نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 Tehran, Valenjak, Yemen St., Agricultural Research Organization Tehran, Valenjak, Yemen St., Agricultural Research Organization

2 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی

10.22034/gp.2024.58351.3185

چکیده

تدوین استراتژی برنامه تحقیقاتی مبتنی بر اهداف و سیاست‌های کلان بالادستی و عملیاتی کردن آن بر اساس ظرفیت‌ها و امکانات، از جمله اقدامات مهم و اساسی است که در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) انجام شده است. بخشی از این برنامه شناسایی استراتژیک و اولویت ها، تحقیقات اقتصادی و اجتماعی کشاورزی و توسعه روستایی است. که با استفاده از روش تحقیق‌ ‌توصیفی، پیمایشی و میدانی، با استفاده از تکنیک سوات انجام شده است. پس از بررسی اسناد بالا دستی، اقدام به برگزاری جلسات خبرگی با حضور محققین خبره و با تجربه حوزه تحقیقات اقتصاد و اجتماعی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در سطح کشور گردید. نتایج نشان می دهد که از میان 11 نقاط ضعف بررسی شده، سه مورد تنوع اقلیمی، اطلاعات حاصل از مطالعات و وجود ظرفیت قانونی و از میان 21 نقاط ضعف بررسی شده، خرد شدن ارضی، عدو وجود نگرش مثبت اقتصادی و اجتماعی در تحقیقات و برنامه ریزی توسعه بخش از امتیاز و اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین از میان 14 مورد فرصت بررسی شده، دو مورد جهت گیری بخش به دانش بنیان و امکان ظرفیت افرایش تولید محصولات کشاورزی و از میان 11 مورد تهدید بررسی شده، دو مورد فقدان اعتقاد عملی به ساختار مناسب و کم توجهی به نتایج تحقیقات در برنامه ریزی از امتیاز و اهمیت بالایی برخوردار می باشند. براساس نتایج حاصل از بررسی عوامل درونی و عوامل بیرونی، ماتریس ارزیابی نشان می دهد که وضعیت فعلی تحقیقات اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در ناحیه تدافعی می باشد. به عبارت دیگر، تلاش برای حفظ وضع موجود است. برای 9 حوزه پژوهشی در 14 محور پژوهشی بیش از 700 طرح/ پروژه اقتصادی و اجتماعی شناسایی شده که برای اجرای آنها نیاز به تامین امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی متخصص با مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه ها قابل اجرا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the strategy and priorities of economic and social research in agriculture, natural resources, and rural development

نویسندگان [English]

  • sefatollah rahmani 1
  • alireza nikooie 2
  • mehrnosh mirzaie 2
  • neda alizadeh 2

1 Tehran, Valenjak, Yemen St., Agricultural Research Organization Tehran, Valenjak, Yemen St., Agricultural Research Organization

2 Tehran, Valenjak, Yemen St., Agricultural Research Organization

چکیده [English]

Formulating a research program strategy based on the goals and policies of the upstream and making it operational based on the capacities and facilities is one of the important and basic measures that have been carried out in the Agricultural Research, Education, and Promotion Organization (TAT). Part of this program is strategic identification and priorities, economic and social research of agriculture and rural development. which has been done using descriptive, survey,and field research methods, using the SWAT technique.After reviewing the above documents,expert meetings were held with the presence of experts and experienced researchers in the field of economic and social research in the agriculture and rural development sectors in the country. The results show that among the 11 weak points examined,three cases are climatic diversity, the information obtained from studies, and the existence of legal capacity,and among the 21 weak points examined,territorial fragmentation, the absence of a positive economic and social attitude in research and program. Planning the development of the sector is of great importance.Also, among the 14 investigated opportunities, two cases are the orientation of the sector towards knowledge-based and the possibility of increasing the production capacity of agricultural products,and among the 11 investigated threats,two cases are the lack of practical belief in the proper structure and little attention to research results in planning. They have great privilege and importance. Based on the results of internal factors and external factors, the evaluation matrix shows that the current state of agricultural economics and rural development research is in the defensive area. In other words, trying to maintain the status quo.For 9 research areas in 14 research axes,more than 700 economic and social plans/projects have been identified, for their implementation, it is necessary to provide facilities, credits,and expert human resources with the participation of the private sector and universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic and social research
  • research needs
  • agriculture and rural development
  • SWOT technique