نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

در چند دهه‌ اخیر یکی از موضوعات مهمی که در مطالعات مربوط به گردشگری مورد توجه محققان قرار گرفته است، تصویر (وجهه استنباط شده) گردشگران از یک مقصد گردشگری بوده است. نتایج اکثر این پژوهش‌ها حاکی از تأثیر تصویر ذهنی گردشگر از یک مقصد در تصمیم به سفر، رفتار در حین سفر و قصد انجام سفرهای مجدد به آن مقصد است. علی‌رغم اهمیت این مفهوم در توسعه‌ صنعت گردشگری، موضوع تصویر در مطالعات مربوط به گردشگری در ایران، به جز موارد معدود، آن هم در رابطه با گردشگران خارجی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل تصویر گردشگران داخلی از شهر تبریز در قبل و بعد از سفر به این شهر می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است و سپس با استفاده از روش‌های آماری و به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد سفر به شهر تبریز باعث تغییر مثبتی در تصویر گردشگران از این شهر شده است. هم‌چنین همبستگی مثبتی بین وجهه‌ استنباط شده‌ گردشگران بعد از سفر و میزان تمایل آن‌ها به سفر مجدد به این شهر وجود داشته است. نکته‌ حایز اهمیت در رابطه با منابع کسب اطلاع گردشگران از مقصد، نقش عمده‌ روش‌های سنتی (دوستان و آشنایان) در کسب اطلاع گردشگران در قبل از سفر به این شهر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating and Analysis of Destination Image Effect in Development of Tourism Industry (Case Study: Tabriz Mega City)

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Zanganeh 1
  • Yaser Shamsolahzadeh 2

1 Department of Geography, Tarbiat Moallem University of Sabzevar

2 Geography and Urban Planning

چکیده [English]

During the few recent decades one of important subjects that connected studies of tourism and has been in the center of researcher’s attention, and an image of tourist from a tourism destination. Most results of these researches indicated that mental image of tourists from a destination influences decision making to travel, their behavior during trip and intended renewed trips to that destination. Despite importance of this concept in development of tourism industry, with the exception of a few cases (e.g, in the case of foreign tourists), destination image subject has not been explored in Iran. The main purpose of this research is the examination and analysis of image of interior tourists before and after travel to Tabriz. Methodology of this research is surveying. Required information was gathered using questionnaires and then analyzed with statistical methods by SPSS software. The findings of this study show that travel to Tabriz city has had positive effect on tourist’s image from this city. There has been also positive correlation between tourists image after travel to Tabriz and their tendency to renewed travel to this city.  The important point relative to sources is that tourists obtain information of travel by traditional methods (through friends and family members) before traveling to this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz
  • Tourism
  • Tourism destination image
1ـ پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1385)، «گردشگری (ماهیت ومفاهیم)»؛ سمت، چاپ اول.
2ـ حیدری، رحیم (1387)، «مبانی برنامه­ریزی صنعت گردشگری»، سمت، چاپ اول،تهران.
3ـ دانشگاه هنر تبریز (1385)، «طرح جامع گردشگری استان آذربایجان شرقی».
4ـ رنجبریان، بهرام (1385)، «تصویر استنباط شده از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری»، مجله‌ پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد بیست و یکم، شماره‌ 2، صص 80-69.
5ـ رنجبریان، بهرام و قنبری، حسن (1386)، «تأثیر تجربه سفر بر وجهه استنباط شده از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری در بین گردشگران خارجی»، مجله‌ پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد بیست و هفتم، شماره‌ 6، صص 16-1.
6 ـ صدر موسوی، میرستار و دخیلی کهنموئی، جواد (1386)، «ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان­شرقی از دید گردشگران»، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 61 ، صص 143-129.
7ـ مرکز آمار ایران (1385)، «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن»، جمعیت شهرهای کشور بر حسب سن و جنس.
8ـ  مؤمنی، منصور (1387)، «تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS»، کتاب نو، چاپ دوم.
9- Arturo Molina, Mar Gomez and David Martin Consueqra (2010), “Tourism Marketing Information and Destination Image Management”, African Journal of Business Management, Vol 4(5). Pp. 722-728, May 2010, Available Online at
10- Ashworth. GW and Goodall, BC (1998), “Marketing Tourism Places”, Routledge, London.
11- Beerli, A. and Marting, J.D. (2004), “Factors Influencing Destination Image”, Annals of Tourism Research, 31(3) 657-681.
12- Charlotte M. Echtner and J.R. Brent Ritchie (2003), “The Journal of Tourism Studies”, Vol. 14, No, 1.
13- Ching, Fuchen and Dungchun tsai (2007), “How Destination Image and Evaluation Factors Effect Behavioral Intentions?” Tourism Mangment, 28, 1115-1122.
14- Gunn, C. (1988), “Vacation Scapes: Designing Tourist Regions”, New York.
15- Martin Selby and Nigel J Morgan (1996), “Reconstruing Place Image”, a Case Study of Its Role in Destination Market Research, Tourism Management, Vol. 17, No. 4, pp. 287-294.
16- Moscardo, G. (2000). “Cognition”, Encyclopedia of Tourism, Routledge, London and New York.
17- Pearce, P.L. (1988), “The Ulysses Factor: Evaluating Visitors in Tourist Setting”, New York: Springer-Verlag.
18- Stabler, M.J. (1988), “The Image of Destination Regions: Theoretical and Empirical Aspects”, in Goodall, B. and Ashworth, G. (Editors), Marketing in the Tourism IndustryÐthe Promotion of Destina- tion Regions”, London: Routledge, 133.