نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 سنجش از دور دانشگاه تهران

3 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 علوم تربیتی سازمان رفاه و تامین اجتماعی، استان کرمانشاه

چکیده

مهم­ترین و اولین قدم در انجام پروژه طرح پخش سیلاب مکان­یابی مناطق مستعد برای پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل سفره­های زیرزمینی است. از این جهت استفاده از سامانه­های اطلاعات مکانی (GIS)، برای تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب بدون استفاده سامانه تصمیم­گیری چند معیاره (MCDM) [1]مقدور نمی­باشد. امروزه در کنار سیستم­های اطلاعات جغرافیایی، سیستم­های تصمیم­گیری چندمعیاره به­طور گسترده­ای برای حل مسائل فضایی به کار گرفته می­شوند. در این تحقیق از چهار مدل به­شرح زیرLogic Boolean, Multi Class Maps, Binary Evidence, AHP در جهت انتخاب مکان­های بهینه پخش سیلاب با استفاده از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (GIS) سعی شده و سپس به مقایسه مدل­ها پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا با مطالعات کتابخانه­ای و بررسی میدانی 9 پارامتر محیطی مؤثر انتخاب و سپس از پارامترهای مذکور، لایه­های اطلاعاتی در محیط (GIS) با استفاده از نرم­افزارهای9.3  Arc GIS تهیه و کلاسه­بندی گردید. آنگاه با وزن­دهی کارشناسان مجرب، وزن­های به­دست آمده برای هر عامل و امتیازهای که به خود اختصاص دادند، هریک از نقشه­های نهایی به 5 کلاس کاملاً مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب، کاملاً نامناسب براساس مدل­ها در سطح حوضه تهیه گردید. سپس از روی نقشه­های به­دست آمده مدل­ها با هم مقایسه گردیدند. همچنین بررسی دقت مدل­ها نشان داده است که دقت مدل AHP بیش از Multi–Class Maps و مدلBinary-Evidence-  است و دقت مدل Binary Evidence و Multi–Class Maps بیشتر از مدل Bool، در تشخیص و کلاسه­بندی مکان­یابی عرصه­های مناسب پخش سیلاب در منطقه می باشد.[1]. Multi Criteria Decision Making

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Efficieny of MCDM Models in site Selection of Flood Spread in GIS Environment (Case Studey: Garabaygan Catchment)

نویسندگان [English]

  • Hasan ali Faraji Sabokbar 1
  • Siroos Hasanpour 2
  • Arash Malkian 3
  • Haydeh Kiani Alrod 4

1 School of Geography, Tehran University

2 Remote Sensing of Tehran University

3 Remote Sensing of Tehran University

4 Education, welfare and social security organizations, Kermanshah

چکیده [English]

The selection of suitable location for implementing of flood spreading project and artificial recharge of aquifers is an important step. To assess this purpose, the Geographic Information System (GIS) conceptual models and decision making systems were used. Regarding different mentioned criteria, it is not possible to use GIS without appropriate Multi-Criteria Decision Making (MCDM) technique. The main aim for this research is to access the suitable location for flood spreading by using the most efficient criteria and classify them into several groups. Consequently, major factors such as slope, geology, geomorphology, hydrology, infiltration rate, cover and environmental impacts of the projects should be considered in the process of selecting appropriate site for artificial recharge through flood spreading. Also evaluating accuracy and application of conceptual models such as Logic Boolean, Multi classmaps, Binary Evidence, the Analytic Hierarchy Process (AHP) have been noticed. In this research, nine physical and environmental efficient variables essential for locating of flood spreading are used. The results indicate GIS-based data combination for ranking suitablelocation of flood spreading by itself, though it is not reliable enough. Also evaluating accuracy of models shows that accuracy of Binary Evidence model for identifying and ranking suitable location of flood spreading is more than that of Boolan model and the Multi class maps model can give better insights to create more realistic output scenarios The most important step in flood spreading process is to define optimal site. The Analytic Hierarchy Process (AHP) is an approach that is suitable for dealing with complex systems related to making a choice from among several alternatives and which provides a comparison of the considered options. In the present research relationship between GIS and Multi-Criteria Decision Making analysis has been investigated in order to find optimal site for flood spreading. The research emphasized the capability of resultant map to be used in site selection for flood spreading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic Information System
  • Conceptual models
  • Flood spreading
  • The Garbaigan segment
  • AHP
1ـ اصغرپور، م.ج. (1383)، «تصمیم­گیری­های چندمعیاره (A.H.P)»، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
2ـ آرنوف، استن (1375)، «سیستم اطلاعات جغرافیایی»، ترجمه سازمان نقشه­برداری کشور، چاپخانه سازمان نقشه­برداری، ص 313.
3ـ آل­شیخ، ع. ا.؛ سلطانی، م.ج.؛ هلالی.ح. (1381)، کاربرد GIS در مکانیابی عرصه­های پخش سیلاب، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 17 (4)، ص 38-23.
4ـ حامدپناه، ر.؛ زهتابیان، غ.ر.؛ مهدوی، م.؛ علوی­پناه، س.ک.؛ غفاری،ع. ر. (1379)، «بررسی مکان پخش سیلاب با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره­ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی»، چکیده مقالات همایش کاربرد سنجش از دور وسامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعه مناطق بیابانی، ص7.
5ـ دادرسی سبزوار، ا. (1387)، «مقایسه مدل منطق فازی با سایر مدل­های مفهومی سازگار با GIS در مکان­یابی مناطق مستعد گسترش سیلاب با کاربرد اطلاعات ماهوره­ای سنجنده ETM»، همایش و نمایشگاه ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان­سازی نام­های جغرافیایی، 22-23 اردیبهشت 1387، سازمان نقشه­برداری، ص 10.
6ـ قدسی­پور، ح. (1385)، «مباحثی در تصمیم­گیری چندمعیاره»، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ص 220-218.
7ـ کوثر، سیدآهنگ (1374)، «مقدمه­ای بر مهار سیلاب­ها و بهره­وری از آن­ها»، موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، چاپ اول، ص 512.
8ـ مرکز آمار ایران (1386و1375)، «سالنامه آماری استان فارس».
9ـ مهدوی، محمد (1382)، «هیدرولوژی کاربردی»، انتشارات دانشگاه تهران، جلد، 2، 1.
10ـ مهرورز مغانلو، ک.؛ فیض­نیا، س.؛ غیممیان، ج.؛ احمدی، ح. (1384)، «بررسی نهشته­های کواترنری جهت تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب به­کمک فن سنجش از دور RS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: دشت تسوج)»، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 12 (4)، ص 437-467.
12- Alesheikh, AA. and H. Helali, (2002), “Web GIS Developmant Strategy”, GIM  International, Nov. 2008 ,Vol. 16, Noll, Pp 12-25.
13- Alesheikh, AA. Soltani, Mohammad Jafar., Nouri, (2008), “Land Essessment for Flood Spreading Site Selection Using Geospatial Information System”, Internutional Journal of Enviromental Science Technology, Volume 5, pp. 455- 462.
14- Krishnamurthy, J., Srinivals, G., (1996), “An Approach To Demarcate Groundwater Potential Zones Through Remote Sensing And Geographical Information System, International Journal of Remote Sensing, 17 (10): 1867-1884.
15- Saraf, A.K., Choudhury, P.R., (1998), “Integrated Remote Sensing and GIS For Ground Water Exploration and Identification of Artificial Recharge Sites”, International Journal of Remote Sensing, 19 (10): 1825-1841.
16- Kheir Khah Zarkesh, M., (2009), “DSS for Floodwater Site Sletion in Iran”, PH.
17- Chowdury, Alivia, K. Jha, Madan, Chowdary, V.M., (2010), “Delineation of Ground Water Recharge Zones and Indentification of Artificial Recharge Site in West Medinipur District, West Bengal, Using RS & GIS and MCDM Techniques”, Environmental Earth Science, Volume 59, 1209-1222.