نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، خراسان جنوبی، قائن، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/gp.2024.59093.3200

چکیده

گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه مناطق روستایی مطرح است. در این راستا، هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری داده‌ها به روش میدانی و از طریق پرسشنامه ساختاریافته انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران روستایی در محدوده مورد مطالعه می‌باشد. در این میان، نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. همچنین طبق روش کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با 148 نفر محاسبه گردیده است. به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه تحقیق، از روایی محتوا و برای بررسی پایایی نیز ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و همچنین روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS و همچنین تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smartpls انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم اهمیت بالای مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، امکانات و خدمات، محیطی و نهادی در مناطق روستایی شهرستان سامان، کیفیت عوامل مذکور پایین‌تر از حد متوسط بوده است. در این میان، مولفه نهادی نسبت به سایر مولفه ها شرایط نامطلوب تری داشته که ناشی از وجود ضعف های جدی در عواملی از جمله: طرح های تشویقی، مشارکت و حمایت دولت، سیستم های پشتیبانی، قوانین و آیین نامه های مشخص، در حوزه گردشگری کشاورزی است. لذا لازم است مطابق با عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی، اقدامات لازم جهت بهبود وضعیت این نوع از گردشگری در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Explaining the Factors of Agricultural Tourism Development in Rural Areas (Rural Areas of Saman County as a Case Study)

نویسندگان [English]

  • mehdi mododi arkhudi 1
  • sajad ferdowsi 2
  • Narges Rahimi Taghanaki 3

1 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities Sciences, Bozorgmehr University of Qaenat, South Khorasan, Qaen, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Tourism Management and Economics, Faculty of Tourism, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 M.A., Geography and Tourism Planning, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Agricultural tourism is considered one of the strategies for the development of rural areas. In this regard, the purpose of this research is to identify the factors affecting the development of agricultural tourism. The current research is of an applied type in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. Data collection has been done through the field method and a structured questionnaire. The statistical population of the research includes rural tourists in the study area. Meanwhile, sampling has been done by the simple random method. Also, according to Cochran's method, the number of the statistical sample is equal to 148 people. In order to ensure the validity of the research questionnaire, content validity, factor loading coefficient, combined reliability, and also Cronbach's alpha method were used to check reliability. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics in SPSS software and the structural equation modeling technique in Smartpls software. The results indicate that despite the high importance of socio-cultural, economic, facilities and services, environmental, and institutional components in the rural areas of Saman county, the quality of the mentioned factors was lower than average. Meanwhile, the institutional component has more unfavorable conditions than other components, which is caused by the existence of serious weaknesses in factors such as incentive plans, government participation and support, support systems, laws, and regulations, specifically in the field of agricultural tourism. Therefore, according to the factors affecting the development of agricultural tourism in rural areas, necessary measures to improve the situation of this type of tourism should be put on the agenda of the authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Tourism
  • Rural Tourism
  • Rural Area
  • Saman County