نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی و مدیریت، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز.

چکیده

چکیده
با توجه به تقاضای روزافزون مردم به مراکز تفریحی، تحلیل­های اقتصادی و اجتماعی و بررسی کامل خواسته­های مردم برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم، امری ضروری است. روستای کندوان از توابع شهرستان اسکو واقع در استان آذربایجان­شرقی به­دلیل دارا بودن جاذبه­های زیاد، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور محسوب می­شود. لذا مطالعه ارزش توریستی آن می­تواند در پیش­بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. در این مطالعه از روش هزینه سفرمنطقه­ای برای ارزش­گذاری اقتصادی تفرجگاه کندوان استفاده شده است. این روش بر مبنای استفاده از نقشه و خصوصیات اقتصادی- اجتماعی بازدیدکنندگان از تفرجگاه و نیز افزایش هزینه و مسافت دسترسی به منطقه است. داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 124 بازدیدکننده از منطقه مذکور در نوروز سال 1391 جمع­آوری گردید. نتایج نشان دادند مقدار هزینه سفر با تعداد بازدیدکنندگان رابطه منفی دارد. 82 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده از روستای مذکور هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 2657 تومان و ارزش تفرجی روزانه روستای کندوان 329500 تومان برآورد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Recreational Value of Kandowan Touristic Village Using Travel Cost Method

نویسندگان [English]

  • Ahmad Asadzadeh 1
  • Davood Behbudi 2
  • صارمی Saremi 3

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tabriz

2 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tabriz.

3 MA Student in Economics, University of Tabriz.

چکیده [English]

Abstract
Given the increasing demand for recreation places, it is appropriate to use social and economic analysis to study peoples’ demand for the provision of recreational facilities in any region. Kandovan is a tourist attraction and a historical village located on the south of Tabriz. The estimation of the recreational value of Kandovan village is useful in predicting needs, meeting requirements and development of tourism in the region. The research method is based on using maps and collecting data about socio-economic characteristics of visitors and travel cost associated with the visits. The data were collected by questionnaires and interviews with 124 visitors. The results revealed that the amount of travel cost was negatively related to the number of visitors, 82 percent of visitors were willing to pay the entry fee to the village. The average willingness to pay was 26570 Rials and the recreational value of Kandovan was estimated to be 3295000 Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kandovan village
  • Travel cost method
  • Tecreational value
منابع
ـ امیرنژاد، حمید؛ عطایی سلوط، کمال و کمیل، مهجوری (1388)، «تعیین ارزش تفریحی پارک­های شهری، مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز»، مجله دانش کشاورزی، جلد 19 شماره 2، صص32-44.
ـ خداوردیزاده؛ محمد، حیاتب، باب­اله و محمد، کاوسی کلاشمی (1387)، « برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارشگذاری مشروط»، علوم محیطی، سال پنجم، شماره چهارم، صص 43-52.
ـ راحلی، حسین؛ خداوردیزاده، محمد و حامد، نجفی علمدارلو (1389)، «برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزشگذاری مشروط»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 4، صص 49-62.
ـ سعودی شهابی، سمیه و عباس اسماعیلی ساری (1385)، «تعیین ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی به روش هزینه سفر»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره3، 61-70.
ـ کاویان­پور، کامیار (1378)، «ارزشگذاری اقتصادی پارک جنگلی سی سنگان و ارائه سیستم بهینه مدیریت»، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
ـ کمف، هروه (1379)، «اقتصاد در تنگنای اکولوژی»، ترجمه شاهرخ وزیر دفتری، شاهرخ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 248.
ـ گیورگیز، شاروسین (1378)، «ارزشگذاری خسارات وارده ناشی از مواد نفتی بر محیط زیست تالاب شادگان»، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
ـ مافی غلامی، داود و نبی الله، یارعلی (1388)، «ارزشگذاری تفرجگاهی تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر منطقه­ای»، مجله محیط شناسی، سال سی و پنجم، شماره 50 تابستان، صص 45-54.
ـ مافی غلامی؛ داود، نوری کمری، اکرم و نبی­الله، یارعلی (1390)، «ارزش­گذاری اقتصادی تفرجگاه­های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه­ای (مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری)»، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 75، صص1-16.
- Amiraslany, A., Kulshreshtha, S., Ghorbani, M. )2012(, “Comparing the Economic Value of Fire Conditions and the Effects of Wildfire on Hiking in New-Mexico Recreation Sites Using Contingent the Valuation Method and Travel Cost Method”, American- Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 12 (9) 1196-1204.
-Bateman, I.J., Garrod, G., Brainard, J.S., Lovett, A., (1996), “Measurement Issues In The Travel Cost Method: AGeographical Information Systems” Approach, Agricultural Economics, (47) 191-205.
- Chen, W., Hong, H., Liu, Y., Zhang, L., Hou, X. and Raymond, M. (2004), “Recreation Demand and Economic Value: An Application of Travel Cost Method for Xiamen Island”. China Economic Review, (15) 398-406.
- Clawson, M., Knetsch, J.L., (1966), Economics of Outdoor Recreation, John Hopkins press, Baltimore.Fraser Island: An Application of the Travel Cost Method, Tourism Management, (29) 1197-1205.
- Czajkowski, M., Giergiczny. M., Kronenberg, J., Tryjanowski, P. (2012), “The Economic Value of a White Stork Nesting Colony: A Case of Stork Village in Pland”, Working Paper, University of WARSAW, Faculty of Economic Sciences, No.11.
-Fleming, C. M., Cook, A., (2008), “The Recreational Value of Lake McKenzie, Fraser Island: An Application of the Travel Cost Method”, Tourism Management, (29) 1197-1205.
-Lansdell, N., and Gangadharan, L. (2003), “Comparing Travel Cost Models and the Precision of Their Consumer Surplus Estimates: Albert Park and Maroondah Reservoir”. Australian Economic Paper, (42) 399-417.
- Mcconnel, K.E., Strand, I., (1981), “Measuring The Cost of Time in Recreation Demand Analysis, an Application to Sport Fishing, Agricultural Economics, (63) 153-166.
 -Moonse, E., (2003), “The Development and Application of Economic Valuation Techniques and their Use in Environmental Policy- a Survay, K.U”, Leuven-CES-ETE, 35.
- Nillesen, E., Wesseler, J and Cook, A., (2005), “Estimating the Recreational-Use Value for Hiking in Bellenden Ker Natinal Park”, Australia, Journal of Environmental Management, (36) 311-316.
- Rafiq, M. and Bangash, S. (2007), “Demand Analysis of Recreation Visits to Chitral Valley: A Natural Resource, Management Perspective”, The Pakistan Development Review, (46) 971-984.
 -Rolfe, J., and Prayaga, P. (2007), “Estimating Values for Recreational Fishing at Freshwater Dams in Queensland.” The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, (51) 157-174.
- Smith, V.K., Desvousges, W.H., Mcgivney M.P.,(1983), “The Opportunity Cost of Travel Time in Recreation Demand Model”, Land Ecnomics, (59) 259-278.
-Ward, F.A., Loomis, J.B., (1986), “The Travel Cost Demand Model As an Environmental Policy Assessment Tool: A Rev”iew of Literature”, Journal of Agricultural Economics, (11) 164-178.