نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به اینکه تولید محصول و قابلیت‌های کشاورزی هر منطقه به ویژگی­های اقلیمی آن بستگی دارد لذا مطالعه پارامترهای اقلیمی موثر بر کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات باد بر روی شرایط زراعی و میزان بهینه­سازی شرایط زراعی توسط بادشکن غیرزنده نفوذ ناپذیر بر روی گندم رقم روشن در محمدآباد جرقویه اصفهان در طراحی گردیده است. برای بررسی تغییرات ناشی از بادشکن پارامترهای زراعی گندم (رقم روشن) شامل: وزن هزار دانه، تعداد دانه در هر سنبله، تعداد سنبله در مترمربع، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و درصد خوابیدگی در قالب یک طرح کامل تصادفی در تیمارهای فاصله از بادشکن بر حسب ارتفاع بادشکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس حاکی از اختلاف معنی­دار در سطح احتمال یک درصد برای پارامترهای وزن هزار دانه، عملکرد و درصد خوابیدگی و در سطح احتمال 5 درصد برای پارامترهای عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در سنبله است. مقایسه میانگین وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد خوابیدگی در سطوح مختلف تیمارها حاکی از وجود اختلاف معنی­دار در میانگین­های هر پارامتر در هر تیمار می­باشد. نتایج مقایسه میانگین وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه بیانگر یک روند مشابه  نسبت به فاصله از بادشکن می­باشند به­طوری که با افزایش فاصله از بادشکن تا  5 برابر ارتفاع آن همه پارامترها مزبور افزایش می­یابند به نحوی که اختلاف معنی­دار بین آنها با شاهد در این فاصله  مشهود می­باشد و در این نقطه مقادیر این پارامترها به بیشترین حد خود می­رسند و سپس با افزایش فاصله مقادیر آنها کاهش می­یابد و در 15 برابر ارتفاع بادشکن مقادیر این پارامترها با شاهد فاقد اختلاف معنی­دار می­شود. از آنجا که پارامتر درصد خوابیدگی بر عکس عملکرد زراعی گیاه عمل کرده است بنابراین، این پارامتر نیز متأثر از فاصله از بادشکن می­باشد. ولی پارامترهای تعداد سنبله در مترمربع و عملکرد بیولوژیکی متأثر از فاصله از بادشکن نمی­باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment the Role of Windbreak on Some Agronomic Characteristics of Wheat in Mohammad Abad of Esfahan

نویسندگان [English]

  • Javad Khoshhal 1
  • Abbasali Vali 2
  • Moahsen Pourkhosravani 3

1 Associate professor at Esfahan University

2 Associate professor at Shiraz University

3 Ph.D. Student in Esfahan Geomorphology, University

چکیده [English]

Attention to agricultural production capabilities in every region is related to climatic characteristics, so study on the climatic parameters is very important. This study evaluates for assessment the effect of wind on crop conditions and optimizes the amount of crop conditions by wind break on wheat in Mohammad Abad in Esfahan. For assessment of changes that are resulting from carminative agronomic Traits of Wheat include: grain weight, number of grains per spike, spikes per square meter, grain yield, biological yield and percentage resting form a complete random design treatments. Distance carminative height was evaluated. Analysis of variance showed significant difference in the level of 1 percent for grain weight, yield and resting percent and 5 percent levels for biological yield and grain number per spike showed. Test to compare mean grain weight, number of grains per spike, spike in m², grain yield, biological yield and percentage resting treatments at different levels indicated significant differences in the averages of each trait in each treatment. Test results compare mean grain weight, number of grains per spike and grain yield indicate a trend similar to the distance from carminative are interactively with increasing distance from the windbreak to 5 times the height of all traits increase. So that significant differences between their control and this is evident from the values of these traits point to reach their maximum and then with increasing amounts of their distance decreases and amounts to 15 times the height of the traits seen carminative without significant difference. For the adjective percentage resting contrast crop plant performance has done so, these traits also influenced by distance are carminative. But the spike in m² and biological function are not affected of distance from the windbreak

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate applications
  • Mohammad Abad
  • Treatment
  • Spike
  • Wheat
  • Windbreak
1ـ خدابنده (1362)، «زراعت غلات»، تهران، مرکز نشر سپهر.
2ـ رفاهی (1383)، «فرسایش بادی و کنترل آن»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4ـ کوچکی، بنایان (1373)، «فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی»، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
5ـ کوچکی، علی؛ نصیری، مهدی (1387)، «تأثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت CO2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری»، مجله پژوهش­های زراعی ایران، جلد 6، شماره 1.
6ـ نورمحمدی، قاسم؛ سیادت، عباس؛ کاشانی، علی (1380)، «زراعت غلات»، دانشگاه چمران اهواز، جلد اول، ص 44.
7. Bird, P.R., T.T. Jackson and K.W. Williams (2002), "Effect of Synthetic Windbreaks on Pasture Growth in South West Victoria, Australia", Australian Journal of Experimental Agriculture, 42 (6), 831-840.
8- Carberry, P.S., H.Minke, P.L. Poulton, J.N.G Hargreaves, A.J. Snell and R.A.Sudmeyer, (2002), "Modelling Crop Growth and Yield under the Environmental Changes Induced by Windbreak", Australian Journal of Experimental Agriculture, 42 (6), 887-886.
9- Hess, J., J.Poulsen, R. Conner, and J. Bay. (1997), "Using a Windbreak Habitat Model Across Broad Landscape: The Effect of Local Landscape Composition and Geographic Location", Pub by North Carolina State University, USA.
10- Klein, L. (2002), "Portable Windbreak Fences", Alberta, Saskatchewan Agriculture and Food, Canada.
11- Kuhus, M. (1998), "Windbreak Benefits and Design", Pub by Utah state University, USA.
12- Lal, M., K.K., Singh, L., Rathore, G., Srinivasan and S.A., Saseendran, (1998), "Vulnerability of Rice and Wheat Yields in NW India to Future Changes in Climate", Agric. Forest Meterol, 89: 101-114.
13- Mall, R.K. and P.K., Aggarwal, (2002), "Climate Change and Rice Yields in Diverse Agro-environments of India, I. Evaluation of Impact Assessment Models", Clim. Change, 52: 315-330.
14- Strine, J.H. (2005), "Windbreak Management", Pub by KansasStateUniversity", USDA. Forest Service, USA.