نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور نجف آباد

2 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور جهرم

چکیده

در ارتباط انسان با طبیعت گیاهان و فضای سبز از دیرباز، یکی از نیازهای اصلی در فضای زندگی بشر بوده که با گسترش شهرها، زندگی شهرنشینی و فزونی آلاینده­های ناشی از فعالیت­های انسانی اهمیت خود را در بعد مادی و معنوی زندگی انسان بیشتر نشان داده است.
در توسعه پایدار شهری توزیع متناسب فضای سبز با توجه به پراکندگی متوازن جمعیت یکی از اصول برقراری عدالت جغرافیایی است.
هدف این پژوهش بررسی جایگاه فضای سبز مناطق شهر شیراز در ارتباط با چگونگی توزیع جمعیت با توجه به رویکرد توسعه پایدار می­باشد.
روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- موردی است که در بررسی عدم تعادل پراکنش جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز و ارتباط مستقیم آن با توزیع فضای سبز شهری از ضریب آنتروپی و مدل تبدیل کوییک استفاده گردیده است.
از یافته­های این پژوهش می­توان به مواردی چون عدم توازن فضای سبز شهری در ارتباط با روند نامتعادل جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز طی دوره­های زمانی (1385-1365) بر اساس شاخص ویلیامسون اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Position of Green Space in Sustainable Development Approach Using Entropy Coefficient and Williamson Model Case Study: Shiraz City

نویسندگان [English]

  • Mehri Azani 1
  • Mouhamad reza Abbasi 2

1 Assistant Professor Najaf Abad

2 University Lecturer, Jahrom Payma-e-Noor University

چکیده [English]

From the past to now, plants and green spaces have been one of the fundamental needs in human's life especially with relation to nature. These plants and green spaces have showed their importance in physical and spiritual human life more and more with extension of cities, urbanization and increasing pollutants level originated from human activity. The distribution of green space is one of the principles of geographical justice implementation in sustainable urban development by considering balanced population distribution. The main purpose of this study is an analysis of the position of green space in different regions of Shiraz city in relation to population distribution by considering sustainable development approach. The methodology of this study is based on functional purpose and descriptive-case nature in which we used entropy coefficient and convention Koyck model to find imbalance of population disperse in regions of Shiraz city and its direct relation with urban green space distribution. It can be referred to imbalanced urban green space in relation with population distribution in regions of Shiraz (1987-2007) based of Williamson index as one of the results of this study.

1- ارجمندنیا، اصغر (1379)، «بوم­ شهر تبلور پایداری شهری»، فصلنامه مدیریت و برنامه­ریزی شهری، شماره 4، سال اول، دامنه صفحات 72-57.
2- اذانی، مهری (1385)، «اکولوژی انسانی و مدیریت پایدار منابع در شهر اصفهان»، خلاصه مقالات سومین کنگره بین­المللی جغرافی­دانان جهان اسلام، دانشگاه اصفهان 20 تا30 آذر ماه.
3- اذانی، مهری (1381)، «فضای سبز شهر اصفهان در ارتباط با روند توسعه پایدار»، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال دوم، شماره 8، دامنه صفحات 40-25.
4- اسماعیلی، اکبر (1381)، «بررسی کاربری فضای سبز از دیدگاه برنامه­ریزی شهری»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.
5- بحرینی، سیدحسین، مکنون، رضا (1380)، «توسعه شهری پایدار، از فکر تا عمل»، مجله محیط­شناسی، سال7، شماره27، دامنه صفحات94-82 0
6-  تبرکی، احمد (1371)، «مبانی طراحی در فضای سبز، مجموعه مقالات سمینار فضای سبز، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران»، جلد اول، دامنه صفحات183-169 .
7- حکمت­نیا، حسن و میرنجف موسوی (1385)، «کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای»، چاپ اول، نشر علم نوین، یزد
8- حکمتی، جمشید (1371)، «طراحی باغ و پارک»، انتشارات سیاه تیری.  
9- رحیم مقدم، جواد (1385)، «توسعه پایدار شهر ایلام»، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
10- سعیدنیا، احمد (1382)، «فضای سبز شهری»، انتشارات شهرداری­های کشور.
11- سلاحی سعادتلو، میرپرویز (1371)، «نگهداری و توسعه فضای سبز و مشکلات آن در شهرهای بزرگ در اثر ازدیاد جمعیت و تخلیه روستاها با مهاجرت به شهر»، جلد اول، مجموعه مقالات سمینار فضای سبز، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر، تهران، دامنه صفحات 66-52.
12- شکویی، حسین (1373)، «دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری»، انتشارات سمت.
13- صفاریان، احمد (1371)، «مبانی طراحی فضای سبز از نظر نحوه انتخاب گیاهان»، جلد اول، مجموعه مقالات سمینار فضای سبز، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، دامنه صفحات43-27 0
14- فرید، یدالله (1375)، «جغرافیا و شهرسازی»، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تبریز.
15- فنی، زهره (1382)، «شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه­ای»، تهران، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.
16- عبدالله­زاده فرد، علیرضا (1384)، «بررسی عوامل موثر و جهات گسترش کالبدی شهر شیراز در دوره 1300 تا 1385».
17- مرکز آمار ایران (1365)، «نتایج سرشماری عمومی و نفوس مسکن»، شهرستان شیراز.
18- مرکز آمار ایران (1375)، «نتایج سرشماری عمومی و نفوس مسکن»، شهرستان شیراز.
19- مرکز آمار ایران (1385)، «نتایج سرشماری عمومی و نفوس مسکن»، شهرستان شیراز.
20- نسترن، مهین (1380)، «تحلیل و سنجش درجه‌ تمرکز و پراکنش شاخص­های بهداشتی، درمان شهر اصفهان»، مجله‌ مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دامنه صفحات 176-160­.
21- وارثی حمیدرضا، قائد رحمتی، صفر و باستانی­فر، ایمان (1386)، «بررسی توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت (مطالعه موردی شهر اصفهان)»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 9، دامنه صفحات 115-99 .
22- Haughton, G. (1997), "Developing Sustainable Urban Development Models", Cities, pp.14-25.
23- Leff-E, (2001), "Theglobal Context of the Greening of Citiein Gordon".
24- Mukomo, S., (1996), "On Sustainable Urban Development in Sub Saharan Africa Cites", University of Illinois.
25- Olofsson, J. & Shandow-E., (2003), "Towards amore Sustainable City Planning - acase Study of Dares Salam Tenzania", MFSUmeaUniversity.
26- Rasool, R. (1999), "Univers Calturel des Migrantset la Planification Urbans Villes Nourelles" Thesedu Doctorat, AlainIarrivs, Universte du Toulouse Hemirauk T.Ioulouse.
27- Windner, Robert (2003), "Planning Law Primer", Basics of Variances Planning Commission Journal, pp 50-64.
28- Tadjoeddin, M.Z. (2003), "Aspiration to Inequality, Regional Disparity and Centre - Regional Conflicts in Indonesia Conference on Spatial in Equality in Asia", United NationsUniversity Centre, Tokyo, 28-29 March 2003.