نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

2 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

3 دانشگده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مقوله سلامت­­زیست و زندگی­سالم شهری، با توجه به­رشد روزافزون جمعیت، شهرنشینی، مهاجرت، فقر و حاشیه­نشینی­که به­روند غالب جهان, به­ویژه درکشورهای جهان­ سوم تبدیل شده، از اساسی­ترین مسائل مطرح در مباحث جغرافیای پزشکی، کیفیت ­زندگی و توسعه پایدار می­باشد. ازاین­رو مقاله حاضر با هدف بررسی یکی­­از مهم‌ترین محلات حاشیه­­نشین ­شهر قم (شادقلی­خان)، به شناخت مشکلات موجود ساکنان از بُعد مسائل مرتبط با سلامت­زیست (مواردی­ چون وضعیت نامناسب همجواری ­کاربری­ها، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و شغل افراد که رابطه تنگاتنگی با سلامت­زیست ساکنان دارد) می­پردازد. روش مطالعه در مقاله حاضر، بر مطالعات تحلیلی-توصیفی استوار بوده و تعداد380پرسشنامه نیز بر اساس مدل کوکران در میان ساکنان توزیع شد، ­­طوری ­که نظرات سرپرست‌ خانوارهای محله از طریق پرسشنامه به­­دست آمد و مشاهدات میدانی نیز از محورهای اصلی پژوهش بوده است. در ادامه جهت تحلیل پرسش­نامه از نرم­افزار SPSS و آزمون‌هایی چون Chi-Square Mann-Whitney, آزمون­ تحلیل­ واریانس ­یک­طرفه (ANOVA) آزمون­ توکی (Tukey­ LSD)، آزمون تساوی واریانس و آزمون F استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که به­علت ضعف مفرط اجتماعی، فرهنگی و به­ویژه اقتصادی ساکنان محله شادقلی­خان و نیز وجود عوامل تهدیدزای درونی-بیرونی در محل، ساکنان مورد مطالعه، دسترسی مناسبی به­شاخص‌های سلامت ندارند و به­تبع از سلامت­زیست مناسبی نیز برخوردار نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study and Analysis of Health-life and Availability of Health Indicators in Slum Neighborhoods Case Study: District of Shadgholikhan in Qom city

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdi 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Hosein Hataminezhad 3

1 Geography and urban planning Tehran University

2 School of Geography, Tehran University

3 School of Geography, Tehran University

چکیده [English]

Today, the concept of health-life and healthy urban life, regarding rapid population growth, urbanization, migration, poverty and slumming that have changed to the common trends of the world, especially underdeveloped countries are of the most important issues of medical geography, life quality and stable development. Therefore, the present paper with the purpose of studying one of the most important slum living neighborhoods of Qom (Shadgholikhan), deals with knowing the existing problems of the residents on the aspect of related issues such as the abnormal condition of proximity, land users, education, economical situation and peoples’ jobs. The method of study in the present paper is analytical-descriptive and a number of 380 questionnaires based on Cochran model were distributed among residents, so that the ideas of the neighborhood residents were collected in this way and field observations were also o f the major axes. Later, to analyze the questionnaires the SPSS and tests such as Mann-Chi-Square, Whitney, ANOVA, Tukey LSD, Variance equality test, and F test were used. The results showed that because of sever social and cultural and especially economic weakness of residents of Shdgholijhan neighborhood and also threatening interior and exterior factors in the neighborhood, the residents under study do not have clear access to health axes and therefore do not have suitable living health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slumming
  • Living health
  • Health axes
  • City of Qom
  • Shadgholikhan neighborhood
1ـ ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا (1382)، «جامعه­شناسی توسعه»، انتشارات کیهان، تهران.
2ـ امینی، نجات؛ یداللهی، حسین و صدیقه اینانلو (1385)، «رتبه­بندی سلامت استان­های کشور»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20، صص 48-27.
3ـ باباخانی، محمد و حسین راغفر (1388)، «رابطه نابرابری درآمد و سلامت در ایران طی سال­های 1385-1355»، مجله مدیریت سلامت، صص 16-9.
4ـ پورکاظمی، محمدحسین و محمد سوزنده(1388)، «تعیین سبدغذایی برای گروه­های کم­درآمد مختلف با استفاده از منطق فازی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره87، صص74-53.
5ـ سام آرام، عزت­الله؛ امینی یخدانی، مریم (1388)، «بررسی وضعیت سلامت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قم»، فصلنامه بانوان شیعه، سال ششم، شماره21 ، صص160-134 .
6ـ سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سیدجلال (1383)، «شاخص­های سلامت اجتماعی»، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 3 و 4، تهران .
7ـ شکوئی، حسین(1382)، «فلسفه­های محیطی و مکتب­های جغرافیایی»، انتشارات گیتاشناسی، جلددوم، چاپ اول، تهران.
8ـ فرنودی، صنم السادات(1388)، «ارائه چارچوب ارزیابی فناوری­های سلامت در نظام بهداشت و درمان ایران؛ مطالعه موردی ربات رولنز»، فصلنامه سیاست، علم و فناوری، سال دوم، صص86-75.
9ـ کامیار, غلامرضا (1387), «حقوق شهری و شهرسازی», انتشارات مجد, چاپ سوم, تهران.
10ـ  مرکز آمار ایران (1385)،«آمارنامه جمعیتی استان قم».
11ـ مهندسان مشاور طرح و معماری (1386)، «ستادتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی استان قم»، سازمان عمران و بهسازی شهری، مرحله دوم, تهران.
12-نقدی، اسدا... و رسول صادقی (1385)، «حاشیه­نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان)»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره20، صص 233-213.
13- یوسفی، مهدی، اکبری ساری، علی، اولیایی منش، علیرضا و محمد عرب (1389)، «روش­های تخصیص مبتنی بر نیازمنابع نظام سلامت و ارزیابی وضع موجود تخصیص به استان­های ایران»، مجله پژوهشی حکیم، تابستان 1389، دوره سیزدهم، شماره دوم، صص20-10.
14- Asthana Sheena (1995), “Variation in Poverty and Health Between Slum Settlement: Contadictiory Findings From Visakhapantnam”, India, www . Elsevier.com, Vol.40. No 2, pp. 177-188.
15- Brunn, S. Williams, J. and Zieglar. D (2003), “Cities of the World: World Regional Urban Development, New York Iron Man and Little Field.
16- Chakraborty, Raja, Kaushik Bose, Samiran Bisai (2009), “Relationship of Family Income and House Type to Body Mass Index and Chronic Energy Deficiency among Urban Bengalee Male Slum Dwellers of Kolkata”, India, www.Elsevier.com,pp. 45-75.
17- Chowdhury, Farhat Jahan Nurul Amin, A.T.M (2006), “Environmental Assessment in Slum Improvement Programs: Some Evidence from a Study on Infrastructure Projects in Two Dhaka Slums”, www.Elsevier.com, pp. 530-552.
18- Curvy, Leslie, Minh, Luong, Harlan M. Krumholz, John Gaddis, Paul Kennedy, Stephen Rulisa, Lauren Taylor, Elizabeth H. Bradley (2010), “Achieving Large Ends with Limited Means: Grand Strategy in Global health, www.Elsevier.com, pp. 82-86.
19- Gazmararian Wolf MS, JA, Baker DW, Health Literacy and Health Risk Behaviors among Older Adults, Am J Prev Med; 32(1): 19-24.
20- Katukiza A.Y, M. Ronteltap, A. Oleja, C.B. Niwagaba, F. Kansiime, P.N.L. Lens (2010), “Selection of Sustainable Sanitation Technologies for Urban Slum, A Case of Bwaise III in Kampala, Uganda, www.elsevier.com, 52-62.
21-Lall, Somik, Mattias, Lundberg and Zmarak Shalizi (2008), “Implications of Alternate Policies on Welfare of Slum Dwellers: Evidence from Pune, India, Journal of Urban Economics, www. Elsevier .com, pp. 56-73.
22- Ngoasong, Michael Zisuh (2009), “The Emergence of Global Health Partnerships as Facilitators of Access to Medication in Africa: A Narrative Policy Analysis”, www. Elsevier.com, pp. 949-556.
23-Ozener, Bariş and Bernhard Fink (2010), “Facial Symmetry in Young Girls and Boys from a Slum and a Control Area of Ankara, Turkey”, Journal Evolution and Human Behavior 31, www.elsevier.com, pp. 436-441.
24- Semba, Richard, SaskiadePee, Klaus Kraemer, KaiSun, Andrew Thorne Lymanb, Regina Moench-Pfanner, MayangSari, Nasima Akhter and Martin W.Bloem (2009), “Journal of Int.J.Hyg. Environ, Health”, www.elsevier.de/ijheh, 212 pp.387-397.
25- Stephans, Carolyn (1992), “Training Urban Traditional Birth Attendants Balancing International Policy and Local Reality”, www.elsevier.com, Vol. 35, No.6, pp.811-817.
26- Sohel Rana M.D (2009), “Status of Water Use Aanitation and Hygienic Condition of Urban Alums: A Study on Rupsha Ferighat Slum”, Khulna, www.elsevier.com, pp. 322-328.
27- Su, Meirong, Brian D. Fath, Zhifeng Yang (2010), “Urban Dcosystem Health Zssessment: A Feview”, www.Elsevier.com, pp. 2452-2434.
28- Temmerman, Marleen, Lauren Beth Foster, Philip Hannaford, Adriano Cattaneo, Jørn Olsen, Kitty W.M. Bloemenkamp, Albrecht Jahn and Miguel Oliveira da Silva (2006), “Reproductive Health Indicators in the European Union: The REPROSTAT Project”, www. Sciencedirect .com, pp. 3-10.
29- Tsujita, Yuko (2009), “Deprivation of Education in Urban Areas: a Basic Profile of Slum Children in Delhi, India”, Institute of Developing Economies, Ide Discussion Paper, No. 199.
30- Vearey, Joanna, Ingrid Palmary, Liz Thomas B, Lorena Nunez, Scott Drimie (2010), “Urban health in Johannesburg: The Importance of Place in Understanding Intra-urban Inequalities in a Context of Migration and HIV”, Journal Homepage:
       www.elsevier.com/locate/health place, pp. 694-702.
31- Zhao, Y, S.Cui, J.Yang, W. Wang, A.Guo, Y. Liu, W. Liang (2010), “Basic  Public Health  Services Delivered in an Urban Community: a Qualitative Study:, www. Elsevier.com, pp. 1-10 .
32- WHO. (2008), “Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health”, Commission on Social Determinants of Health Final Report, Geneva: World Health Organization.