نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی شهری، دانشیار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، تبریز، تبریز، ایران

2 برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی و علوم محیطی، تبریز، تبریز، ایران

10.22034/gp.2024.56735.3157

چکیده

در طی سالیان اخیر، یکی از دلایل و انگیزه های سفر جهانگردان، وجود سایت های میراث جهانی در مقصد مورد نظر است. این سایتها که توسط یونسکو معرفی و ذینفعان و رسانه‌های وابسته گردشگری، آنها را تبلیغ و باز شناسایی می‌کند، گزینه شاخصی در انتخاب یک مقصد گردشگری است و به همین جهت، شناخت ارزش‌های سایت‌های میراث جهانی و تبدیل این منبع به یک جاذبه گردشگری بین المللی، می تواند نقش مهم بزرگی در توسعه ی گردشگری شهری و یا منطقه ای که سایت در آن قرار دارد، داشته باشد. در این پژوهش، به شاخصه‌ها و گویه‌های مرتبط با چگونگی توسعه ی گردشگری در بازار تاریخی تبریز از جمله مفاهیم گردشگری فرهنگی و شهری پرداخته شده است. بنابر نتایج حاصله از پژوهش، سه گویه ارزشمندی، جاذبه شاخص، آگاهی و مسئولیت به عنوان گویه‌های اصلی توسعه‌ی گردشگری بازار شناسایی شدند. گویه ارزشمندی در مرکز این ساختار قرار دارد و گویه‌های جاذبه‌ی شاخص و آگاهی هم نتیجه این ارزشمندی و هم از شاخصه‌های توسعه ی گردشگری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of tourism development process in world heritage sites Study example: Tabriz historical Bazaar

نویسندگان [English]

  • Akbar Asgharizamani 1
  • Mohajjabeh Barei 2
  • rahim Heydari chianeh 1

1 Urban Planning, Associate Professor, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz, Tabriz, Iran

2 Urban Planning, Planning and Environmental Sciences, Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Abstract

In recent years, one of the reasons and motives of tourists travel is the existence of world heritage sites in the destination. This project, which is introduced by UNESCO and stakeholders and related media, is an indicator of choosing a tourist destination. Therefore, recognizing the values of the world heritage sites and converting this resource to an international tourist attraction can have a major role in the development of urban tourism or the area where the site is located. In this research, indicators and items related to the development of tourism in Tabriz historic Bazaar, including cultural and urban tourism concepts have been studied. According to the results of the study, three valuable items, indicator gravity, knowledge and responsibility were identified as the main factors for development of market tourism. A valuable item is located in the center of this structure and the indicators of attraction index and awareness are the result of this valuable and also features of tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World heritage
  • historical Bazaar of Tabriz
  • cultural tourism
  • urban tourism
  • tourism development