نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

توریسم پدیده­ای است که در دهه­های اخیر مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفتـه و به دلیل آثار فراوان آن از بـعد اقتصادی، ایجاد اشتغال، ارزآوری، کـمک به آشنایی فرهنگ­ها در ایران نیز تلاش­هایی در جهت توسعه این صنعت انجام شده است بهره­مندی از پیامدهای ارزشمند گردشگری زمانی امکان­پـذیر خواهد بود که شناخت کافی در مورد ماهیت این پدیـده و ویژگی­های آن و قابلیت­های مناطق مختلف کشور صورت گیرد.
منطقه شاندیز از دیرباز دیار آشنای جهانگردان و طبیعت گردان بوده و این حکایت از جایگاه والای جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی این سرزمین دارد. اما با وجود قرارگیری در پیرامون کلانشهر مشهد  و داشتن مواهب طبیعی - فرهنگی توریسم نتوانسته در زمینه گردشگری توسعه شایسته­ای داشته باشد و به یکی از بخش­های اقتصاد پر درآمد کشور تبدیل شود.
هدف این مقاله تحلیل توسعه گردشگری در منطقه شاندیز، شناخت علل عدم توسعه گردشگری منطقه  و ارتباط توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه می­باشد.
روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و علی بوده که از طریق مطالعات کتابخانه­ای، مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه اطلاعات جمع­آوری شد و با استفاده از نرم­افزارSPSS  اطلاعات تجزیه و تحلیل و فرضیات مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که: عدم آشنایی کافی از جاذبه­های گردشگری منطقه باعث عدم توسعه بوده و توسعه گردشگری راهکار توسعه اقتصادی منطقه می­باشد و رونق گردشگری منطقه مرهون کلان شهر مشهد است، و در نهایت پیشنهاداتی جهت توسعه گرشگری و توسعه اقتصادی منطقه ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Tourism Development in Shandiz Resort

نویسندگان [English]

  • Masood Taghavaee
  • Mahdi Zanganeh

Geography and Urban Planning tabriz University

چکیده [English]

Over recent decades, there has been paid so much attention to tourism in different communities and because of its making economical benefits, developing employment, importing foreign currency, making Iran culture known so much effort has been done for developing tourism industry. Taking advantage of tourism valuable benefits is possible if we get sufficient recognition with the nature of this phenomenon and its characteristics and tourism potentials of Iran’s different regions. Shandiz has been familiar to tourists and this indicates this region’s geographical, Cultural and historical high position. However, In spite of locating around cosmopolitan Mashhad and having natural gifts, Shandiz has not developed satisfactorily and has not become one of the profitable regions of Iran’ economy

1ـ آریافر، کاظم (1388)، «امکان سنجی تأسیس ژئوپارک در استان لرستان با استفاده از روشAHP»، پایان­نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، به راهنمایی دکتر کرامت­اله زیاری، دانشگاه آزاد واحد قزوین.
2ـ استادحسین، رضا (1379)، «صنعت گردشگری و جنبه­های اقتصادی آن»، نشریه تازه­های اقتصادی، شماره90.
3ـ باهر، حسین (1377)، «دگراندیشی پیرامون گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی)»؛ فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 20، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
4ـ تولایی، سیمین (1386)، «مروری بر صنعت گردشگری»، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، تهران.
5ـ دخیلی کهنمویی، جواد (1383)، «بررسی راهکارهای توسعه صنعت توریسم در آذربایجان شرقی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
6ـ رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی (1385)، «شناخت گردشگری»، چاپ دوم، انتشارات چهارباغ ، اصفهان.
7ـ زاهدی، شمس­السادات (1386)، «مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تکیه بر محیط زیست»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
8ـ سلطانی، مرضیه (1388)، «تحلیلی فضایی نقشICT  در گردشگری الکتریکی شهر اصفهان»، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
9ـ شریف­زاده و مرادنژاد (1381)، «توسعه پایدار و گردشگری روستایی»، ماهنامه جهاد، خرداد و تیر. 
10ـ شهرداری شاندیز (1388)، دفتر عمران.                                              
11ـ شهرداری شاندیز (1388)، «گزارش عملکرد سی ماهه شهرداری».
12ـ کهزادی، اسفندیار، احمد خادم­الحسینی و زیبا فتوحی و نگار قدیمی (1388)، «تحلیلی بر امنیت اجتماعی و فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری»، مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اصفهان.
13ـ گی، چاک، وای (1377)، «جهانگردی در چشم­اندازی جامع»، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران.
14ـ محصل، محمدعلی و شیخ­زاده روح­اله (1387)، «شاندیز بهشت خراسان»، انتشارات چهارم، مشهد.
15ـ مهندسین مشاور بافت شهر (1381)، «طرح توسعه گردشگری طرقبه و شاندیز-مشهد»، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی.
 16ـ مهندسین مشاور بافت شهر (1384)، «طرح امکان سنجی توسعه گردشگری استان خراسان رضوی»، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی.
17ـ مرکز بهداشت شهر شاندیز (1388)، «دفتر آمار و اطلاعات».
18- Kin Hang (2004), The Southern Sound (Nanying): "Tourism for the Preservation and Development of Traditional Arts", Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.9, No. 4
19- Briedenhan, Jenny and Eugenia (2004), "Wickness, Tourism- Routes as a Tool for the Economic Development of Rural Vibrant Hope or Impossible Dream", Tourism of Management, Vol. 25
20- Sharpley, J. and Richard (1997), "Rural Tourism: and Introduction", P No. 4.
21- Abby Liu, Gwoffey Wall (2006), "Planning Tourism Employment", A Developing Country Perspective, (Tourism Management www, Elsevier.com/locat/tourman.
22- www.shandiz.ir.
23- WTO, http://www.answer.com/ tourism &r= 67, 2004 a.