نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

2 گروه پژوهشی جغرافیا

چکیده

در سال­های اخیر موضوع توریسم درحوزه­های مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از بخش­های مهم آن توریسم فرهنگی می­باشد که عبارتست از: بازدید و شناخت مکان­های تاریخی ـ فرهنگی، جلوه­های معماری، موسیقی، چشم­اندازهای زیبا، که مجموعاً به «میراث» مربوط می­گردد.
این مقاله دو موضوع را مورد بررسی قرار داده است، ابتدا پراکنش فضایی مکان­های تاریخی­ ـ فرهنگی «عناصر اولیه» توریستی، یعنی عواملی که یک گردشگر در مرحله نخست برای مشاهده، شناخت و لذت بردن از آنها مسافرت می­کند، و بعد ارتباط فیزیکی و فضایی مکان­های تاریخی ـ فرهنگی نسبت به «عناصر ثانویه» گردشگری هتل­ها، مسافرخانه­ها که با استفاده از «تحلیل همپوشانی»  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. می­توان گفت، ساده­ترین شکل تحلیل در Arc GIS تحلیل همپوشانی است که می­تواند به تولید اطلاعات جدید بیانجامد؛ در این تحلیل لایه­های مختلف با انـواع عوارض در محیط GIS روی هم قـرار گرفته و نـقشه­های جدیـدی با اطلاعات تازه ارائه می­گردد؛ تا با شناخت موضوع که قدم اول در هر برنامه­ریزی است، به ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت­ها و عملکردهای شهری، در جهت  حذف و یا حداقّل کاهش آثار منفی، توسعه آثار مثبت، همچنین به حفظ و نگهداری میراث شهر کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism History-cultural spaces and Its Close Services Analyses in Tabriz City Using GIS Techniques

نویسندگان [English]

  • Karim Hosseinzadeh 1
  • Mohammadreza Pourmohammady 1
  • Samad Medady 2

1 Department of Geography and Urban Planning,Tabriz University

2 Department of Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

Tourism subjects is entered to scientific discuss at the recent time. Cultural tourism is formed the major part of these dicuss, visit and recognize of historical-cultural places, artificial fashionables, native music and beautiful landscapes are belong and pertain to “heritage”.
This article is results of study on cultural places of Tabriz city, The article is axis discussion about dispersal history- cultural places and its close services like (hotels, inns, ...) with use “overlay analyses”. Perhaps is simplest shape in Arc GIS overlay analyses that can product new information in this analyses obvolute different layers with phenomenon species in GIS environment and new maps with new information. In hence utilized pro respond to under question.
1- Where Tabriz city stand cultural- history places;
2- Whether is suitable its close services like (hotel, inn, …) in this places pro travelers and visits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Historical-Cultural
  • Places
  • Services
  • Access network
1ـ اندی میچل، باب بوت (1383)، آشنایی با نرم­افزارهایArc GIS، ترجمه نجاری، ایر عباس انتشارات شرکت پردازش و برنامه­ریزی (وابسته به شهرداری تهران).
2ـ بحرینی، حسین و طبیبیان، منوچهر (1377)،مدل ارزیابی بر کیفیت محیط زیست در جمله محیط شناسی، مجموعه پژوهش­های محیط زیست سال 24 دانشکده محیط زیست تهرانشماره 21: 56-41.
3ـ جوادی، اردشیر (1385)، راهکارهای احیا مرکز شهر، مطالعه موردی: مرکز شهر تبریزرساله دکتری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
4ـ حبیبی، سیدمحسن و مسائلی، صدیقه (1378)، سرانه­های کاربری شهری،سازمان ملی زمین ومسکن، دفتر مطالعات زمین و مسکن.
5ـ حسین­زاده­­دلیر، کریم (1374)،تبریز بزرگ، یک منطقه شهری برای برنامه­ریزی و طراحی، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، زمستان 1374 شماره 2: 18-1.
6ـ رسولی، علی­اکبر (1384)، تحلیلیبرفناوریسیستماطلاعاتجغرافیایی، انتشارات دانشگاه تبریز.
7ـ شکویی، حسین و موحد، علی (1381)، شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از سیستم GIS، نشریه مدرس، چاپ دانشگاه مدرس شماره 4­: 112-95.
8ـ فرج­زاده اصل، منوچهر (1384)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه­ریزی شهری صنعت توریسم، انتشارات سمت.
9ـ قربانی، رسول (1382)، توریسم و پویایی فضای شهری، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره 3.
10ـ کاظمی، مهدی (1385)، مدیریت گردشگری، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
11ـ کتابچی، سیدمهدی (1383)، اصول بازاریابی خدمات مسافرتیو گردشگری، انتشارات فرص.
12ـ نظریان، اصغر (1383)، جغرافیای شهری ایران، انتشارات پیام نور.
11- Garrod. Brian and Fyall, Alan (2000), “Manageing Heritage Tourism”, www.elservier .com.      
12- Goeldner. R. Charles and Ritchie. J.R. Brent, (2003),“Tourism, Principles, Practies, Philosophies”, Published by Tohn Wileson, Juc, Hoboken. New Jersey.
13- Repiso, Luciana Inés (2004), “National University of Cordoba Heritage”, Tourism and Sustainability: An Archaeological Park as a Tool for Local Sustainable Development.
14- Poria and at all (2003), “The Core of Heritage Tourism”, (www.elservier .com).
15- Spennemann, H.R. Dirk (2001), “Heritage Eco-Tourism in Micronesia Expectations of Government Officialsv”.