نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، ایران.

10.22034/gp.2024.55418.3102

چکیده

قابلیت جذب مردم توسط فضاهای عمومی سبب شده تا از این گونه فضاها بعنوان ظرفی برای شکلگیری سرمایه اجتماعی یاد شود، همچنین ارتباط دو سویه فضاهای عمومی شهری و تعاملات اجتماعی انکار ناپذیر است و فضاهای عمومی منجر به شکلگیری تعاملات اجتماعی شده و وجود تعاملات اجتماعی موجب موفقیت فضاهای عمومی میگردد، این مسئله خود اهمیت فضاهای عمومی موفق را دوچندان میکند.در همین راستا،این پژوهش کاربردی با راهبرد توصیفی- پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر بر آنها در فضاهای عمومی شهری منطقه 10 شهرداری تهران میپردازد که در آن مفاهیم مرتبط با فضاهای شهری و تعاملات اجتماعی بررسی و عوامل موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی در 4 بعد عملکرد و فعالیت، کیفیات کالبدی- فضایی، زیست محیطی، معنایی و در 12مولفه و 60 شاخص طبقه بندی میشوند. این شاخصها با توجه به نمونه موردی خاص شده و پس از آن با تکنیک دلفی و روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار میک مک،10پیشران کلیدی زمین بازی و مکان اوقات فراغت کودکان، مجموعه های تفریحی و اوقات فراغت، فضاهای مکث و نشستن، وجود افراد در گروه ها و رده های سنی و جنسی مختلف و میزان پاسخگویی به حضور آنان، وجود مبلمان مناسب جهت نشستن و گفت و گو، دسترسی به مسیرهای پیاده و دوچرخه، وجود کاربریها و فعالیتهای متنوع شبانه روزی، خاطره انگیزی و تجربه های به یاد ماندنی، وجود دسترسی و امکانات و مبلمان مخصوص پیاده، توجه به اقلیم امکان استراحت و آسایش معرفی میگردند. سپس دسته های 5 گانه فضاهای عمومی منطقه؛ بوستان واحد همسایگی،محله ای،ناحیه و منطقه ای، فضاهای مذهبی و راسته تجاری طبق روش لیکرت، امتیازدهی شده که میتوان گفت با وجود کمبودهای کمی و کیفی موجود،اما بوستانهای ناحیه و منطقه ای نسبت به سایر فضاهای شهری منطقه وضعیت بهتری در راستای ارتقای تعاملات اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification the Drivers and effective factors on improving social relationshiop (case study: 10th region of Tehran Municipality)

نویسنده [English]

  • samaneh jalilisadrabad

Assistant Professor of Regional & Urban Planning, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The ability to attract people by public spaces has caused these spaces to be called as a container for the formation of social capital. also, the two-way connection of urban public spaces and social interactions is undeniable, and it should be said that public spaces have led to the formation of social interactions and the existence of social interactions makes public spaces successful, This raises the importance of successful public spaces.The research method employed an applied-descriptive method and a survey research technique. The data collection method was documentary and field studies that in which concepts related to urban spaces and social interactions were investigated and the effective factors on promoting social interactions in public spaces are classified in 4 dimensions of performance and activity, physical-spatial, environmental and semantic qualities and in 12 components and 60 indicators.these indicators were specificed according to the case study and after that, 10 key drivers have been identified with the Delphi technique and cross-impact analysis method in MICMAC software.the key drivers are:playground and leisure place for children, entertainment and leisure complexes, sitting spaces, the presence of people in different age and gender groups and categories,including women, children, the elderly and disabled people, and the level of response to their presence, suitable furniture for sitting and talking, access to walking and cycling paths, different landuses and activities 24 hours a day, memorable experiences, access to pedestrian facilities and furniture, Attention to the climate of the place of rest and comfort. after that, the 5 categories of public spaces in District 10 are scored according to the Likert method. It can be concluded that despite the existing quantitative and qualitative deficiencies,but the community parks and district parks have a better situation in terms of promoting social interactions than other urban spaces in District 10 of Tehran Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public spaces
  • social interactions
  • district 10 of Tehran Municipality
  • cross-impact analysis
  • Micmac