نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضوهئیت علمی گروه جغرافیای دانشگاه فرهنگیان

10.22034/gp.2024.10516.3196

چکیده

این پژوهش با این هدف انجام پذیرفت تا اثربخشی آموزش مبتنی بربازی را در تعلیم نقشه خوانی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان آموزش ابتدایی دربخش نقشه خوانی جغرافیایی در دانشگاه فرهنگیان بررسی نماید.چراکه اعتقاد براین است که هرقدرجذابیت وگیرایی آموزش بیشتر باشد تداوم اثرگذاری درعرصه علمی به خصوص حوزه های برنامه ریزی در جغرافیا بالاتر خواهدبود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش وکنترل می باشد. که در آن چهار کلاس(2کلاس ازپسران و2کلاس ازدختران) به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادقی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای گروه آزمایش 6جلسه بسته آموزشی مبتنی بربازی درنظرگرفته واجراشد و در این مدت گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون محقق ساخته درس نقشه خوانی و پرسشنامه انگیزش تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کواریانس یکراهه و چندراهه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل در انگیزش تحصیلی (انگیزش درونی وبیرونی) تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج این تحقیق اثربخشی روش آموزش مبتنی بربازی را بر انگیزش تحصیلی دانشجومعلمان مورد تایید قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of game-based learning (GBL) in teaching geography map reading on the academic motivation of student teachers

نویسنده [English]

  • javad hajializadeh

Scientific member of the Geography Department of Farhangian University

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of game-based education in teaching map reading on the academic motivation of primary education students in the geographic map reading department at Farhangian University. The research method is semi-experimental in the form of pre-test and post-test with experimental and control groups. In which four classes (2 classes of boys and 2 classes of girls) were selected as available samples and placed in two experimental and control groups. For the experimental group, 6 sessions of a game-based educational package were considered and during this time, the control group was trained in the traditional way. Both groups were evaluated before and after the intervention using a researcher-made test of map reading and academic motivation questionnaire. The obtained data were analyzed using one-way and multi-way analysis of covariance. The results showed that there is a significant difference between the experimental group and the control group in academic motivation (internal and external motivation). The results of this research confirmed the effectiveness of the game-based teaching method on the academic motivation of student teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game-based education
  • academic motivation
  • map reading
  • geography