نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آب و هواشناسی - دانشگاه زنجان

2 دانش‌آموخته اقلیم‌شناسی سینوپتیک دانشگاه زنجان.

2-11

چکیده

بادهای شدید تحت عنوان توفان نامگذاری شده­اند که به شکل­های متفاوت و با سرعت زیاد برای مدتی کوتاه می­وزند و معمولاً با هوای ناپایدار همراه هستند. اگر هوای پایدار رطوبت داشته باشد توفان تندری و اگر خشک باشد توفان گرد­و­خاک ایجاد می­شود. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل نوسان­های زمانی توفان­های تندری در شمال­غرب ایران (استان­های اردبیل، آذربایجان­شرقی و آذربایجان­غربی) با استفاده از تحلیل طیفی (تحلیل همسازه­ها) می­باشد. بدین منظور داده­های روزانه 16 ایستگاه همدید (در قالب داده­های هوای حاضر)، از سازمان هواشناسی کشور طی دوره آماری 1988-2009 استفاده شد. در ادامه کدهای مربوط به توفان­های تندری شامل کد 17، 29، 91 تا 99 استخراج گردید. سپس به­منظور بررسی و تحلیل چرخه­های توفان­های تندری شمال غرب ایران از امکانات برنامه‌نویسی در محیط نرم‌افزارMatlab  و برای انجام عملیات ترسیمی از نرم‌افزار Surfer بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که فراوانی چرخه‌های 2 ساله بیش­تر از بقیه حاکمیت دارد؛ بنابراین از نظر فراوانی تعداد چرخه‌های معنی‌دار، 2 چرخه با فراوانی 5 ایستگاه بیش­ترین نسبت را به­خود اختصاص داده است. ایستگاه­های ماکو و خوی و نواحی مرکزی شامل ایستگاه­های تبریز، مراغه، مهاباد و تکاب، چرخه‌های 6-2 ساله را به­خود اختصاص داده­اند و از حیث احتمال بیش­ترین احتمال وقوع در این نواحی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spectral Analysis of Time Series of Thunderstorms in Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • masoud jalali 1
  • Vahab Kamariyan 2

1 academic member of zanjan university

2 Student of Synoptic Climatology of Zanjan University.

چکیده [English]

Strong winds have been named as the storms that blow in different shapes and too fast for a short time and are usually associated with unstable weather. If the unstable air have had humidity thunderstorms was happen other case was caused the dust storms. The purpose of this study was the analysis of temporal oscillations of Thunderstorms in the North West of Iran (Ardebil, East Azerbaijan and West Azerbaijan) using spectral analysis. For this purpose, a daily 16-synoptic data (in the form of current weather data) of the Meteorological organization during the period 1988-2009 were used. In the following codes of 17, 29, 91 until 99 related to thunderstorms were identified. In order to analyze the Thunderstorms cycles in North West of Iran were used possibilities of programming in the Matlab software and Surfer software was used for graphical operations. The results showed that the frequency of the 2-year cycles is more than any other state; Therefore, the frequency of significant cycles, 2 cycles of 5 stations with the highest proportion allocated. Maku and Khoy and central stations, including stations of Tabriz, Maragheh, Mahabad and being involved, 6. 2-year cycles, respectively, and in terms of risk is most likely to occur in these areas.

ـ تقوی، فرحناز و حسین محمدی (1390)، «بررسی دوره­ی بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی به منظور شناخت پیامدهای زیست محیطی»، محیط­شناسی، شماره 43، صص 11-20
ـ تقوی، فرحناز؛ ناصری، محسن؛ بیات، بردیا؛ متولیان، سیدساجد و داود آزادی­فرد (1390)، «تعیین الگوهای رفتار اقلیم درمناطق مختلف ایران بر اساس تحلیل طیفی و خوشه­بندی مقادیر حدی بارش و دما»، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 77: 124-109.
ـ جهانبخش­اصل، سعید و حسن ذوالفقاری (1381)، «بررسی الگوهای سینوپتیک بارش­های روزانه در غرب ایران»، تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 64-63، صص 259-234.
ـ رسولی علی­اکبر (1380)، «مدل­سازی از عناصر اقلیمی شمال­غرب کشور، پیش­بینی مقادیر درجه حرارت ماهانه شهر تبریز به­روش مدل آریما»، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره پیاپی 64-63،  صص 233-213.
ـ رسولی علی­اکبر (1384)، «مدل­سازی بارش­های رعد و برقی شهر تبریز از دیدگاه ریسک وقوع سیلاب»، کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی 7-5­، 1383 دانشگاه تبریز.
ـ عساکره، حسین (1388)، «تحلیل طیفی سری­های زمانی دمای سالانه تبریز»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 94: 50-33.
ـ علیجانی، بهلول؛ بیات، علی؛ دوستکامیان، مهدی و یدالله بلیانی (1395)، «تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران»، جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 57، صص 236-217.
ـ لشکری، حسن و نوشین آقاسی (1392)، «تحلیل سینوپتیکی توفان­های تندری تبریز در فاصله زمانی 1996-2005»، جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 45، صص203-234
-Azad, Sarita and T.S. Vigneshb and R. Narasimha, (2009), “Periodicities in Indian Monsoon Rainfall over Spectrally Homogeneous Regions”, Int. J. Climatol, DOI: 10.1002/joc.2045.
-Arrigo. R.D, R. Vilallba, G. wiles. (2001), “Tree-Ring Estimates of Pacific Decadal Climate Variability”, Climate Dynamics, 18:219-224.
-Earle M.D, K.E. Steele, D.W.C. Wang (1999), Use of Advanced Directional Wave Spectra Analysis Methods, Ocean Engineering, 26, 1421–1434.
-Elfeki A., N. Al-amri and J. Bahrawi. (2013),“Analysis of Annual Rainfall Climate Variability in Saudi Arabia by Using Spectral Density Function”, International Journal of Water Resources and Arid Environments, 2(4): PP. 205-212,
-Ghil. M, M.R. Allen, M.D. Dettinger, K. Ide, D. Kondrashov, M E. Mann, A.W. Robertson, Saunders, Y. Tian, F. Varadi, and P. Yiou (2001), Advanced Spectral Methods for Climatic Time Series, Reviews of Geophysics, 40, 1, PP. 1-1–1-41.
-Lana.x and A. Burgueno (2000), “Statistical Distribution and Spectral Analysis of Rainfall Anomalies for Barcelona (NE Spain). Theor. Appl., Climatology, 66, PP. 211-227.
-Livada, I., Charalambous, M. and Asimakopoulos, N. (2008), “Spatial and Temporal Study of Precipitation Characteristics over Greece”, Theoretical and Applied Climatology, Vol. 93, PP. 45-55.
-Olsen Lena Ringstad, Probal Chaudhuri, Fred Godtliebsen (2008), “Multistage Spectral Analysis for Detecting Short and Long Range Change Points in Time Series”, Computational Statistics and Data Analysis, 52, PP. 3310–3330.
-Rashmi R., S.V. Samiksha, V. Polnikov, F. Pogarskii, K. Sudheesh & p. Vethmony. (2014), Spectral analysis of wind field in the Indian Ocean, Indian journal of marine sciences, Vol. 43, No. 7.
-Roaring, L.M. and Ferguson, A.S. (1999), “Characteristics of Lightning and Wild Land Fire Ignition in the Pacific Northwest,” Journal of Applied Meteorology, No. 38, PP. 1565-1575.
-Schickedanz, Paul T. and Bowen. E.G. (1977), “The Computation of Climatological Power Spectra”, Journal of Applied Meteorology, No. 16, PP. 359-367.
-Wilks (2006), “Statistical methods in the atmospheric sciences, second edition”, Vol. 91, International geophysics series, P. 649.
-Walega, A. & B. Michalec (2014), “Characteristics of Extreme Heavy Precipitation Events Occurring in the Area of Cracow (Poland)”, Soil & Water Res., 9, (4): PP.182–191.