نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

2-19

چکیده

برای توسعه‌ی صنعت گردشگری، وجود جاذبه‌ها به تنهایی کافی نبوده و ایجاد تسهیلات مطلوب گردشگری امری ضروری است. با توجّه به اهمیت تسهیلات گردشگری، به­خصوص در مکان‌های برون­شهری، این پژوهش به سنجش میزان رضایت‌مندی گردشگران از تسهیلات گردشگری در منطقه چک چک شهرستان اردکان در قالب سه سوال پژوهشی و با روش توصیفی- تحلیلی می‌پردازد. بدین ‌منظور، تعداد 106 گردشگر در نوروز 1392 به­روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و از طریق روش‌هایT  تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک­طرفه و روش‌های همبستگی پیرسون و Eta تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که رضایت گردشگران از وضعیت تسهیلات، پایین‌تر از متوسط می‌باشد. هم­چنین بین رضایت­مندی گردشگران واقع در گروه‌های سنی، جنسی و شغلی مختلف تفاوتی وجود ندارد و تنها بین رضایتمندی گردشگران از نظر گروه‌بندی مذهبی تفاوت وجود داشت. مطابق نتایج، بین سن، مذهب و پایگاه شغلی گردشگران و میزان رضایت آنان رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع، پایین بودن رضایت‌مندی از انواع تسهیلات از ابعاد مختلف دسترسی، کمیت و کیفیت؛ بیانگر نادیده ‌انگاشته‌ شدن این­گونه مکان‌ها و ضرورت توجه جدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Assessent of the Tourist Satisfaction of Facilities of Out-Urban Religious Tourist Places, Case Study: Chak-Chak (Ardakan County, Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ghadiry 1
  • Fateme Hajesmaeeli 2

1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Payame Noor University

چکیده [English]

For tourism development, existing of tourist attractions is not enough, but developing of suitable tourist facilities is neccessory. So, according to the importance of tourist facilities in attracting tourists, especially to suburban places, the present study investigate the status of the tourist satisfaction of tourist facilities in Chak-Chak in Ardakan county. So, 106 number of tourists were selected in Norooz 2013 by Convenience sampling method. To gather data, library method, field method as well as tourist questionnaires were applied. Gathered data analyzed with descriptive (number, frequency, percentage, mean) and quantitative (T-Test, One-Way Anova, Pearson correlation) method. Regarding the first hypotheses, the findings indicated that tourists believe that the status of tourist facilities is very inappropriate in Chak-Chak and tourist satisfaction in all these three dimensions is low and very low; as a result, the first hypothesis was confirmed. The results indicated that the second hypothesis reject relatively, so that the total findings indicated that Chak-Chak tourists’ satisfaction is only significantly different in about religion variable. The results suggested that tourists’ satisfaction is not significantly different in all variables, except job position. To test the third hypothesis, the results of relationship analysis of tourists’ satisfaction and social-economic variables revealed that Chak-Chak tourists’ satisfaction has a significant relationship with all variables (gender, religion and job position) except age. So in general, the third hypothesis was relatively confirmed. In all, low level of tourist satisfaction indicate that the planning system ignored these places, whereas need more attention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist facilities
  • Tourists’ satisfaction
  • Yazd Province
  • Chak-Chak
ـ ابراهیم‌زاده، عیسی؛ دارایی، مرضیه و  ابوالفضل دارایی (1394)،  «تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیلات گردشگری شهر سمنان از منظر گردشگران با استفاده از آزمون پیرسون»، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، شماره 22، صص 60-43.
ـ ایمانی خوشخو، محمد حسین و جاودانه علی (1390)، «میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربه سفر به ایران»، گردشگری و توسعه، شماره 1، صص30-17.
ـ بابایی سالانقوچ، احسان؛ دشتی، علی و مصطفی بابایی (1390)، «ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری از دید گردشگران (نمونه‌ی موردی کلانشهر مشهد)»، اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 27 تا 28 اردیبهشت.
ـ حیدری‌چپانه، رحیم (1393)، «مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری»، تهران، چاپ چهارم، سمت.
ـ راجر، داس ویل (1384)، «مدیریت جهانگردی»، ترجمه‌ سیدمحمّد اعرابی و داوود ایزدی، چاپ سوّم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
ـ رضوانی، علی­اصغر (1384). «جغرافیا و صنعت توریسم»، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه پیام نور.
ـ سعیدا اردکانی، سعید، میرغفوری، سیدحبیب­الله و شاهین برقی (1389)، «شناسایی و اولویت بندی مؤلّفه های مؤثّر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تصمیم‌گیری چندشاخصه»، فصلنامه مطالعات گردشگری، سال 7، شماره‌ 13، صص 23-1.
ـ صدرموسوی، میرستّار و جواد دخیلی کهنمویی (1386)، «ارزیابی تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران»، فصلنامه‌ پژوهش های جغرافیایی، شماره‌ 61، صص 143-129.
ـ ضرابی، اصغر؛ محمدی، جمال و ادریس باباخانزاده (1390)، تحلیلی بر جاذبه‌ها و تسهیلات گردشگری منطقه‌ اورامانات، مجلّه‌جغرافیاوبرنامه­ریزیمحیطی، سال 22، شماره‌ 43:، صص 52-35.
ـ طیبی، سیدکمیل؛ بابکی روح­اله و امیر جبّاری (1386)، «بررسی رابطه‌ ‌توسعه گردشگری و رشد اقتصادی ایران»، پژوهشنامه‌ علومانسانیواجتماعی، سال 7، شماره‌ 26، صص 110-83.
ـ موحد، علی (1381). «بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری (مطالعه‌ موردی شهر اصفهان)»، رساله دوره‌ دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
ـ موحد، علی (1386)، «گردشگری شهری»، چاپ اوّل، اهواز، دانشگاه شهید چمران.
ـ موحد، علی (1387)، «توزیع فضایی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی (مطالعه‌ موردی شهراصفهان)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 65 ، صص 116-105.
ـ موسوی حاجی، رسول و سیدامیر سلیمانی رباطی (1389)، «توانمندی­های صنعت گردشگری فرهنگی و طبیعت­گرا در مناطق مرکزی جهان اسلام (مطالعه‌ی موردی شهرستان بشرویه)»، چهارمین کنگره‌ بین­المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، 27- 25 فروردین، صص 19- 1.
ـ وای.گی، چاک (1382)، «جهانگردی در چشم­اندازی جامع»، ترجمه‌ علی پارسائیان و سید محمّد اعرابی، چاپ دوّم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
- Atilgan, E., Akinci, S., & Aksoy, S., (2003), “Mapping Service quality in the Tourism Industry”, Managing Service Quality, 13(5), pp 412-422.
- Chang, J.Ch. (2008), “Tourists’ Satisfaction Judgments: An Investigation of Emotion, Equity, and Attribution”, Journal of Hospitality & Tourism Research, 32, No.1, PP.108-134.
- Chi, G. (2005). “A study of developing destination loyalty model”, Doctoral Dissertation, Oklahoma State University.
- Dominici, G. & Guzzo, R. (2010), “Customer satisfaction in the Hotel industry: Acase study of sicily”, International Journal of Marketing Studies, 2 (2): PP. 3-12.
- Eraqi, M. I., (2006), “Tourism services quality (TourServQual) in Egypt: The viewpoints of external and internalcustomers”, Benchmarking: An International Journal, (13) 4: PP.469-492.
- Hudson, S., Hudson, P., & Miller, G.A., (2004),” A Measurement of Service Quality in the Tour Operating Sector: A Methodological Comparison”, Journal of Travel Research, 42, PP.305-312.
- Kanoknon, S, (2009), “Tourist motivation to use homestays in Thailand based on the destination's cultural and heritage based attribute”, Dissertations, Academic University of Missouri Columbia, Prebensen.
- Lee, J.H., Kim, H., Ko, Y.J., Sagas, M. (2011), “The influence of servicequality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy”, Sport Management Review14, PP.54-63.
- Neal, J.D., and Gursoy, D. (2008), “A Multifaceted Analysis of Tourism Satisfaction”, Journal of Travel Research, Vol. 47, PP.53-62.
- Owusu-Frimpong, N., Nwankwo, S., Blankson, Ch., & Tarnanidis, Th. (2013), “The effect of service quality and satisfaction on destination attractiveness of sub-Saharan African countries: the case of Ghana”, Current Issues in Tourism, Vol. 16, Nos. 7–8, PP.627–646.
-Pritchard, A. and Morgan, N. (2007), “De-centring tourism’s intellectual universe, or traversing the dialogue between change and tradition, In: Irena Ateljevic, Annette Pritchard, Nigel Morgan”, The Critical Turn in Tourism Studies: Innovative Research, Netherlands: Elsevier Ltd.
- Qin, H., Prybutok, V.R., & Zhao, Q. (2010), Perceived service quality in fast food restaurants: Empirical evidence from China. International Journal of Quality and Reliability Management, 27(4), PP. 424–437.
- Ray, Y. (1998), “Tourism: an Introduction”, New York: Longman.
- Shinde, K., (2004), QUEST FOR GOOD GOVERNANCE: CONTRIBUTION AND POTENTIAL OF RELIGIOUS INSTITUTIONS AS STAKEHOLDERS, Presented at “The Quest for Good Governance” organized by the Monash Governance Research Unit & Monash Institute for the Study of Global Movements, 27 August.
- Seetanah, B., Juwaheer, T D., Lamport, M J., Rojid, S., Sannassee, R V., &SubadarAgathee, U (2011), “Does Infrastructure Matter In Tourism Development? University of Mauritius Research Journal, University of Mauritius, Réduit, Mauritius
- Song, H., Veen, R. V., Li, G., & Chen, J. L., (2012), “The Hong Kong tourist satisfaction index”, Annals of Tourism Research, 39 (1): Pages PP. PP.459–479.
- Wang, X. (2011), “Discussion of urban tourism public service facilities construction”, Information Sciences and Service Science, Beijing Jiaotong University Press, Vol. 3.
- Xia, W., Jie, Z., Chaolin, G. &Feng, Z. (2009), “Examining antecedents andconsequences of tourist satisfaction: A structural modeling approach”, SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14(3): PP. PP.397-404.
- Yahya, S. (2000), “Foreign Consumer Perception of Tourism Service”s, Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, 8 (1): PP. PP.7-17.