نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

2 علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم

چکیده

بخش مسکن عرصه ظهور مشکلات متعددی بوده است که اغلب از سایر بخش‌های جامعه به آن تحمیل گردیده و موجبات برهم خوردن تعادل در آن را فراهم نموده است. یکی از مسائلی که همواره در بخش مسکن مطرح و با توالی نامنظم تکرار گردیده است، موج افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بوده، که به دنبال خود مسائل عدیده­ای به همراه آورده است. به نظر می‌رسد عوامل متعددی در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و شکل‌گیری موج‌های افزایشی آن نقش داشته است. این پژوهش کنکاشی در این موضوع بوده که به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در بخش توصیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه و استادی اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع­آوری شده است، در بخش تحلیلی جهت بررسی عوامل اصلی و همچنین تعیین آثار و پیامدهای افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، پیمایش و تحلیل‌های آماری صورت گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری از داده‌های تحقیق، که از نظرات نخبگان و کارشناسان بخش مسکن استفاده گردیده، نشان داده است که مؤلفه متغیرهای اجتماعی (Social) به عنوان تبیین­کننده اثر متغیرهای اجتماعی - فرهنگی با ضریب همبستگی (84/0) بیشترین تأثیر را بر افزایش بی­رویه قیمت مسکن در منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین متغیرهای فیزیکی- کالبدی و اجرایی به ترتیب با ضرایب همبستگی (­66/0 و 61/0) در رتبه‌های بعدی قرار داشته است. برخلاف انتظار، مولفه متغیرهای اقتصادی (Economic) از منظر خبرگان و کارشناسان بخش مسکن کمترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران بر عهده داشته است. بنابراین این متغییر علی­رغم آنکه با ضریب همبستگی (45/0) را به خود اختصاص داده است هنوز نقش آن، تأثیر ضعیفی تلقی نشده است، و در افزایش بی­رویه قیمت مسکن به همراه سایر عوامل نقش بسزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Main Causes of Irregular Housing Prices in Tehran Metropolitan

نویسندگان [English]

  • Saeadali Alavy 1
  • Moslem Aghayary 2
  • Taghy Heidary 3

1 Geography and Urban Planning, University of Tarbiat Modarres

2 Economic Sciences, Tarbiat Modarres University

3 Geography and Urban Planning, University of Tarbiat Moallem, Tehran

چکیده [English]

Housing sector has been the emergence of several problems that have frequently been imposed on other sectors of society, and caused the imbalance which has provided. One of the issues consistently raised in the housing sector and with non- regular sequence is repeated, Spiraling house prices have been raising tide that has brought to their numerous problems. Several factors seem to increase housing prices and excessive wave formation and its role is increasing. The consultative research in this subject that has been done to the descriptive analysis. The use of descriptive studies and professor of library research required information is collected; the analytical part of the main factors determining the effects and consequences of the excessive increase in housing prices, Survey and statistical analysis was performed. Results from statistical analysis of survey data, The opinions of elites and experts were used for housing, Has shown that the components of social variables (Social) to explain the effect of social factors-cultural, with a correlation coefficient (0.84) the greatest impact on increasing housing prices in the study area is irregular. The physical variables-physical and administrative, respectively, with correlation coefficients (0.66 & 0.61) in the second semester has been. On the contrary, the component of economic variables (Economic) from the perspective of housing expert’s minimal impact on housing prices in metropolitan Tehran has been. Thus, despite these variables with correlation coefficient (0.45) is still dedicated to its role , the effect is not seen as a weak , irregular and increased housing prices , along with other factors have played.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor analysis
  • Housing Prices
  • Increasing indiscriminate
  • Tehran
1ـ اطهاری، کمال (1384)، «فقر مسکن در ایران: فقر سیاست اجتماعی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 18.
2ـ اکبری، نعمت‌الله؛ مصطفی عمادزاده و سیدعلی رضوی (1383)، «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی-روش هدانیک»، مجله پژوهش‌های اقتصادی، شماره 11 و 12.
3ـ اهری، زهرا و دیگران (1367)، «مسکن حداقل»، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی»، تهران.
4ـ بیدهندی، فاطمه (1380)، «مسکن مهم­ترین نیاز هر خانواده شهری»، نشریه رایزن جوان، شماره 28، تهران.
5ـ پورمحمدی، محمدرضا (1379)، «برنامه­ریزی مسکن»، انتشارات سمت، تهران.
6ـ پورمحمدی، محمدرضا و رسول قربانی (1382)، «ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکم‌سازی فضاهای شهری»، مجله مدرس علوم انسانی، دوره 7، شماره 2، تابستان.
7ـ پورمحمدی، محمدرضا؛ جمالی؛ فیروز و اکبر اصغری­زمانی (1387)، «ارزیابی گسترش فضایی- کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384-­1355»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63.
8ـ حاتمی‌نژاد، حسین؛ سیف‌الدینی، فرانک و محمد میره (1385)، «بررسی شاخص‌های مسکن غیررسمی در ایران»، نمونه مودری محله شیخ‌آباد قم، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 58.
9ـ حبیبی، سیدمحسن و زهرا اهری (1383)، «بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت، خانوار، سکونت و شهرگرایی ایران»، فرانسه و رومانی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 19.
10ـ خلیلی عراقی، منصور و سایه موسوی (1379)، «تابع عرضه مسکن در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 57.
11ـ دهقان، مهدی (1382)، «مسکن و ابعاد نظری آن»، مجله مسکن و انقلاب، شماره 101، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران.
12ـ زیاری، کرامت‌اله و عطاءالله زرافشان (1385)، «بررسی تغییرات کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه و پیش‌بینی مسکن مورد نیاز تا سال 1402»، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان 1385.
13ـ سجادیان، ناهید (1380)، «تحلیل جغرافیایی سیاست‌های مسکن شهری تهران و پی‌آمدهای ناشی از آن»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تابستان و پاییز 1380.
14ـ شیعه، اسماعیل (1384)، «با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران»، تهران.
15ـ شیعه، اسماعیل (1385)، «مقدمه­ای بر مبانی برنامه­ریزی شهری»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
16ـ عزیزی، محمدمهدی (1383)، «جایگاه شاخص­های مسکن در فرآیند برنامه­ریزی مسکن»، نشریه هنر های زیبا، شماره 17، تهران.
17ـ عزیزی، محمدمهدی (1384)، «تحلیلی بر جایگاه شاخص­های مسکن شهری در ایران»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 23.
18ـ عزیزی، محمدمهدی و صارم ملک‌محمدنژاد (1386)، «بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع‌های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)، نشریه هنرهای زیبا، شماره 32.
19ـ قادری، جعفر (1382)، «برآورد تقاضای مسکن در مناطق شهری ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 9 و 10.
20ـ قلی­زاده، علی اکبر (1378)، «مسکن و دسترسی نابرابر به منابع»، نشریه نشاط، 20 تیرماه، تهران.
21ـ مجتهدزاده، غلامحسین (1383)، «بررسی سیاست‌های محلی مسکن در ایران و انگلیس»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 17.
22ـ مخبر، عباس (1363)، «ابعاد اجتماعی مسکن»، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
23ـ ملکی، سعید (1382)، «بررسی نقش شاخص­های اجتماعی در برنامه­ریزی توسعه مسکن (شهر ایلام)»، مجله مسکن و انقلاب، شماره 104، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران.
23ـ نصیری، معصومه (1386)، «توزیع جغرافیایی فقر مسکن و پراکندگی زنان مطلقه خانه‌دار در مناطق 22گانه تهران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 24.
24ـ امینی، الهام (1384)، «7 شاخص کیفیت مسکن مناسب در محلات شهری»، پایگاه اطلاع‌رسانی معماری و شهرسازی ایران،
http://culture.aruna.ir/archives/2005/May/27/203.php
25ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (1387)، سایت مرکز به آدرس www.icic.gov.ir .
26- Lindsay I. Smith, A. (2002), "Tutorial on Principal Components Analysis", February 26. http://csnet.otago.ac.nz/cosc453/student_tutorials/principal_components.pdf.
28- Kenny, Geoff (2003), "Asymmetric Adjustment Costs and the Dynamics of Housing Supply", Economic Modeling, Vol. 20, pp. 1097-1111.
29- Goodman, Jack (2004), "Determinants of Operating Costs of Multifamily Rental Housing", Journal of Housing Economics, Vol. 13, pp. 226-244.
30- Harris, Richard and Godwin Arku (2006), "Housing and Economic Development: The Evolution of an Idea since 1945", Habitat International, Vol. 30, pp. 1007-1017.
31- Disney, Richard, Andrew Henley & Gary Stears (2002), "Housing Costs", House Price Shocks and savings Behavior among Older Households in Britain, Regional Science and Urban Economics, Vol. 32, pp. 607- 625.
32- Lee, Gabriel S. (1999), "Housing Investment Dynamics, Period of Production, and Adjustment Costs", Journal of Housing Economics, Vol. 8, pp. 1-25.
33- Gyourko, Joseph & Albert Saiz (2004), "Reinvestment in the Housing Stock: The Role of Construction Costs and the Supply Side", Journal of Urban Economics, Vol. 55, pp. 238- 256.