نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

10.22034/gp.2024.57200.3160

چکیده

یکی از پیش نیازهای اساسی برای جلب مشارکت شهروندان، وجود فضاهای متناسب شهری می باشد که از ابعاد مختلف بتواند نیازهای شهروندان را برطرف کرده و میزان تعاملات آنها را نیز بهبود بخشد، این امر در شهرکرد با توجه به محدودیت توسعه افقی شهر و نیز به هم ریختگی کالبد شهری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تبیین مدل ساختاری نقش فضای شهری در مشارکت پذیر نمودن شهروندان در شهرکرد بوده و از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. روش مورد استفاده در این تحقیق یک روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد با تعداد (190441) در نظر گرفته شده‌‌اند. تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی در دسترس تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه 38 سؤالی می‌باشد داده‌های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری با نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که به طور کلی فضای شهری بر میزان مشارکت‌پذیری شهروندان در شهرکرد تأثثر مثبت و معناداری داشته است به گونه‌ای که فضای شهری بر مشارکت‌پذیری با ضریب تأثیر 17/0، اثرگذار بوده است و رابطه بین ساختار کالبدی فضاهای عمومی بر مشارکت‌پذیری با ضریب تأثیر 45/0 بیشترین تأثیر و ساختار شبکه ارتباطی بر مشارکت‌پذیری با ضریب تأثیر 19/0 کمترین میزان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the structural model to enable citizens to participate, based on the urban space in Shahrekord

نویسنده [English]

  • pezhman mohamadi

دانشگاه

چکیده [English]

One of the basic prerequisites for attracting the participation of citizens is the existence of appropriate urban spaces, which can meet the needs of citizens from different dimensions and improve the level of their interactions. , and the clutter of the urban body is very important. The purpose of the current research is to investigate the structural model of the role of urban space in enabling citizens to participate in Shahrekord, and in terms of the purpose (type of use) it is an applied research. The method used in this research is a descriptive-analytical method. The statistical population of this study includes the residents of Shahrekord with the number of (190,441). The number of samples was determined to be 383, based on the Cochran's formula, and randomly available. The data collection tool included a 38-question questionnaire. The collected data were analyzed based on structural equation path analysis with AMOS software. The results show that, in general, urban space, the level of citizen participation in the city. The approach has had a positive and significant effect, as urban space has had an impact on participation with a coefficient of 0.17, and the relationship between the physical structure of public spaces has the greatest impact on participation with a coefficient of 0.45, and a network structure. On participation, the coefficient of impact is 0.19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban space
  • participation
  • citizens
  • Shahrekord