نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز

3 اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده

در این پژوهش ابتدا با فرض نرمال بودن داده‏ها با استفاده از چند روش‏ آماری پارامتری (آزمون روند، رگرسیون خطی و خود همبستگی) و سپس با یک روش ناپارامتری (من-کندال) روند غیرخطی تغییرات بارش سقز در یک دوره‏ 45 ساله‌‌ (2005-1961) مورد بررسی قرار داده شد. نتایج آزمون‌ها‌ی آماری عبارت بودند از: 1- روند کاهشی بارش بهاره معنادار است. 2- افزایش معناداری در بارش تابستانه دیده می‌شود. 3- فراوانی روزهای بارش در آستانه­های 1 تا 20 میلی­متر کاهش یافته ولی در آستانه‌ بزرگ 25 میلی­متر افزایش یافته است. 4- روند فراوانی رگبارهای تندری افزایش معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Statistical Survey of Precipitation Changes in Saqqez

نویسندگان [English]

  • Hossein Negaresh 1
  • Behrooz Sarisaraf 2
  • Mohammad Daraee 3

1 Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan

2 Department of Geography, tabriz University

3 Climatology in Environmental Planning, University of Tabriz

چکیده [English]

In this study at first, we supposed the normality of the data by some statistical parametric methods and then using non-parametric (Mann-Kendall) test, the non-linear trend of basin precipitation changes from a period of 45 years (1961-2005) relating to the synoptic station of Saqqez have been investigated. The statistical test results were: 1-The decreasing trend of spring precipitation is significant. 2-There is a significant increasing in summer precipitation. 3-The numerously at precipitation days at the thresholds 1 to 20mm has been decreased, but it increased at the large thresholds to 25mm. 4-The frequency trend of rainstorms days has the significant increasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation Changes
  • Mann-Kendall
  • Non-linear trend
  • Precipitation days
  • Saqqez
1- ایران­نژاد و همکاران (1388)، «توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره آماری 2001- 1960»، مجلةفیزیکزمینوفضا، دوره 35،  شماره4.
2 - بنی واهب، علیرضا و بهلول علیجانی (1384)، «بررسی خشک­سالی، ترسالی و پیش­بینی تغییرات اقلیم منطقه بیرجند»، فصل­نامهپژوهش­هایجغرافیایی، شماره 52.
3- تقوی، فرحناز و حسین محمدی (1385)، «روند شاخص­های حدی دما و بارش در تهران»، پژوهش‏هایجغرافیایی، شماره53.
4-  جعفرپور، ابراهیم (1371)، «اقلیم­شناسی»، انتشارات دانشگاه تهران.
5- حجازی زاده، زهرا (1379)، «بررسی عوامل سینوپتیکی توفان­های توام با رعد و برق در غرب ایران»، مجله ادبیات و علوم انسانی، دانشگام تهران، شماره­های 29-28.
6- خلیلی و همکاران (1370)، «طرح جامع آب کشور، شناخت اقلیمی ایران»، جلد چهارم، تقسیمات آب و هوا.
7 - رضیئی، طیب و همکاران (1384)، «بررسی روند بارندگی سالانه در مناطق خشک و نیمه خشک مرکزی و شرق ایران»، فصل­نامهآبوفاضلاباصفهان، شماره 54
8- سرمد و همکاران (1378)، «روش‏های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ دوم، نشر آگه، تهران.
9- عساکره، حسین (1382)، «روند بارش سالانه تبریز»، فضای جغرافیایی - شماره 10 .
10- عساکره، حسین 1386، «تغییرات زمانی - مکانی بارش ایران زمین طی دهه­های اخیر»، جغرافیاوتوسعه، شماره 10.
11- عسکری، احمد و محمد طالب حیدری گندمان (1384)، «اهمیت مطالعه‌ تغییر بارش در بروز بلایای طبیعی، مطالعه موردی استان کردستان»، کنفرانس بین‏المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی و راهکارهای مقابله با آنها، دانشگاه تبریز.
12- کاویانی، محمدرضا و حسین عساکره (1384)، «بررسی آماری روند بلندمدت بارش سالانه‏ اصفهان»، مجله‏ پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد هجدهم، شماره‏ 1.
13- منتظری مجید و حسنعلی غیور، (1388)، «تحلیل مقایسه­ای روند بارش و خشکسالی حوضه‌ خزر»، جغرافیاوتوسعه، شماره 16، زمستان 1388.
14- مهدوی، مسعود و مهدی طاهرخانی (1383)، «کاربرد آمار در جغرافیا»، چاپ اول,  نشر قومس، تهران.
15- نیرومند، حسینعلی و ابوالقاسم بزرگ‏نیا (1386)، «سری‏هایزمانی»، چاپ سوم،  انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
16- نیرومند، حسینعلی و ابوالقاسم بزرگ‏نیا (1378)، «مقدمه‏ایبرتحلیلسری‏هایزمانی»، چاپ دوم، مؤلف: چتفیلد، سی، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد.
17- Aguilar Enric and etc, (2005), "Trends in Middle East Climate Extreme Indices from 1950 to 2003", Journal of Geophysical Research, vol. 110, D22104, doi: 10.1029/2005JD006181, 2005.
18- Gemmer, M, (2004), "Observed Monthly Precipitation Trends in China 951-2002", Theor. Appl. Climatol. 77, 39-45.
        DOI0.1007/s0074-003-0018-3.
19- Michael. J. Daniels, (2006), "Flood Hydrology of the North Platte River Headwaters in Relation to Precipitation Variability", Department of Geography, University of Denver, Denver, CO80208-0183, USA.
20- Tong Jiang et al. (2007), "Temporal and Spatial Trends of Precipitation and River Flow in the Yangtze River Basin, 1961-2000", Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China Department of Geography, Justus Liebig University Giessen, Germany.