نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خسروشاه

چکیده

امروزه گسترش پدیده شهرنشینی باعث پیچیده شدن مسائل شهری شده و مساله حمل و نقل شهری را به یکی از دغدغه­های اصلی برنامه­ریزان شهری تبدیل نموده است. بنابراین ایجاد ساختارهای مناسب حمل ­و­ نقل، و ترغیب شهروندان به استفاده از انواع روش­های حمل و نقل عمومی [مانند اتوبوس، مترو، تراموا و ...] به یکی از چالش­های مهم مدیران شهری تبدیل گردیده است. در این میان در بین انواع سیستم­های حمل و نقل عمومی، سامانه اتوبوس­های تندرو یکی از کارآمدترین و موثرترین روش­های حمل و نقل عمومی می­باشد که دارای مزایای فراوانی بوده و در اکثر کلانشهرهای دنیا و از جمله ایران مورد استفاده قرار می­گیرد. از آنجایی که اجرای سامانه اتوبوس­های تندرو نیازمند ایجاد اجزا مشخص و استفاده از مسیر، اتوبوس و ایستگاه و تجهیزات خاص می­باشد، می­تواند بر واحدهای همسایگی خود تأثیرات فراوان اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. این تحقیق به­دنبال یافتن تأثیرات و تأثیرات متفاوت اجرای سامانه حمل و نقل اتوبوس­های تندرو بر بافت پیرامون مسکونی و تجاری خود در کلانشهر تبریز می­باشد.
بر این اساس با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و پژوهش­های میدانی شاخص­های تأثیرگذاری مسیر BRT بر همسایگی­های مجاور مشخص گردیده است و سپس با استفاده از نتایج بررسی­های میدانی و با بهره­گیری از تحلیل­های توصیفی و استنباطی به پرسش­های تحقیق پاسخ داده شده است. تحلیل و ارزیابی پرسشنامه­های جمع­آوری شده از تأثیرات سامانه BRT بر حوزه­های تأثیرگذار نشان می­دهد که واکنش حوزه­های درگیر با کاربری­های متفاوت مسکونی و تجاری نسبت به این طرح متفاوت می­باشد. و اجرای طرح دارای تأثیرات مثبت و منفی بر بافت پیرامون خود بوده است. و در حالی که توانسته است رضایت نسبی ساکنان اطراف مسیر را تأمین نماید در رضایت­مندی کسبه اطراف ناموفق بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of BRT System and the Measurement of Social and Economical Impacts of Environmental Issues of Tabriz Mega-city

نویسندگان [English]

  • Hamed Beyti 1
  • siyamand Panahi 2
  • Maryam Salimi 2

1 Tabriz Islamic Art University

2 University Branch Khosroshahi

چکیده [English]

Today the phenomenon of the urbanization has made the most complicated issues and challenges in the urban affairs and the urban transportation is one of the most essential problems in the process of the urban planning issues in this regard. Hence, the construction of the most suitable infrastructures regarding to the transportation affairs and praising the whole citizens to apply the same public transportation systems such as the buses, Metro can be considered as the main fundamental challenges of the urban managers in this pavement. Among this, the system of the bus rapid transportation is considered as one of the most effective approaches in the field of the public transportation efficiently. This makes also the high potential benefits being used in many various cities of Iran. Since the application of this kind of the transportation system needs special equipments, it will affect on the neighborhood affairs directly or indirectly economically and socially. The main purpose of the study is to investigate the impacts of the BRT transportation systems on the residential and commercial contexts in Tabriz Mega-city.
Based on this, the impacts of the BRT path has been specified by the application of many various library and field-based studies and then the research questions have been responded by the use of the field-based studies and the descriptive and inferential analysis. The analysis of the gathered questionnaires from the impact of the BRT system shows that the reaction of challenging fields along with the residential and commercial units are completely different towards the implementation of this plan while it has been attracted the satisfaction of the residents and commercial units relatively in relation to the implementation of the related plan potentially.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public transportation
  • Rapid bus systems
  • BRT
  • Tabriz Mega-city
  • Efficacy
1ـ باباغیبی ازغندی، علیرضا (1389)، «آینده­پژوهی: رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل و نقل شهری»، فصلنامه مطالعات مدیریت و ترافیک، شماره 16، سال پنجم، بهار 89. صص77-100. تهران.
2ـ فرهمند، شکوفه؛ عسگری، علی و مرتضی سامتی (1387)، «تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران (رشد اندازه شهرها)»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 82، بهار 87. صص163-185.
3ـ قرخلو، مهدی؛ عمران­زاده، بهزاد و احمد پوراحمد (1389)، «ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل و نقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلانشهر تهران»، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 73، پاییز 89. صص19-38. تهران.
4- Cervero, Robert and Chang Deok Kang (2010), “Bus Rapid Transit Impacts on land Uses and Land Values in Seoul, Korea.” Transport Policy, Volume 18, Issue 1, January 2011, Pages 102-116.
5- Daganzo, Carlos F. (2010), “Structure of Competitive Transit Networks,” Transportation Research Part B: Methodological, Volume 44, Issue 4, May 2010, Pages 434-446.
6- Danaher, alan R. (2009), “What Is BRT?”, City of Madison/Madison Transit BRT Seminar, PB Americas, Inc. October 1.
7- Dube, Jean and Farncois Des Rosiers and Marius Theriault and Patricia Dib. (2011). Economic Impact of a Supply Change in Mass Transit, in Urban Areas: A Canadian Example”, Transportation Research Part A: Practice and Policy, Volume 45, Issue 1, January 2011, Pages 47-62.
8- Deb, Kaushik and Massimo Filippini. (2011), Estimating welfare Changes from Efficient Pricing in Public Bus Transit in India.” Transport Policy, Volume 18, Issue 1, January 2011, Pages 23-31.
9- McDonnell, Simon and Moira Zllner. (2011), “Exploring the Effectiveness of Bus Rapid Transit, a Prototype Agent-based Model of Commuting Behavior”, Transport Policy, Available Online, June 2011.
10- Munoz-Raskin, Ramon.(2010) “Walking Accessibility to Bus Rapid Transit: Does It Affect Property Values? The Case of Bogota, Colombia”, Transport Policy, Volume 17, Issue 2, March 2010, Pages 72-84.
11- Ponnaluri, Raj V. (2011). “Sustainable Bus Rapid Transit Initiatives in India: The Role of Decisive Leadership and Strong Institutions”, Transport Policy, Volume 18, Issue 1, January 2011, Pages 269-275.
12- Rodrigo, Jean-Paul (2006), “Historic Geography of Transportation: The Emergence of Mechanized Systems”, Routledge, New York, US.
13- Thynell, Marie and Dinesh Mohan and Geetam Tiwari. (2010), Sustainable Transport and the Modernization of Urban Transport in Delhi and Stockholm”, Cities, Volume 27, Pages 421-429.
14- Zheng, Lin and Wu Jiaqing (2007), “Summary of the Application Effect of Bus Transit at Beijing South-Center Corridor of China”, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, Volume 7, Issue4, August 2007, Pages 137-142.