نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/gp.2024.58643.3191

چکیده

پژوهش حاضر سعی بر آن داشته است تا با مطالعه و بررسی مقالات علمی-پژوهشی داخلی به استخراج مهم‌ترین عوامل و مولفه‌های تاثیرگذار بر حکمروایی شهری در دوران پساکرونا بپردازد و سپس در گام بعدی یک اولویت‌بندی از عوامل مذکور ارائه نماید، ارائه چارچوبی مفهومی برای حکمروایی شهری در دوران پساکرونا نیز به عنوان هدف فرعی این پژوهش به شمار می‌رود. پژوهش پیش‌رو از نوع اسنادی بوده و به لحاظ روش‌شناسی یک پژوهش کیفی مروری به شمار می‌رود. جامعه آماری تحقیق شامل مقالات در دسترس چاپ شده در مجلات داخلی معتبر تا انتهای سال 1401 شمسی می‌باشد که برای نمونه‌گیری از پایگاه‌‌های داخلی استفاده شده است. نوآوری پژوهش حاضر، در داشتن دیدگاهی کل‌نگر و سیستماتیک به مطالعات حوزه حکمروایی شهری و نیز تحقیقات صورت گرفته در رابطه با حکمروایی شهری در دوران کرونا و پس از آن با استفاده از روش فراتحلیل کیفی می‌باشد تا با تکیه بر روش مذکور و تحلیل تحقیقات پیشین عوامل و مولفه‌های موثر شناسایی شده و نیز بر اساس میزان اهمیت اولویت‌بندی گردند، تا در نهایت پژوهش حاضر به عنوان راهنمای عمل به مدیران و پژوهشگران برای برخورداری از چشم‌انداز مناسب در حوزه حکمروایی شهری در دوران پساکرونا یاری رساند. در رابطه با مهم‌ترین عوامل و مولفه‌های تاثیرگذار بر حکمروایی شهری در دوران پساکرونا نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عامل ساختاری با سه مولفه موثر (شفافیت، قانون‌مندی و عدالت‌محوری) و مجموع امتیاز مولفه‌ها 21 در اولویت اول، عامل نهادی با یک مولفه موثر (مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی) و مجموع امتیاز مولفه‌ها 10 در اولویت دوم، عامل فردی با یک مولفه موثر (مشارکت شهروندان) و مجموع امتیاز مولفه‌ها 6 در اولویت سوم، عامل فرهنگی بدون داشتن مولفه موثر و با مجموع امتیاز مولفه‌ها 3 در اولویت چهارم و عامل فضایی نیز بدون داشتن مولفه موثر و با مجموع امتیاز مولفه‌ها 2 در اولیت پنجم قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Urban governance in the post-corona era: a qualitative meta-analysis to identify the effective factors in Iran's geographical scientific publications

نویسندگان [English]

  • shahrivar rostaei 1
  • Rasoul Ghorbani 1
  • Hadis Bordbar 2

1 university of tabriz

2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In the study, an attempt was made to extract the main factors and components that influence urban governance in the post-corona era by studying and reviewing domestic scholarly research articles, in order to then prioritize the aforementioned factors in a next step. Providing a conceptual framework for urban governance in the post-corona era is also considered a secondary objective of this research. This study is a documentary study and methodologically a qualitative survey study. The statistical population includes available articles published in valid domestic journals until the end of 2021 and relevant scientific databases were used for sampling. The innovation of the present study compared to previous and similar studies is that it takes a holistic and systematic view of urban governance studies and also examines urban governance research during the Corona era and afterwards using the qualitative meta-analysis method until the aforementioned method and the analysis of previous research has identified effective factors and components and prioritized them according to their importance. In relation to the most important factors and components affecting urban governance in the post-corona era, the results showed that the structural factor with three effective components (transparency, legality and justice-oriented) and the total score of the components is 21 in the first priority, the institutional factor with one effective component ( responsibility and accountability) and the total score of the components is 10 in the second priority, the individual factor with an effective component (citizen participation) and the total score of the components is 6 in the third priority, the cultural factor without having an effective component and with the total score of the components is 3 in the fourth priority and the spatial factor Also, without having an effective component and with a total score of 2 components, they are placed in the fifth priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban governance
  • Corona
  • meta-analysis
  • factors and components