نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده

رشد سریع شهر کرمان در چند دهه اخیر باعث شکل­گیری محلات جدید و حاشیه­ای با تفکرات مدرنیستی شده و محلات تاریخی بدلایل متعدد به بافت­هایی ناکارامد تبدیل شده­اند که کیفیت آنها درخور زندگی شهروندان نیست. نوشهرگرایان با اتکا بر دروس تاریخی از زیباترین و موفق­ترین شهرها، رویکردهای نوشهری را با جوامع متراکم، مختلط، پیاده‏مدار و نسبتاً مستقل تایید کردند. هدف پژوهش تعیین و مقایسه میزان سازگاری اصول نوشهرگرایی در محلات بافت قدیمی، میانی و جدیدِ درجهت افزایش کیفیت زندگی آنهاست. پژوهش حاضر، کاربردی و از نظر روش، توصیفی، مقایسه­ای-تطبیقی و پیمایشی است. روش گردآوری داده­ها کتابخانه­ای و میدانی می باشد. برای تعیین میزان انطباق از توابع تحلیلی GIS و روش­های آماری استفاده شد. شاخص­های مورد مطالعه به سه دسته کالبدی، حمل­ونقل و تاریخی- هویتی تقسیم و در 7 اصل و با طیف چهارسطحی مورد ارزیابی قرار گرفت. بنا بر نتایج :اولا؛ شاخص­ها تفاوت معناداری را در بهره­گیری از اصول نوشهرگرایی در محلات مختلفی که در دوره‏های گوناگون توسعه شهر کرمان شکل گرفته بودند، نشان می­دهند؛ ثانیا؛ محله تاریخی مظفری (با محوریت بازار) و محله جدید هوشنگ مرادی به ترتیب با میانگین هندسی3.03 و 1.81 بیشترین و کمترین انطباق و سازگاری را با اصول نوشهرگرایی دارند. بیشترین و کمترین سازگاری در محلات، به ترتیب مربوط به اصل اتصال و پیوستگی و اصل تنوع مسکن است. محلات جدید از نظر اصول کالبدی؛ و محلات قدیمی از نظر اصول تاریخی-هویتی و ترافیکی و حمل­ونقل سازگاری بیشتری با نوشهرگرایی دارند:«میانگین میزان سازگاری محله جدید هوشنگ­مرادی در اصل کالبدی 3.56 و محله مظفری در اصول تاریخی و هویتی و ترافیکی و حمل­ونقل به ترتیب 3.67 و 4 است».نظر به سازگاری نسبی محلات با اصول نوشهرگرایی می توان از رهنمودهای آن درارتقای کیفیت زندگی محلات استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement of Compatibility New Urbanism Principles in the Neighborhoods that Formed in Different periods of urban development in Iran (Case study: Mozafari, Joye Moayedi, Emam Jomeh and Hoshang Mordi Kermani neighborhoods in Kerman)

نویسندگان [English]

  • najma esmailpoor 1
  • Mitra Ghorbi 2

چکیده [English]

The rapid growth of Kerman in recent decades with modernism thinking has caused the formation of new and marginal neighborhoods, for many reasons old neighborhoods have been converted to inefficient fabrics that their quality is not suitable for citizens' life. New Urbanism has confirmed new approaches with compact, mixed-use, walkable, and relatively self-contained communities by relying on historic lessons from the most beautiful and successful cities. This study aims to determine the compatibility of New Urbanism principles in the traditional, middle and new fabric neighborhoods of Kerman to increase their quality of life. The present study is applicable, and it utilizes descriptive, comparative and surveying methods. Data collection is gathered from the desk and field studies. GIS analytical functions and statistical methods are used to determine the degree of compatibility. The studied indicators are divided into three categories of transportation, physical and historical, and in seven principles, then they are evaluated by the four-level spectrum. According to research results, the indicators show a significant difference in the use of new urbanism principles in various neighborhoods formed in different periods of Kerman development. Mozafari historical neighborhood (with Bazar) and the new one Hoshang-Moradi with the geometric meaning of 3.03 and 1.81, respectively, have the highest and the least adaptation with the new urbanism principles. Also, the highest and lowest compatibility in the studied neighborhoods is related to connectivity and housing diversity principles. New neighborhoods concerning physical principles; and old neighborhoods concerning historical and transportation principles are more compatible with new urbanism. Average of compatibility in Hoshang-Moradi neighborhood in physical principle is 3.56 and in Mozafari neighborhood in principles of historical and transportation is 3.67 and 4. Due to the relative compatibility of the neighborhoods with the new urbanism principles, its guidelines can be used to improve their quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Compatibility"
  • "New Urbanism principals"
  • "City growth"
  • "Mozafari
  • Joye Moayedi
  • Emam Jomeh and Hoshang Mordi Kermani neighborhoods"
  • "City of Kerman