نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشکاه تبریز

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانش‌آ‌موخته مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات برخی از پارامترهای هواشناسی (میانگین سرعت باد، حداقل، حداکثر و میانگین دما، اختلاف دمای حداقل و حداکثر هوا، تبخیر از تشت، میانگین رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، مقدار بارش، تعداد روزهای همراه با بارش بیش از 1، 5 و10 میلی­متر، تعداد روزهای همراه با گرد و غبار، تعداد روزهای برفی، تعداد روزهای با دید کم­تر از 2 کیلومتر و درجه روز بر مبنای دمای 18 و 21 درجه سانتی­گراد) در ایستگاه تبریز در دوره آماری 2005-1970 در سه مقیاس زمانی ماهانه، فصلی و سالانه با استفاده از روش ناپارامتریک مان-کندال (MK) مـی­باشد. تحلیل روند با دو روشMK  مرسوم (برای سری­های با ضرایب خود همبستگی غیرمعنی­دار) و MK اصلاح شده (برای سایر سری­ها) در سه سطح معنی­داری 1%، 5% و 10% انجام شد. شیب خط روند با روش سن به­دست آمد. نتایج نشان داد که در مقیاس سالانه پارامترهای تبخیر از تشت، حداقل، حداکثر و میانگین دما و درجه روز بر مبنای 21 درجه سانتی­گراد دارای رونـد افزایشی معنی­دار در سطح 5% بوده ولی بارش، تعداد روزهای همراه با بارش بیش از 1 و 5 میلی­متر و درجه روز بر مبنای 18 درجه سانتی­گراد دارای روند کاهشی معنی­دار (در سطح 5%) بودند. بقیه متغیرها در مقیاس سالانه روند معنی­دار نشان نداده­اند. شیب خط روند بارش سالانه 28/2- میلی­متر در سال و شیب نظیر برای هر سه عنصرمیانگین، حداقل و حداکثر دما معادل 06/0 درجه سانتی­گراد در سال بود. روند مشاهده شده در پارامترهای مورد بررسی بیانگر تغییرات اقلیمی روی داده در تبریز می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trend Analysis and Considering Effect of Meteorological Parameters in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Yagoub Dinpazhooh 1
  • Faege Niazi 2
  • Hamed Mofid 3

1 Water Engineering Department, Faculty of Agricultural, University of Tabriz

2 Ph.D. Student, Water Engineering Department, Faculty of Agricultural, University of Tabriz.

3 Graduate in Water Department, Islamic Azad University, Tehran Branch

چکیده [English]

The aim of this study is trend analysis of meteorological parameter including mean wind speed, min, max and mean air temperature, difference between the min and max temperature, pan evaporation, average relative humidity, sunshine hours, total precipitation, the number of days with precipitation more than 1, 5 and 10 mm, the number of days with dust, number of the days with snow and the number of days with visibility less than 2Km, degree days based on 18 and 21 oC at Tabriz station during 1970-2005 in three time scales, monthly, seasonal and annually using the non-parametric Mann-Kendall (MK) method. Trend analysis was conducted using two methods, which are conventional MK (for series having insignificant autocorrelation coefficients) and modified MK (for other series) in three significant levels, 1%, 5% and 10%. Trend slopes were calculated using Sen’s estimator. Results showed that in annual time scale, pan evaporation, min, max and mean temperature and degree days based on 18 and 210C have significant increasing trends at 5% level but precipitation, number of the days with precipitation more than 1 and 5 mm and degree days based on 180C have decreasing trend (at 5% level). Other parameters did not show significant trend in annual time scale. Trend slope of annual precipitation was -2.28 mm/year and trend slopes of all three elements, average, max and min temperature were 0.06 0C/year. Observed trends in studying parameters indicate climate change in Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mann-Kendall
  • Tabriz
  • Meteorological parameter
  • Sen’s estimator
  • Trend
ـ حجام، س.؛ خوشخو، ی. و شمس­الدین وندی، ر. (1387)، «تحلیل روند تغییرات بارندگی­های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش­های ناپارامتریک»، مجله پژوهش­های جغرافیایی، 64: 168-157.
ـ خلیلی ع. و بذرافشان ج. (1383)، «تحلیل روند تغییرات بارندگی­های سالانه، فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در یکصد و شانزده سال گذشته»، بیابان، 9. (1): 33-25.
ـ عزیزی، ق. و روشنی، م. (1387)، «مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال»، پژوهش­های جغرافیایی، (64): 13-28.
ـ کتیرایی، پ. س.؛ حجام، س. و ایران نژاد، پ. (1386)، «سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001»، فیزیک زمین و فضا، 33 (1): 83-67.
ـ منتظری، م. (1386)، «شناسایی تحلیل روند خشک­سالی­های اقلیمی زیرحوضه­های زاینده رود در نیم سده گذشته»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 22. (4): 144-125.
ـ منتظری، م. و غیور، ح. (1388)، «تحلیل مقایسه­ای روند بارش و خشکسالی حوضه خزر»، جغرافیا و توسعه، (16): 92-71.
ـ میرعباسی ر. و دین پژوه، ی. (1389)، «تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه­های شمال غرب ایران در سه دهه اخیر»، آب و خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)، 24. (4): 635-625 .
- Caloiero, T.; Coscarelli, R.; Ferrari, E. and Mancini, M. (2009), “Trend detection of annual and seasonal rainfall in Calabria (Southern Italy)”, International Journal of Climatology, (31): 44-56.
- Dinpashoh, Y.; Jhajharia, D.; Fakheri-Fard, A.; Singh, V.P. and Kahya, E. (2011), “Trends in reference crop evapotranspiration over Iran”, Journal of Hydrology, (399): 422-433.
- Kendall, M.G. (1975), “Rank Correlation Methods”, Griffin, London.
- Khaled, H.H.; Rao, A.R. (1998), “A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data”. Journal of Hydrology, (204): 182- 196.
- Khaliq, M.N.; Ouarda, T.B.M.J and Gachon, P. (2009), “Identification of temporal trends in annual and seasonal low flows occurring in Canadian rivers: The effect of short-and long-term persistence”, Journal of Hydrology, (369): 183-197.
- Kumar, S.; Merwade, V.; Kam, J. and Thurner, K. (2009), “Streamflow trends in Indiana: Effects of long term persistence, precipitation and subsurface drains”, Journal of Hydrology, (374): 171-183.
- Luo, Y.; Liu, S.; Fu, S.; Liu, J.; Wang, G. and Zhou, G. (2008), “Trends of precipitation in Beijiang River basin, Guangdong Province, China”, Hydrological Processes (22): 2377-2386.
- Mann, H.B. (1945), “Non-parametric tests against trend”, Econometrica, (13): 245-259.
- Matti, C.; Pauling, A.; Kuttel, M. and Wanner, H. (2009), “Winter precipitation trends for two selected European regions over the last 500 years and their possible dynamical background”, Theoretical Applied Climatology, (95): 2-26.
- Masoodian, S. A. (2004), “Temperature trends in Iran during the last half century”. Geography and Development, 2(3): 89-106.
- Modarres, R. and Silva, V. (2007), “Rainfall trends in arid and semi-arid regions of Iran”, Journal ofArid Environments, (70): 344-355.
- Raziei, T.; Arasteh, P. D. and Saghafian, B. (2005), “Annual rainfall trend in arid and semi-arid regions of Iran. ICID21st European Regional Conference”, 15-19 May. Frank furt (Oder) and Slubice- Germany and Poland.
- Tabari, H. and Hosseinzadeh Talaee, P. (2005), “Recent trends of mean maximum and minimum air temperatures in the western half of Iran”. Meteorology Atmospheric Physics, (111): 121-131.
- Xu, Z.X.; Takeuchi, K. and Ishidiaira, H. (2003), “Monitoring trend step changes in precipitation in Japanese precipitation”, Journal of Hydrology, (279): 144-150.
- Xu, Z.; Liu, Z.; Fu, G. and Chen, Y. (2010), “Trends of major hydroclimatic variables in the Tarim River basin during the past 50 years”, Journal of Arid Environments (74): 256-267.
- Yu, Y. S.; Zou, S. and Whittemore, D. (1993), “Non-parametric trend analysis of water quality data of rivers in Kansas”, Journal of Hydrology, (150): 61-80.
- Yue, S. and Hashino, M. (2003), “Temperature trends in Japan: 1900-1996”, Theor. Appl. Climatol. (75): 15-27.