516.3166

چکیده

از جمله ویژگیهای شهر پیاده مدار، داشتن مکان‌های عمومی مناسب است تا شهروندان بتوانند اوقات فراغت خود را در آنجا سپری نمایند. خیابان چهارباغ عباسی با داشتن ویژگیهای مکان‌های سوم از قبیل فضاهای سرسبز و درختان سایه دار، احساس تعلق و خاطره انگیزی، امروزه بصورت پیاده‌راه در اختیار عابرین پیاده قرار گرفته‌است. در این تحقیق ابتدا با مطالعه اسناد کتابخانه ای، مدل مفهومی ترسیم گردید. در این مدل ویژگیهای مکان‌های سوم بعنوان متغییر مستقل در چهار شاخص تنوع و کاربری، دسترسی و پیوستگی، راحتی و منظر و نهایتا اجتماع‌پذیری دسته‌بندی گردید و با طراحی پرسشنامه در قالب طیف لیکرت پنج گزینه‌ای، و توزیع آن طبق جدول مورگان در میان 384 نفر از شهروندان بالای 18 سال در پیاده‌راه چهارباغ و حوزه بلافصل آن، میزان تاثیرات آنها بر روی شاخص سرزندگی بعنوان متغیر وابسته از طریق نرم افزار Smart PLS با روش تایید عاملی دو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد هرچند متغیر دسترسی و پیوستگی تاثیر مستقیم بر روی متغیر سرزندگی ندارد اما بطور غیر مستقیم و از طریق تاثیرگذاری بر روی سایر متغیرها، نقش قابل ملاحظه‌ای در سرزندگی فضای پیاده‌راه چهارباغ دارد. در این پژوهش 66 درصد تغییرات سرزندگی بعنوان متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل از قبیل راحتی و منظر، اجتماع پذیری ،کاربری و فعالیت در مدل ساختاری تبیین گردید. از آنجاییکه بیشتر شهروندان از فضای پیاده‌راه به عنوان پاتوق گفتگو و خوشگذرانی در کنار خانواده و دوستان استفاده می‌کنند، لذا فراهم کردن محیطی امن که بتواند فضای گفتگو را دلنشین نماید، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بدین منظور،کف سازی مناسب به همراه ایجاد فضای سایه دار و کیفیت بخشی به فضاها و کافه های روباز از جمله نکات بارزی است که مورد توجه عموم شهروندان بوده و احساس خاطره‌انگیزی را بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of the quality of third places on the Vitality of urban spaces (Case Study: Isfahan Chaharbagh Abbasi pedestrian)

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Salaripour 1
  • Zabihallah Beheshtizadeh 2

1 Assistant Professor of Urban Planning, University of Guilan

2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Art, Guilan University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

One of the features of a pedestrianized city is having suitable public places so that citizens could spend their leisure time there. Making such spaces is, one of the important duties of city managers. Chaharbagh Abbasi Street, having the characteristics of third places such as green spaces and shady trees that can bring a sense of belonging and memories for pedestrians is now available as a pedestrian for citizensIn this research, the conceptual model was defined, by studying library document and also, which is done by examining other research works conducted in this field. In this model, the characteristics of the third places were classified as independent variables in four indicators of "uses and activity", "access and linkages", "comfort and image", and "sociability". And the extent of its effect on vitality index as a dependent variable was investigated by designing a questionnaire in the form of a five-choice Likert scale and analyzed by Smart PLS software with a second order confirmatory Factor method. The statistical sample size was obtained using the Morgan Table and the questionnaire was distributed randomly among 384 citizens in Chaharbagh Abbasi pedestrian area of Isfahan city. This study showed that, although “access and linkages” variables does not have a direct effect on the vitality variable, indirectly and through influencing other variables, it has a significant role in the vitality of Chaharbagh pedestrian space. In this research, 66% of the changes in vitality as a dependent variable were explained by independent variables such as “comfort and image”, “sociability”, “uses and activity” in the structural model. Since most of the citizens use the pedestrian space as a place to talk and have fun with family and friends, it is very crucial to provide a safe environment that can make the conversation space pleasant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian
  • Third place
  • Sociability
  • Vitality
  • Isfahan Chaharbagh Abbasi