نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد

2 استاد دانشگاه خوارزمی

2-12

چکیده

سرما و یخبندان در منطقه­ی شمال­غرب کشور، همه­ساله خسارت­های جبران­ناپذیری بر بخش­های حمل­و­نقل، تصادف­های جاده­ای، باغ­ها و محصول­های کشاورزی وارد نموده و زندگی عادی مردم را در شهر و روستاها فلج می­نماید. به­منظور تبیین و تحلیل همدید امواج فراگیر سرما در شمال­غرب ایران ابتدا روزهای بسیار سرد 18 ایستگاه مورد مطالعه در دوره آماری 23ساله استخراج شد. سپس از بین این آمار 43 موج شدید و فراگیر انتخاب گردید. برای تحلیل سینوپتیکی امواج سرما در نهایت دو موج نماینده بهمن 1370 و دیماه 1386 تعیین شدند. نقشه­های فشار سطح زمین و سطح 500 هکتوپاسکال این یخبندان­ها از سایت NCEP استخراج شده و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که علت بیش­تر یخبندان­های شدید سطح بالا ناشی از استقرار یک فرود عمیق در غرب ایران بوده که هوای سرد مناطق قطبی را به ایران هدایت می­کند. استقرار فراز مانع در شرق این فرود سبب ایستایی نسبی این فرود شده و تداوم سرما را در منطقه تشدید می­کند. در سطح زمین هم اکثرا پرفشارهای مهاجر غربی و گسترش زبانه پرفشار سیبری بر شدت سرمای هوای سطح 500 هکتوپاسکال می­افزاید. بر این اساس می­توان حداقل از 5 روز قبل با استقرار این سیستم­ها در همسایگی­های منطقه مورد مطالعه شرایط سرمایی را پیش­بینی کرده ومدیران و کشاورزان را برای مقابله با سرما آماده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Statistical- Synoptic Analysis of Damage cold Waves in the North West

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Rezazadeh 1
  • Bohloul Alijani 2

1 Teacher of Azad University

2 Professor of Kharazmi university

چکیده [English]

Cold and freezinginthe North West ofthe country(Iran), has arrived allyearirreparabledamages to thetransportsectors, roadaccidents, gardens andagriculturalproductsandcrippled thenormal lifeof people incityand villagesAt first, theverycolddays of 18 stationsin the statistical periodwere extracted then of thestatistics, the number of 43 Severe and pervasive wave was selected..Finally, for Synopticanalysis ofcoldwaves, tworepresentativewaves on February1991 and January 2007were determined. The maps of Earth and the500Hpa pressuressurfaceof thefreezing from theNCEPwebsitehas been prepared andanalyzed. The results showed that in most cases of severe frost in the top level, a deep descends in the Iran west established and polar regionsCold Weatherwill leadtoIran. The establishment of above thebarrier in the East of this descends was due relativestagnation of descends and the continuity of cold inthe region intensifies. At the surface of Earth, west migrant high-pressures and the spread of Siberian high-pressure tab add to intensityat 500Hpa levels. Accordingly, we can at least 5 days prior to the deployment of these systems in the vicinity of the study area, predicted cold conditions, the managers and farmers are prepared to deal with cold.                                       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold Waves
  • North-West
  • Synoptic Patterns
  • Migratory high-pressure
  • Siberiahigh-pressure
  • Freezing
ـ براتی، غلامرضا ( 1375 )، «طراحی و پیش­بینی الگوهای سینوپتیکی یخبندان­های بهاره ایران»، رساله دکترا دانشگاه تربیت مدرس.
ـ براتی، غلامرضا (1377)، «بررسی و ارائه مدل­های سینوپتیکی بارش­های سنگین در شمال­غرب ایران»، دانشگاه تربیت مدرس.
ـ علیجانی، بهلول (1369)، «چگونگی تشکیل فرابار سیبری و اثرات آن بر اقلیم شرق ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال پنجم، شماره 17.
ـ علیجانی، بهلول غلامرضا براتی (1375)، «تحلیل سینوپتیک یخبندان فروردین 1366».
ـ علیجانی، بهلول (1381)، «اقلیم­شناسی سینوپتیک»، تهران، انتشارات سمت، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
ـ عزیزی، قاسم و حسن یوسفی (1383)، «زمان­یابی ورود پر فشار سیبری بر سواحل جنوبی دریای خزر».
ـ علیجانی، بهلول و قاسم هژبرپور (1386)، «تحلیل همدید یخبندان­های استان اردبیل»، فصلنامه جغرافیا و توسعه.
ـ علیجانی، بهلول و محمود هوشیار (1387)، «شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرمای شدید شمال­غرب ایران»، مجله پژوهش جغرافیای طبیعی ایران.
ـ عزیزی، قاسم (1386)، «ارزیابی سینوپتیکی یخبندان­های فراگیر بهاری در نیمه غربی ایران»، مجله مدرس، تهران.
ـ عزیزی، قاسم و محمود اکبری (1386)، «تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی ماه 1386 ایران»، پژوهش­های جغرافیای، زمستان 1388، دوره 41، شماره 70 ، صفحه 1 تا صفحه 19.
ـ کریمی، صادق و بهلول علیجانی (1391)، «تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران مورد: موج سرمای دی و بهمن 1383 استان چهار محال و بختیاری»، نشریه جغرافیا و توسعه.
ـ مجرد قره­باغ، فیروز (1376)، «تحلیل و پیش­بینی یخبندان آذربایجان»، پایان­نامه دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس.
ـ فتاحی، ابراهیم و تهمینه صالحی (1388)، «تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندان­های زمستانه ایران»، جغرافیا و توسعه، بهار 1388، دوره 7، شماره پیاپی 13، صفحه 127 تا صفحه 136.
ـ لشکری، حسن (1387)، «تحلیل سینوپتیکی موج سرمای فراگیر 1382 در ایران»، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی.
ـ رحیمی، قوی­دل (1393)، «بررسی اثر الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر بر نوسانات بارش­های پاییزی مناطق غرب و شمال­غرب ایران»، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی دانشگاه تبریز، شماره 49، صص 217-230 .
ـ رسولی، علی­اکبر (1388)، «تهیه اطلس اقلیمی آذربایجان»، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی دانشگاه- تبریز، شماره 27 ، ص 215 -230.
-Vestal, (1971), “Design and Forecasting of Synoptic Patterns Spring Frosts Human Sciences Departmet”.                                            
- Rosenberg, N.J, (1963), “Micro Climate to the Biological”, PP. 504-615.
-Waylen, P.R. (1988), “Statistical analysis of freezing temperatures in centural and Souther n Florida”, J. Climatol, 8(6): PP.607-628
-Watkis, S.C. (1991), “The annualPeriod of Freezing Temperaturesin Centurial England, 1850-1959”, inter. J. Climatol, 11(8), PP.889-896.