نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

2 جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در دنیای معاصر، یکی از ابعاد برنامه­ریزی، تلاش در راستای ارتقای زندگی انسان و بهبود شرایط زیست وی است. به گونه­ای که بسیاری از موفق­ترین دولت­ها، دلیل توفیق برنامه­های خود را، بهبود زندگی مردم و افزایش سطح رفاه آنها می­دانند. در مقابل، زمانی برنامه­های رفاه اجتماعی بهتر به اهداف پیش­بینی شده می­رسند که جامعه مورد نظر، از سطح آموزش لازم برخوردار باشد. بنابراین، دانش و آگاهی، سنگ بنای توسعه و رفاه جامعه است. در جامعه ایران، سطح دانش و آگاهی مردم نسبتاً پایین است. این میزان در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری بسیار پایین­تر است، که عمق چالش آگاهی را در میان این بخش از جامعه نشان می­دهد. بنابراین، با داشتن سطوح آموزشی پایین، و به دنبال آن، کم­اطلاعی از حقوق شخصی، شهروندی و اجتماعی، جامعه روستایی دچار سرگردانی شدیدی در تهیه خواسته­های خود شده است. این امر، به­نوبه خود تأثیری معکوس در موفقیت برنامه­ریـزی نهادهای مرتبط با جامـعه روستایی دارد. حال، این سوال مطرح می­شود که؛ آیا بین دانش حقوقی روستاییان و رفاه اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟ تحقیق حاضر با کمک روش پیمایشی و با استفاده از تحلیل- توصیفی انجام شده است. بر این مبنا با تکمیل 230 پرسشنامه در سطح ساکنان روستایی دهستان میان کوه غربی استان لرستان - شهرستان پلدختر، مشخص گردید که رابطه معناداری بین دانش حقوقی و میزان رفاه اجتماعی وجود دارد. در این راستا حقوق فردی و شهروندی بیشترین سهم را بر رفاه اجتماعی به ویژه در میزان رضایت از خدمات و میزان مشارکت روستائیان داشته­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impacts of Legal Knowledge in Rural Social Welfare (A Case: Study of Western Mian Kohe, Country area Poldokhtar-Lorestan Province- Iran)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pourtarery 1
  • Abdolreza Roknedin Eftekhari 1
  • Mahdi Rahmati 2

1 Department of Geography, University of Madras

2 Geography and Rural Planning ¬, Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

Making efforts to improve the quality of human being life and raising the conditions and standards of that, is one of the dimensions of planning, in our contemporary world. So that many of the most successful governments, evaluate the successful of their programs by people life improvement and increase in their welfare level. On the other hand, the social welfare programs will better achieve their expected goal, if the society have an acceptable level of knowledge according to this knowledge and wisdom are the bed stone of social welfare and development the overall level of knowledge and scientific wisdom of social in Iran is relatively low. This is too lower in rural social in compare with urban social and that shows the depth of wisdom s challenge among this portion of society. However as a result of low education level, knowing a little about personal, civic and social rights makes rural community too confuse to get to its willing. In turn, this matter will have a contrary effect on success of rural social planning organizations know, this question evil raise that: is there any meaning relation behaviors rural people legal knowledge and the social welfare? To knowing this, 200 questionnaires have been filled among rural habitat of Vashian country areas of Lorestan province and have shown that there is significant correlation between social welfare and the level of legal knowledge of rural people. In respect to this personal and civic right have had the largest shares in social welfare especially in housing quality, rural partnership and housing satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal knowledge
  • Social welfare
  • rural development
  • Sustainable development
  • Lorestan
1ـ صانعی، پرویز (1381)، «حقوق و اجتماع: رابطه حقوق و عوامل اجتماعی و روانی»، نشر: طرح نو، ص 84.
2ـ عثنی عشری، ابوالقاسم، حسین­زاده، فاطمه (1386)، «مدیریت و عصر دانش»، نشر: نور علم، ص19-10.
3ـ آزاد، پیمان (1382)، «الفبای آگاهی»، نشر: بیدگل، ص 38.
4ـ مدنی، سعید، (1379)، «به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی»، شورای برنامه­ریزی سازمان بهزیستی کشور، ص13.
5ـ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا (1379)، «جایگاه رفاه اجتماعی روستا در برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، جایگاه روستا در فرایند رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، ص 6- 19.
6ـ رنانی، محسن (1380)، «مجلس و پژوهش»، نشریه مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شماره 30، سال 8، تابستان، ص 1.
7ـ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و سیدعلی بدری (1382)، «ارزیابی پایداری: مفهوم و روش»، ماهنامه تحقیقات جغرافیایی،  شماره پیاپی 69، نسخه 2، صص 9-34.
8ـ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و مرتضی توکلی (1382)، «رفاه اجتماعی روستایی، رویکردی شناختی در تبیین معرف­ها»، مجله مدرس، دوره 7، شماره 2، تابستان 1382، ص 62.
9ـ رجب­پور صادقی، اکرم (1385)، «سنجش دانش حقوقی زنان کارمند تهرانی و تأثیر آن در مشارکت ایـشان»، دانـشگاه تربیت مدرس، پایان­نامه کارشناسـی ارشد رشـته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، ص 170.
10ـ نوری، مرضیه (1380)، «ارزیابی عملکرد مجتمع­­های خدمات بهزیستی روستایی در رفاه اجتماعی روستایی، مطالعه موردی: روستاهای کورده، امام تفی و دهشک شهرستان مشهد»، دانشگاه تربیت مدرس، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، ص 71
11ـ فاضل­نیا، قریب ( 1383)، «تحلیل عوامل موثر بر شناخت و آگاهی روستاییان از بخش تعاون و ارائه الگوی راهبردی، با تأکید بر عوامل محیطی، مطالعه موردی: استان سمنان»، دانشگاه تربیت مدرس، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، ص 139.
12ـ عینالی، جمشید، (1380)، «ازریابی نقش مجتمع­های خدمات بهزیستی روستایی در توسعه روستایی (رفاه اجتماعی)، مطالعه موردی: روستاهای سجاس، کرسف و گرماب- شهرستان خدابنده»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، صص71-77.
13- Midmore, Whittaker (2000), "Economics for Sustainable Rural Systems", Ecological Economics, 35, 173-189, 173.
14- Shortall, Sally (2008), "Are Rural Development Programmes Socially inclusive? Social Inclusion, Civic Engagement, Participation, and Social Capital: Exploring the Differences", Journal of Rural Studies, 24 (2008), 450-457.
15- Irina Raˆmniceanu and Robert Ackrill (2007) "EU Rural Development Policy in the New Member States: Promoting Multifunctionality?", Journal of Rural Studies, 23, 416-429.
16- Holbrook, J. Adam and David A. (2001), "Wolfe Knowledge, Clusters and Regional Innovation: Economic Development in Canada, Ontario", 1990-2000, 70
17- Nico Heerink, Xiaobin BAOb, Rui LI Kaiyu LU, Shuyi FENG (2009), "Soil and Water Conservation Investments and Rural Development in China", China Economic Review, 20, 288-302.
18- M. Geepu Nah Tiepoh, Bill Reimer (2004), "Social, Capital, Information Flows, Andincome Creation in Rural Canada: A Cross-community Analysis", Journal of Socio-Economics, 33, 427-448.
20- Upadhyay R., Dhupper R. and Maheshwari S. (2003), "Legal Empowerment of Rural Women through Information  Building Programe, Global Communication", Research Association Centre for International Communication, Macquarie University, Sydney,  Australia, 07-09 January 1.
21- Indranil Dutta (2007), "Comment, Health Inequality and Non-Monotonicity of the Health Related Social Welfare Function", Journal of Health Economics, Finland, 26, 414-421.
22- Werner Hediger (2000), "Analysis of Sustainable Development and Social Welfare, Switzerland", Ecological Economics, 32, 481-492.
23- Zhongren Zhou, Wenliang Wu, Qun Chen, Shufeng Chen (2008), "On Sustainable Development of Rural Household Energy in Northern China", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, 2227-2239.